Spis treści (numer 01/01)

Marian Tracz, Stanisław Gaca
Wpływ supermaketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część I).
Klasyfikacja dużych obiektów handlowych. Uwarunkowania, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu wielkości parkingów przy centrach handlowo-usługowych, m.in.: zgodność z polityką parkingową miasta, struktura funkcjonalna centrum handlowego, dostępność środkami komunikacji zbiorowej, możliwość sprawnego i bezpiecznego włączenia dużego parkingu do obsługującej go sieci ulic. Uproszczony model szacowania liczby niezbędnych miejsc parkingowych przy centrach handlowych.

Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski
Analiza miejsc niebezpiecznych dla pieszych.
Metoda wyboru miejsc niebezpiecznych dla pieszych, procedura analizy tych miejsc oraz wybrane czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu pieszego. Przykłady przedstawione w artykule są zaczerpnięte z opracowanego przez autorów i wdrożonego w kilku miastach Informatycznego systemu wspomagania i zarządzania drogami i ruchem drogowym – WZDR i opracowanych na jego podstawie raportów o stanie brd w tych miastach.

Anna Zielińska
Wpływ prędkości na zagrożenie życia pieszych.
Prędkość jako czynnik decydujący o wypadku i jego konsekwencjach. Dane statystyczne dotyczące ofiar wypadków drogowych (zabici i ranni) w Polsce i krajach ONZ oraz bardziej szczegółowe dane dot. ofiar wypadków drogowych w Polsce w 1999 r. z uwzględnieniem m. in. rodzaju drogi, okoliczności wypadku i ciężkości obrażeń.

Kazimiera Maj-Łabuz
Marketingowe podejście MPK S.A. w usługach przewozowych.
Rynkowe uwarunkowania miejskich usług przewozowych. Badania rynku obejmujące warunki ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej i zapotrzebowanie na przewozy oraz ich wykorzystanie.

Beata Zagożdżon
Wybrane aspekty oceny efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 90.
Ocena efektywności działania komunikacji miejskiej z uwzględnieniem efektywności wykorzystania funduszy publicznych oraz stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych użytkowników na przykładzie Białegostoku, Kielc, Olsztyna i Radomia.

Autobus roku 2001
Mercedes Benz Cito

Standaryzacja taboru tramwajowego w Europie.

Powrót tramwajów do Londynu.