Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2010

 

Tomasz Szczuraszek, Marek Obłój

Próba oceny wpływu zmniejszenia administracyjnego limitu prędkości w obszarach zabudowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Podstawowe założenia do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizy zmian bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykłady wyników analiz na przykładzie miast Bydgoszcz, Toruń, Elbląg.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prędkość pojazdów

 

Attempt of influence of administrative decrease of speed limit in urban areas assessment on road traffic safety improvement in Poland

General assumptions to the road traffic safety analysis. The analysis of changes of road traffic safety. Some examples of the analysis results of the following cities: Bydgoszcz, Torun, Elblag.

Key words: road traffic, road traffic safety, car speed

 

Tomasz Dybicz

Obwodnica Augustowa a trasa Viabaltica w świetle badań modelowych i prognoz ruchu

Charakterystyka ruchu drogowego w Augustowie w obecnej sytuacji. Badane warianty obwodnicy. Wnioski z analiz i prognoz ruchu.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, modelowanie ruchu, prognozy ruchu, obwodnica miasta

 

Augustów ring road and Viabaltica route in the light of modelling research and traffic forecast

The characteristics of road traffic in Augustów nowadays. Considered variants of ring road. The results of analysis and traffic forecast.

Key words: road traffic, traffic modelling, traffic forecast, ring road

 

Janusz Radziejowski

Metropolie szansą rozwoju transportu publicznego

Współczesne wyzwania urbanistyki. Metropolie w polityce Unii Europejskiej. Charakterystyka metropolii. Transport w metropoliach w dokumentach UE. Stan rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce.

Słowa kluczowe: metropolie, transport, transport publiczny, urbanistyka

 

Metropolises – chance for public transport development

Contemporary challenges of urbanism. Metropolises in the EU policy. The characteristics of metropolises. Metropolis transport in the EU documents. Condition of metropolis areas development in Poland.

Key words: metropolis, transport, public transport, urbanism

 

Joanna Wachnicka

Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach unii europejskiej

Charakterystyka regionów w Unii Europejskiej. Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach UE (liczba ofiar śmiertelnych, wskaźnik ofiar śmiertelnych).

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, region

 

Level of road traffic safety in the European Union regions.

Characteristics of the European Union regions. The level of road traffic safety in the EU regions. (number of fatalities, coefficient of fatalities).

Key words: road traffic, road traffic safety, region

 

Katarzyna Hebel, Jakub Madeja

Zachowania komunikacyjne mieszkańców Tczewa w świetle wyników badań marketingowych

Tczew jako obszar funkcjonowania transportu publicznego. Metodologia badań.  Zachowania komunikacyjne mieszkańców Tczewa (sposób realizacji podróży, korzystanie z samochodu osobowego)

Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, zachowania komunikacyjne,

 

Travel behaviours of inhabitants of Tczew – result of marketing survey

Tczew as an area of public transport performance. The methodology of research. Travel behaviour of inhabitants of Tczew (journey mean, private car usage).

Key words: urban transport, public transport, travel behaviour

 

Maria Cieśla, Damian Gąska, Tadeusz Opasiak

Preferencje pasażerów transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląskiej

Potrzeby transportowe pasażerów oraz sposoby ich zaspakajania. Jakość usług w transporcie zbiorowym. Wyniki przeprowadzonych badań preferencji pasażerów. Najbardziej dokuczliwe problemy w komunikacji zbiorowej

Słowa kluczowe: transport publiczny, jakość przewozów, preferencje pasażerów

 

Preferences of public transport passengers in the area of Silesian agglomeration

The transportation needs of passengers and ways of their fulfilment. Quality of public transport services. The results of survey on passengers’ preferences. The most difficult problems of public transport.

Key words: public transport, transport quality, passengers’ preferences.

 

Jakub Taczanowski

Komunikacja szynowa w Innsbrucku jako przykład powiązania sieci tramwajowej z lokalnym transportem kolejowym.

Integracja lokalnych linii kolejowych z systemem tramwajów miejskich. Porównanie Mittelgebirgsbahn i Stubaitalbahn pod względem podstawowej charakterystyki oraz miejsca w systemie transportowym regionu miejskiego Innsbrucku.

Słowa kluczowe: transport szynowy, transport regionalny, sieć tramwajowa

 

Railway transport in Innsbruck as an example of connection between tramway network and local railway transport

The integration of railway routes and urban tramway system. A comparison of Mittelgebirgsbahn with  Stubaitalbahn in regard to basic characteristics and  place in transportation system of the urban region of Innsbruck.

Key words: railway transport, regional transport, tramway network