Streszczenia do numeru 1/2004

Marian Tracz, Krzysztof Ostrowski
Przepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów natężenia ruchu, metody obliczania przepustowości takich pasów oraz porównanie zastosowanych metod. Wpływ rożnych czynników (m.in. długości sygnału zielonego) na natężenie nasycenia omawianych pasów ruchu.


Tomasz Dybicz
10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie Spodziewając się, że 10 wolnych dni od opłat parkingowych spowodują zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy, w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej przeprowadzono badania w celu zaobserwowania tych zmian. W ostatnim tygodniu listopada (opłaty jeszcze obowiązywały) i w pierwszym tygodniu grudnia (parkowanie było bezpłatne) przeprowadzono: pomiary liczby samochodów parkujących zgodnie i niezgodnie z przepisami; ankietę wśród kierowców; zliczanie parkujących samochodów.


Krzysztof Grzelec
Komunikacja trolejbusowa w Gdyni. Perspektywy, możliwości oraz uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Czynniki warunkujące funkcjonowanie i rozwój komunikacji trolejbusowej na obszarach zurbanizowanych. Aktualny stan komunikacji trolejbusowej na świecie, w Polsce i w Gdyni. Perspektywy rozwoju tej komunikacji w Gdyni.


Władysław Gardziejczyk
Nawierzchnie kostkowe – problem hałasu toczenia pojazdów samochodowych Porównanie poziomów hałasu w otoczeniu ulic o nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznej. Badania hałasu toczenia metodami: przyczepową, statystycznego przejazdu oraz kontrolowanego przejazdu na nawierzchniach z kostki kamiennej, brukowej oraz mastyksu grysowo-asfaltowego typu SMA.


Józef Indyk, Jerzy Jarych, Bogdan Przysada
Przystanki nad rowami odwadniającymi Opis metody rozporowej przykrycia rowu odwadniającego i budowy nad nim przystanku autobusowego wraz z wiatą przystankową. Rozwiązanie to zastosowano przy budowie przystanków w osiedlach peryferyjnych we Wrocławiu.