Spis treści i streszczenie numeru 9/2014

Do pobrania: 9/2014 – wersja elektroniczna

Spis treści

Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska – Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej

Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek – Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie

Sławomir Goliszek – Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020

Szymon Wiśniewski – Spójność sieci transportowych województwa łódzkiego  w świetle analiz grafowych

Sebastian Kowerski, Czesław Wolek – Analiza parametrów eksploatacyjnych szybkiego tramwaju i metra

 

Streszczenia

Andrzej Brzeziński,  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej

Streszczenie: Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi komunikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmotoryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pieszo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obszarach śródmiejskich, obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, zwłaszcza  w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje  intensywność wykorzystania systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.

Słowa kluczowe: B+R, P+R, węzły przesiadkowe, podział zadań przewozowych, zachowania komunikacyjne

 

Łukasz Kowalski, Andrzej Miłosz, Barbara Peek

Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie

Streszczenie: Rozwój i zarządzanie siecią rowerową jest wyzwaniem dużych polskich miast. Brakuje danych na temat rowerzystów, ich dziennych podróży i problemów. Autorzy wykorzystali aplikację mapową i ankietę internetową, aby znaleźć miejsca postrzegane przez rowerzystów za problemowe. W ciągu 2 miesięcy 532 osoby naniosły na mapę 1 235 miejsca i 1 140 odcinki dróg, które wymagały naprawy i usprawnienia pod kątem ruchu rowerowego. Dane były wzbogacone 1 174 komentarzami i 1 085 propozycjami inwestycji, co znacznie ułatwiło ich interpretację.   Najbardziej problemowymi miejscami były: w przypadku punktów – niebezpieczne skrzyżowania – 32% wskazań; w przypadku odcinków dróg – miejsca, gdzie pojazdy jeździły zbyt blisko rowerzystów – 25% lub nawierzchnia była nierówna – 22%. Problemy koncentrowały się na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach i ulicach, gdzie rowerzyści wpadali w konflikt z kierowcami samochodów – ruch rowerowy był tam zwykle źle zorganizowany, np. nie było ścieżek rowerowych.   Tak duże zbiory danych trudno analizować na poziomie miasta, każde miejsce jest specyficzne. Autorzy wykorzystali więc mapy gęstości punktów i linii problemowych, aby znaleźć miejsca ich największej koncentracji. Następnie przeanalizowali je szczegółowo i zaproponowali zmiany, bazując na informacjach dostarczonych przez badanych. Wykorzystana metoda zbierania danych o jakości infrastruktury rowerowej, w której pytamy jej użytkowników o opinie, okazała się bardzo dobra i skuteczna. W bardzo krótkim okresie udało się zdobyć ogromną ilość danych. Dzięki zaangażowaniu rowerzystów i ilości ankiet, dane były łatwe w interpretacji i rzetelne. Badanie stanu infrastruktury miejskiej „oczami” jej użytkowników znacznie usprawni zarządzanie miastami w przyszłości, nie tylko w kwestiach rowerowych.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, badanie sondażowe, polityka rowerowa, ścieżki rowerowe, wolontariacka informacja geograficzna, aplikacja internetowa

 

Sławomir Goliszek

Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020

Streszczenie: W pracy poruszono problem poprawy funkcjonowania/dostępności miejskiego transportu zbiorowego w wyniku inwestycji infrastrukturalnych w dwu okresach. Przedziały czasowe dla 2013 i 2020 roku mają odpowiedzieć na pytanie, na ile środki z planowanej perspektywy finansowej 2014-2020 poprawią dostępność komunikacji miejskej w Lublinie. W analizie uznaje się, iż inwestycje infrastrukturalne z perspektyw UE 2007-2013 i 2014-2020 będą głównym impulsem zmiany czasów przejazdu komunikacją zbiorową. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim w Lublinie przedstawione zostały w dwu ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Głównym celem opracowania jest wykazanie wpływu funduszy strukturalnych z perspektywy UE na lata 2014-2020 na potencjalną poprawę dostępności komunikacją zbiorową w Lublinie. Analiza poprawy dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej się w izochronach w latach 2013 i 2020.

Słowa kluczowe: poprawa dostępności komunikacją zbiorową, izochrona, komunikacja miejska.

 

Szymon Wiśniewski

Spójność sieci transportowych województwa łódzkiego  w świetle analiz grafowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę spójności sieci drogowej, kolejowej oraz tramwajowej w województwie łódzkim. Daje odpowiedź, jak kształtują się lokalne i regionalne relacje transportowe pomiędzy miastami zlokalizowanymi na obszarze pełniącym rolę węzła o znaczeniu międzynarodowym, szczególnie w czasie, kiedy docelowa sieć dróg i linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym jest zrealizowana jedynie fragmentarycznie.Na tle krajowego i europejskiego systemu powiązań transportowych określono miary spójności w ujęciu wzajemnych relacji pomiędzy miastami – węzłami regionu. Do badania wykorzystano podejście grafowe, przyjmując że wierzchołkami grafów są miasta województwa a krawędziami łączące poszczególne miasta liniowe elementy sieci drogowej, kolejowej i tramwajowej. Bazując na danych udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, przedstawiono system transportowy województwa łódzkiego a następnie, dzięki odpowiedniej generalizacji, zbudowano na jego podstawie graf sieci geograficznych pozwalający na badanie spójności sieci. Wskazano ponadto możliwości podniesienia koherentności funkcjonujących struktur w nawiązaniu do polityk inwestycyjnych prowadzonych przez zarządców infrastruktury.

Słowa kluczowe: sieć transportowa, sieć TEN-T, graf, województwo łódzkie

 

Sebastian Kowerski, Czesław Wolek

Analiza parametrów eksploatacyjnych szybkiego tramwaju i metra

Streszczenie: W artykule  przedstawiono analizę parametrów eksploatacyjnych szybkiego tramwaju i metra na przykładzie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST)i metra w Warszawie. Badania przeprowadzono na odcinkach o długości w przypadku Poznania około 5900 metrów, natomiast w przypadku Warszawy był to odcinek długości około 5600 metrów. W stolicy Wielkopolski badania zostały przeprowadzone na odcinku: Osiedle Sobieskiego – Most Teatralny. Przystanek Most Teatralny pełni funkcję przystanku tymczasowego do czasu zakończenia przebudowy przystanku Rondo Kaponiera. W Warszawie badaniom poddano odcinek metra od stacji Marymont do stacji Centrum. Artykuł wzbogacają schematy oraz fotografie przedstawiające omawiane środki transportu. Badania zostały przeprowadzone w dniach roboczych w miesiącach kwiecień – czerwiec 2014 roku. W trakcie badań mierzono czas oraz przebyty dystans pomiędzy przystankami, a także czas wymiany pasażerów. Zebrane dane posłużyły do szczegółowej analizy czterech parametrów eksploatacyjnych. W czytelnych diagramach zestawiono procentowy udział czasu wymiany pasażerów i czasu jazdy w czasie podróży dla poszczególnych analizowanych środków transportu. Na rysunkach przedstawiono zmiany prędkości technicznej i komunikacyjnej oraz ich rozkłady dla kolejnych badanych tramwajów i pociągów metra. Przedstawione zostały również rysunki zestawiające rozkłady czasu wymiany pasażerów (postoju na peronie). Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski płynące z badań.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, metro, szybki tramwaj.