SITK RP

Nr 10/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2007   Od zespołu do katedry (40-lecie wydziału budownictwa i inżynierii środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy) Opracowali: Tomasz Szczuraszek, Bożena Pączkowska,…
SITK RP

Nr 9/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2010   Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Podstawowe…
SITK RP

Nr 4/2003 r.

Spis treści (numer 4/03) Jerzy OstaszewiczTramwaje w Europie Zachodniej w XXI wiekuPrzykłady ostatnich decyzji o rozwoju tramwajów, podjętych na przełomie XX i XXI wieków, w niektórych krajach Europy Zachodniej. Maciej KruszynaPowrót…
SITK RP

Nr 10/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2008   Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – urządzenia bezpieczeństwa ruchu Progi zwalniające, podrzutowe i inne sposoby…
SITK RP

Nr 4/2001 r.

Spis treści (numer 04/01) Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Rozmowa z Marcinem Herbstem, kierownikiem Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego Biura Zarządu m.st. Warszawy.Tematem rozmowy są zasady i cele działania WOST, dyskutowane…
SITK RP

Nr 4/2004 r.

Streszczenia do numeru 4/2004   Ryszard JaneckiDostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk…
SITK RP

Nr 11/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2006   Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy…
SITK RP

Nr 10/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009   Marian Wójcik, Tomasz Magiera Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe,…
SITK RP

Nr 5/2002 r.

Spis treści (numer 5/02) Stefan SarnaWpływ autostrady na zagospodarowanie przestrzenne peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej.Analiza wpływu autostrady na zmiany i rozwój istniejścego i planowanego zagospodarowania przestrzennego…
SITK RP

Nr 11/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007   Tadeusz Dyr O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji…
SITK RP

Nr 10/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2010   Joanna Majdecka W kierunku zrównoważonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST Charakterystyka inicjatywy CiViTAS, sieci CiViTAS…
SITK RP

Nr 5/2003 r.

Spis treści (numer 5/03) Krzysztof GrzelecIntegracja komunikacji miejskiej w aglomeracjach miejskichSpecyfika funkcjonowania komunikacji miejskiej w aglomeracji. Rozwiązania w zakresie integracji komunikacji miejskiej - integracja przez: (1)…
SITK RP

Nr 11/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008   Rekuć Witold Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych…
SITK RP

Nr 5/2001 r.

Spis treści (numer 05/01) Olgierd WyszomirskiFunkcjonowanie zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Część I.Zasadnicze postanowienia ustawy o transporcie dot. deregulacji.…
SITK RP

Nr 12/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2006   Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli usługi transportowej w Krakowie w latach 1997 – 2005 Założenia do systemu pomiarowego. Wielkość próby…
SITK RP

Nr 11/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009   Michał Bem Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców…
SITK RP

Nr 6/2002 r.

Spis treści (numer 6/02) Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek ChmielewskiNowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym…
SITK RP

Nr 12/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2007   Maciej Helbin, Olgierd Wyszomirski Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni Zadania i zakres…
SITK RP

Nr 11/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010   Antoni Szydło 100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu   Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych…
SITK RP

Nr 6/2003 r.

Spis treści (numer 6/03) Olgierd Wyszomirski Koszty komunikacji miejskiej Struktura kosztów. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych komunikacji miejskiej. Metody badania i szacowania kosztów zewnętrznych oraz kosztów czasu i…
SITK RP

Nr 1/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2006   Joanna Raczyńska Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej Ochrona prawna pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i miejskim. Uregulowania prawne w Unii Europejskiej oraz prace…
SITK RP

Nr 6/2001 r.

Spis treści (numer 06/01) Andrzej SamborProjekt BEST - Benchmarking zrównoważonego transportu europejskiegoKoncepcja nowej metody poprawy jakości i konkurencyjności - benchmarking, promowana przez Komisję Europejską. Cele projektu BEST…
SITK RP

Nr 1/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2007   Zbigniew JÓSKIEWICZ TETRA - system łączności radiowej dla transportu publicznego Architektura, podstawowe parametry i właściwości systemu łączności radiowej TETRA. Podstawowe usługi realizowane…
SITK RP

Nr 12/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009   Elżbieta Szychta 40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej 40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical…
SITK RP

Nr 7,8/2002 r.

Spis treści (numer 7,8/02) Krzysztof Grzelec, Olgierd WyszomirskiZmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.Zmiany preferencji…
SITK RP

Nr 12/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2010   Tomasz Rokita, Marian Wójcik Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie…
SITK RP

Nr 7,8/2003 r.

Spis treści (numer 7,8/03) Robert Tomanek Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską Zmiany w sposobach i strukturze finansowania transportu miejskiego. Potencjalne źródła finansowania rozwoju…
SITK RP

Nr 2/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2006   Jacek Szołtysek Przepływy ładunków i osób jako przedmiot logistyki miejskiej Przyczyny przepływów osób oraz ładunków w miastach. Charakterystyka problemów przepływów osób i ładunków.…
SITK RP

Nr 1/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2009   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej Poprawa dostępności jako jeden z kluczowych celów polityki transportowej. Rozwój…
SITK RP

Nr 7,8/2001 r.

Spis treści (numer 7,8/01) Jan FriedbergIstniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej.…
SITK RP

Nr 2/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2007   Dominik Gaca, Anna Hogendorf, Marian Tracz Podstawowe zasady funkcjonowania oraz porównania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech. Część I  Zasady funkcjonowania przejść…
SITK RP

Nr 1/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2010   Tomasz Szczuraszek Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Ochrona pieszych, dzieci, rowerzystów.…
SITK RP

Nr 2/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2008   Olgierd Wyszomirski Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej Rola administracji rządowej i samorządowej.…
SITK RP

Nr 9/2003 r.

Spis treści (numer 9/03) Zbigniew KomarPraktyczne problemy mierzenia i modelowania ruchu w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego Autor uzasadnia tezę o konieczności specyficznego podejścia do pomiarów natężenia ruchu oraz prognozowania…
SITK RP

Nr 3/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2006   Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek,  Jacek Zarembski Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce Artykuł stanowi kontynuację artykułu…
SITK RP

Nr 2/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2009   Wiesław Dźwigoń Analiza poziomu bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym w miastach wojewódzkich Charakterystyka problemu. Względne i bezwzględne wskaźniki bezpieczeństwa.Rodzaj, ciężkość…
SITK RP

Nr 9/2001 r.

Spis treści (numer 9/01) Richard E. AllsopBrytyjska strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele na rok 2010Zasady tworzenia strategii jej cele oraz metody wyznaczania celów. Sposoby osiągnięcia ustalonych celów. Rola inżynierii…
SITK RP

Nr 2/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2010   Michał Beim, Jędrzej Gadziński Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika Arriva PCC w Polsce Charakterystyka konsorcjum Arriva PCC i jego polityka względem pasażerów. Ocena jakości usług…
SITK RP

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. "Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem" Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów…
SITK RP

Nr 3/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2008   Wojciech Bąkowski Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka…
SITK RP

Nr 4/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2006   Lidia Żakowska, Monika Kubiak Jakość życia seniorów w zależności od warunków korzystania publicznego z transportu publicznego w Polsce Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych…
SITK RP

Nr 3/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009   Hubert Igliński Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu…
SITK RP

Nr 10/2001 r.

Spis treści (numer 10/01) Cecylia RozkwitalskaPoziom odpłatności usług przewozowych przez pasażerów w miastach i na obszarach zurbanizowanych.Udział pasażerów w ponoszeniu kosztów usług przewozowych na przykładzie miast polskich…
SITK RP

Nr 11/2002 r.

Spis treści (numer 11/02) Ilona Buttler, Wojciech SuchorzewskiWnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii EuropejskiejPrzegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach…
SITK RP

Nr 4/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2008   Maciej Mindur, Bartłomiej Gorlewski Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie województwa małopolskiego Polityka regionalna Unii Europejskiej. Polityka regionalna w Polsce. Województwo…
SITK RP

Nr 10/2003 r.

Spis treści (numer 10/03) Bogusław Molecki, Marcin SienkielAnaliza możliwości zastąpienia nocnych linii tramwajowych komunikacją autobusową we Wrocławiu Historia i stan obecny nocnego transportu miejskiego we Wrocławiu. Porównanie…
SITK RP

Nr 5/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2006   Kazimierz Jamroz, Ryszard Krystek Inteligentne systemu transportu – rozwój i struktura Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie.…
SITK RP

Nr 4/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009   Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych,…
SITK RP

Nr 12/2001 r.

Spis treści (numer 12/01) Robert TomanekWpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w PolsceEfekty integracji ekonomicznej. Perspektywy rozwoju transportu miejskiego w polityce transportowej UE. Liberalizacja…
SITK RP

Nr 4/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010   Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii…
SITK RP

Nr 12/2002 r.

Spis treści (numer 12/02) Cecylia RozkwitalskaUwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanychTendencje rozwoju urbanizacji i ich wpływ na transport, w oparciu o doświadczenia miast zagranicznych i polskich.…
SITK RP

Nr 5/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2008   Piotr Rosik Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski Ocena dostępności drogowej województw (wskaźniki gęstości sieci). Ocena dostępności drogowej podregionów (wskaźniki dostępności…
SITK RP

Nr 12/2003 r.

Spis treści (numer 12/03) Maciej Kruszyna, Marek WierzbickiZałożenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji…
SITK RP

Nr 6/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2006   Andrzej Rudnicki Innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Caravel” szansą zrównoważonego rozwoju transportu Krakowa Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej.…
SITK RP

Nr 5/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009   Janusz Chodur, Jakub Knot Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań…
SITK RP

Nr 1/2002 r.

Spis treści (numer 1/02) Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech SuchorzewskiNowoczesna komunikacja tramwajowa - wymagania przy modernizacji.Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego…
SITK RP

Nr 6/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2007   Starowicz Wiesław Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego Ostateczna wersja założeń opracowana przez Komitet Polityczny programu Civitas Caravel. Założenia zostały…
SITK RP

Nr 5/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2010   Wojciech Bąkowski W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość…
SITK RP

Nr 3/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 3/2013 Do pobrania: 3/2013 - wersja elektroniczna Spis treści Rymsza Barbara, Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska - Fitoremediacja szansą na przyjazne środowisko wokół dróg i ulic Beata…
SITK RP

Nr 6/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2008   Jacek Szołtysek Zarządzanie kongestią w miastach Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi. Budowa systemu zarządzania kongestią. Przesłanki sukcesu zarządzania kongestią. Słowa kluczowe:…
SITK RP

Nr 1/2001 r.

Spis treści (numer 01/01) Marian Tracz, Stanisław GacaWpływ supermaketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I).Klasyfikacja dużych obiektów handlowych. Uwarunkowania, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wielkości…
SITK RP

Nr 1/2004 r.

Streszczenia do numeru 1/2004 Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiPrzepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów…
SITK RP

Nr 7,8/2006 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2006   60 lat Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej 60 years anniversary of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora…
SITK RP

Nr 6/2009 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2009   Michał Beim, Adam Radzimski  Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych.…
SITK RP

Nr 4/2000 r.

Spis treści (numer 04/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic - skok w XXI wiek?Omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia ewidencji dróg ze szczególnym uwzględnieniem ulic w miastach. Porównanie nowo…
SITK RP

Nr 5/2000 r.

Spis treści (numer 05/00): Andrzej SzarataKonstrukcja nawierzchni szynowych ze szczególnym uwzględnieniem mas zalewowychOgraniczanie emisji wibroakustycznej pojazdów szynowych poprzez izolowanie szyn i konstrukcji torowisk. Przykłady konstrukcji…
SITK RP

Nr 6/2000 r.

Spis treści (numer 06/00): Krzysztof SobańskiSystem transportu zbiorowego w aglomeracjach kanadyjskich. Cz. II. Zasady funkcjonowania transportu publicznego w aglomeracji TorontoPodstawowe informacje o Wielkim Toronto. System transportowy…
SITK RP

Nr 7,8/2000 r.

Spis treści (numer 7-8/00): Tadeusz KoptaTransport zorientowany na zrównoważony rozwój, czyli 10 lat Europejskiej Federacji Transportu i ŚrodowiskaOrganizacje wchodzące w skład Federacji i metody jej działania. Omówienie dokumentów…
SITK RP

Nr 9/2000 r.

Spis treści (numer 09/00): Andrzej Rudnicki, Robert Janecki, Wiesław Starowicz, Barbara ŻmidzińskaWnioski generalne wynikające z kompleksowych badań ruchu dla KatowicIdentyfikacja podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego…
SITK RP

Nr 10/2000 r.

Spis treści (numer 10/00): Wojciech PieńkowskiNowe zasady prowadzenia ewidencji ulic - skok w XXI wiek? Część IIPrzykłady praktycznych działań przydatnych w budowaniu ewidencji ulic w miastach, z podkreśleniem problematyki parametrów…
SITK RP

Nr 11/2000 r.

Spis treści (numer 11/00): Tadeusz KoptaKonferencja OECD "Środowiskowo zrównoważony transport"Celem konferencji była konsultacja Wytycznych środowiskowo zrównoważonego rozwoju przedstawionych przez grupę roboczą OECD ds. transportu…
SITK RP

Nr 12/2000 r.

Spis treści (numer 12/00): Adam SzewczukDeterminanty strategii rozwojowych komunikacji miejskiej w polskich aglomeracjachZmiany w zarządzaniu i finansowaniu komunikacji miejskiej po ogłoszeniu ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r.…
SITK RP

Nr 2/2000 r.

Spis treści (numer 02/00): Kontrakt dla Warszawy. Rozmowa z prezydentem Warszawy Pawłem Piskorskim (przeprowadzona 1 lutego 2000 r.) Sławomir MonkiewiczKierunki usprawnienia komunikacji zbiorowej w najbliższych latach w WarszawieKoncepcje…
SITK RP

Nr 3/2000 r.

Spis treści (numer 03/00): Wiesław StarowiczJakość przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie (część II)Analiza zmienności wskaźników jakości przyjętych do oceny MPK S.A. w Krakowie w 1999 roku. Podsumowanie wyników…
SITK RP

Nr 1/2000 r.

Spis treści (numer 01/00): Simon WainainaKomunikacja zbiorowa w KeniiWarunki geograficzno-ekonomiczne i społeczne Kenii oraz ogólna charakterystyka sieci transportowej. Rozwój i przekształcenia własnościowe komunikacji zbiorowej w Nairobi.…

Nr 2/2013 r.

Spis treści i streszczenie numeru 2/2013 Do pobrania: 2/2013 - wersja elektroniczna Spis treści Grzegorz Krawczyk - Strategiczne zarządzanie rozwojem transportu zbiorowego w Polsce Radosław Bul - System tuneli Atocha – Chamartin…
SITK RP

Nr 1/2013 r.

Streszczenie do numeru 1/2013 Do pobrania: 1/2013 - wersja elektroniczna   Magdalena Wyszomirska-Góra Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich Streszczenie: Postępujący wzrost…
SITK RP

nr 12/2012 r.

Streszczenia do numeru 12/2012 Do pobrania: 12/2012 - wersja elektroniczna   Michał Wolański Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich miastach Artykuł przedstawia wyniki…
SITK RP

Nr 11/2012 r.

Streszczenia do numeru 11/2012 Do pobrania: 11/2012 - wersja elektroniczna   Andrzej Rudnicki Przydatność syntetycznego wskaźnika oceny jakości transportu zbiorowego w mieście średniej wielkości Artykuł przedstawia tzw. „przeciętny…
SITK RP

Nr 10/2012 r.

Streszczenia do numeru 10/2012 Do pobrania: 10/2012 - wersja elektroniczna   Marek Motylewicz, Władysław Gardziejczyk Badanie i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną na przykładzie Białegostoku W ostatnich…
SITK RP

Nr 9/2012 r.

Streszczenia do numeru 9/2012  Do pobrania: 9/2012 - wersja elektroniczna   Marek Bauer , Mariusz Szałkowski Propozycje zmian układu linii transportu zbiorowego w Krakowie W referacie przedstawiono zarys propozycji zmian w układzie…
SITK RP

Nr 8/2012 r.

Streszczenia do numeru 8/2012 Do pobrania: 8/2012 - wersja elektroniczna   Olgierd Wyszomirski Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednostką gminy Gdynia,…
SITK RP

Nr 7/2012 r.

Streszczenia do numeru 7/2012 Do pobrania: 7/2012 - wersja elektroniczna   Zofia Bryniarska Wykorzystanie przystanków sieci publicznego transportu zbiorowego w Krakowie Podróże w granicach administracyjnych miast mają najczęściej…
SITk RP

Nr 6/2012 r.

Streszczenia do numeru 6/2012  Do pobrania: 6/2012 - wersja elektroniczna   Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia organizatora Kwestie bezpieczeństwa…
SITK RP

Nr 5/2012 r.

Streszczenia do numeru 5/2012 Do pobrania: 5/2012 - wersja elektroniczna   Janusz Chodur, Krzysztof Ostrowski Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją Podjęte badania…
SITK RP

Nr 4/2012 r.

Streszczenie do numeru 4/2012 Do pobrania: 4/2012 - wersja elektroniczna   Richard E Allsop Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie ZEUS w kontekście polityki UE i dekady działań ONZ 2011-2020 Zasadniczym celem…
SITK RP

Nr 3/2012 r.

Streszczenie do numeru 3/2012 Do pobrania: 3/2012 - wersja elektroniczna   Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński, Dariusz Niewitała Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w europejskich miastach Przegląd rozwiązań…
SITK RP

Nr 2/2012 r.

Streszczenie do numeru 2/2012 Do pobrania: 2/2012 - wersja elektroniczna   Maciej Kruszyna Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych Rola węzłów przesiadkowych w…
SITK RP

Nr 1/2012 r.

Streszczenie do numeru 1/2012 Do pobrania: 1/2012 - wersja elektroniczna   Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński Wyznaczanie środków ciążenia rejonów komunikacyjnych na potrzeby modelowania ruchu Ustalenie środka…
SITK RP

Nr 12/2011 r.

Streszczenia do numeru 12/2011 Do pobrania: 12/2011 - wersja elektroniczna   Kazimierz Jamroz Problemy szacowania strat w wypadkach drogowych w Polsce Przegląd i analiza strat w wypadkach i kolizjach drogowych – straty osobowe,…
SITK RP

Nr 11/2011 r.

Streszczenia do numeru 11/2011 Do pobrania: 11/2011 - wersja elektroniczna   Ryszard Janecki Rozwój systemu kolejowych przewozów regionalnych w aglomeracji górnośląskiej poprzez integrację międzygałęziową Podstawowe…
SITK RP

Nr 10/2011 r.

Streszczenia do numeru 10/2011 Do pobrania: 10/2011 - wersja elektroniczna   Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Transport…
SITK RP

Nr 9/2011 r.

Streszczenia do numeru 9/2011 Do pobrania: 9/2011 - wersja elektroniczna   RYSZARD JANECKI, STANISŁAW KRAWIEC Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej Diagnoza…
SITK RP

Nr 7-8/2011 r.

Streszczenia do numeru 7,8/2011 Do pobrania: 7-8/2011 - wersja elektroniczna   IRENEUSZ CELIŃSKI, GRZEGORZ SIERPIŃSKI Dwustopniowy model ruchu na bazie sieci gsm Koncepcja nowego podejścia do modelowania ruchu w miastach. Metoda…
SITK RP

Nr 6/2011 r.

Streszczenia do numeru 6/2011 Do pobrania: 6/2011 - wersja elektroniczna   Michał Beim, Paweł Wiśniewski Pilotażowe badania ruchu rowerowego w Toruniu Cele i metodologia badań. Ruch rowerowy na tle ruchu innych pojazdów.…
SITK RP

Nr 5/2011 r.

Streszczenia do numeru 5/2011 Do pobrania: 5/2011 - wersja elektroniczna   Szczuraszek Tomasz NISKI STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSKICH MIASTACH – AKCEPTACJA CZY WYZWANIE? Analiza przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa…
SITK RP

Nr 4/2011 r.

Streszczenia do numeru 4/2011 Do pobrania: 4/2011 - wersja elektroniczna   Wojciech Bąkowski ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ZARZĄDZANIU REGIONALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM  Struktura kapitału intelektualnego, jako…
SITK RP

Nr 3/2011 r.

Streszczenia do numeru 3/2011  Do pobrania: 3/2011 - wersja elektroniczna   Daniel Gajewski,  Andrzej Szarata Baza danych o wahaniach ruchu na ulicach Warszawy Charakterystyka bazy danych z pomiarów natężenia ruchu drogowego…
SITK RP

Nr 2/2011 r.

Streszczenia do numeru 2/2011 Do pobrania: 2/2011 - wersja elektroniczna   Radosław Bąk Analiza przepustowości przystanków autobusowych Cele analiz przepustowości przystanków. Kryteria przepustowości projektowej przystanków.…
SITK RP

Nr 1/2011 r.

Streszczenia do numeru 1/2011  Do pobrania: 1/2011 - wersja elektroniczna   Jakub Bojczuk PRZYKŁADY WDROŻEŃ PLANÓW MOBILNOŚCI W LONDYNIE Różne formy planów mobilności w Londynie. Przykłady wolontaryjnych planów mobilności.…
SITK RP

Nr 10/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2005   Stanisława Zamkowska Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim Wzrost mobilności a skala zagrożeń bezpieczeństwa podróżnych. Bezpieczeństwo pasażera, jako jedno z ważniejszych…
SITK RP

Nr 6/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2010   Zofia Bryniarska Rozwój obsługi komunikacyjnej mieszkańców w obszarze aglomeracyjnym miasta Krakowa Charakterystyka obsługi komunikacyjnej obszaru aglomeracyjnego Krakowa. Charakterystyka pracy…
SITK RP

Nr 3/2010 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2010   Olgierd Wyszomirski, Mariusz Józefowicz 80 lat gdyńskiej miejskiej komunikacji zbiorowej Historia miejskiej komunikacji zbiorowej przedstawiona w ostatnich ośmiu dekadach. Podjęte aspekty: system…
SITK RP

Nr 12/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2008   Leszek Rafalski Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój…
SITK RP

Nr 1/2008 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2008   Maciej Szymczak Przyszłościowe formy transportu ładunków w miastach System metra towarowego. Transport przesyłowy ładunków stałych. Rurociągi kapsularne. Systemy: CargoCap, Magtube, Pipenet,…
SITK RP

Nr 5/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2007   Ryszard Rolbiecki, Aleksandra Gus-Puszczewicz Zmiana roli  żeglugi śródlądowej w realizacji  popytu na przewozy pasażerskie Obszary popytu na przewozy pasażerskie. Znaczenie transportu wodnego…
SITK RP

Nr 4/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2007   Jarek Kiepura, Piotr Świątecki, Tadeusz Bartosiński Projekt ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego Projekt ustawy określa zasady organizowania i wspierania przez organy administracji…
SITK RP

Nr 3/2007 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2007   Tomasz Szczuraszek,  Marek Obłój, Marek Stanek Badania wpływu wybranych cech drogi i ruchu na liczbę zdarzeń drogowych w polskich miastach Charakterystyka systemu do Wspomagania Zarządzania…
SITK RP

Nr 11/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2005   Wojciech Palus, Piotr Husarek Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym Wielokryterialna ocena węzła przesiadkowego. Zastosowanie wielokryterialnej oceny węzła…
SITK RP

Nr 9/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2005   Tomasz Szczuraszek, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski, Jan Kępa Czy środki organizacji ruchu mogą być sposobem poprawy błędów geometrycznych infrastruktury drogowej Przykłady zastosowania…
SITK RP

Nr 7,8/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2005   Andrzej Rudnicki, Wiesław Starowicz Transport miejski - ekspertyza do Polityki Transportowej Państwa i Narodowej Strategii Rozwoju Transportu Tekst zawiera treść ekspertyzy przygotowanej…
SITK RP

Nr 6/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2005   Jan Raczyński Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej Analiza rynku komunikacji tramwajowej i metra w Unii Europejskiej. Statystyka obejmująca liczbę miast z transportem szynowym, liczbę…
SITK RP

Nr 5/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2005   Beata Zagożdżon Formy organizacyjne partnerstwa publiczno - prywatnego i jego efekty w miejskim transporcie zbiorowym Istota partnerstwa publiczno-prawnego i jego formy prawne - komercjalizacja…
SITK RP

Nr 4/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2005   Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek Pasy bezpieczeństwa ratują życie Różne aspekty stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach, jako najtańszego i najbardziej dostępnego środka zmniejszenia…
SITK RP

Nr 3/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2005   Robert Tomanek Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego Efektywność rynku z zarządem transportu miejskiego. Zróżnicowanie efektywności zarządów transportu miejskiego. Zewnętrzne…
SITK RP

Nr 2/2005 r.

Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2005   Wojciech Bąkowski Problem wartości usługi przewozowej dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych Funkcja planowania a struktura organizacyjna na poziomie regionalnym. Problem powiązań…
SITK RP

Nr 1/2005 r.

Streszczenia do numeru 1/2005 Anna Bartczak, Tomasz Żylicz Dylematy rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej Artykuł rozwija zagadnienie rozwoju polskiego transportu świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej, która wytyczyła kierunki…
SITK RP

Nr 12/2004 r.

Streszczenia do numeru 12/2004   Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich Doświadczenia w zakresie regionalizacji pasażerskiego transportu publicznego kilku krajów europejskich –…
SITK RP

Nr 11/2004 r.

Streszczenia do numeru 11/2004   RYSZARD JANECKI Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym – nowe podejście Regionalizacja publicznego transportu pasażerskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki…
SITK RP

10/2004 r.

Abstracts 10/2004       KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Barriers in integration of public local with regional transport The identification of barriers in the integration of the local and regional transport – the formal-legal,…