Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2006

 

Zofia Bryniarska, Wiesław Starowicz

Funkcjonowanie systemu statystycznej kontroli usługi transportowej w Krakowie w latach 1997 – 2005

Założenia do systemu pomiarowego. Wielkość próby statystycznej. Wskaźniki jakości komunikacji zbiorowej obliczane w systemie SKUT. Sposób uwzględnienia wskaźników jakości w umowie pomiędzy Gminą i przewoźnikiem o realizację usługi przewozowej. Wyniki badań wskaźników jakości komunikacji zbiorowej w latach 1997-2005. Analiza wskaźnika odjazdów punktualnych i średniej odchyłki punktualności w latach 1997-2005.

Słowa kluczowe: transport, transport zbiorowy, transport pasażerski, jakość przewozów, kontrola jakości

 

Performance of statistical system for transportation service investigation in Kraków from 1997 to 2005

Assumptions of measure system. Volume of statistic test. Public transport quality coefficients in the contract for transport service operation between the city authorities and the operator. Results of public transport quality coefficients investigation from 1997 to 2005. Analysis of the punctual departure coefficient and the average of punctuality deviation from 1997 to 2005.

Key words: transport, public transport, passenger transport, transport quality

 

Adam Molecki

Blokada odstępowa w komunikacji tramwajowej

Próba przeniesienia doświadczeń kolejowych do sterowania ruchem tramwajowym. Blokada o działaniu punktowym. Blokada o działaniu liniowym. Blokada odstępowa dopuszczająca przystanki podwójne.

Słowa kluczowe: transport, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, blokada odstępowa

 

Block signaling in tramway service

An attempt to adapt railway experiences to steering tramway traffic. Block system of point activity. Block system of linear activity. Block signaling allowing double tram stops.

Key words: transport, public transport, tramway service, block signaling

 

Andrzej Wardęcki

Wykorzystanie środków audiodetekcji i audiolokacji w ułatwianiu poruszania się niewidomych w mieście

Artykuł jest wynikiem prób, doświadczeń i przemyśleń Autora w dostosowywaniu urządzeń audiodetekcji i audiolokacji do potrzeb i odbioru osób niewidomych. Wiele propozycji mogłoby ułatwić niewidomym sprawne i bezpieczne poruszanie się w warunkach ruchliwego miasta.

Słowa kluczowe: audiodetekcja, audiolokacja, niewidomy, inżynieria ruchu

 

Application of audio-detection and audio-location means in facilities for blind people in their motion in city

The article is a result of efforts, experiences and considerations of the author in adjusting audio-detection and audio-location devices for necessities and possibilities of blind people. Some of the proposals could help blind people in safe and efficient movement in conditions of bustling city.

Key words: audio-detection, audio-location, blind man, traffic engineering

 

Michał Bem, Zbigniew Rusak

Miejskie rowery publiczne w obsłudze transportowej kampusu uniwersyteckiego „Morasko” w Poznaniu

Zalety rowerów publicznych. Systemy rowerów publicznych na świecie. Problemy techniczne rowerów publicznych. Geneza kampusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obsługa komunikacyjna campusu. Geneza koncepcji wykorzystania rowerów publicznych w obsłudze kampusu Morasko. Koncepcja rowerów publicznych w świetle badań opinii studentów.

Słowa kluczowe: transport, transport pasażerski, komunikacja rowerowa, rower publiczny,

 

City public bicycles in transportation service of university campus “Marasko” in Poznań

Advantages of public bicycles. Systems of public bicycles in the world. Technical problems of public bicycles. Genesis of Adam Mickiewicz University campus. Transport service for campus. Genesis of the idea to use public bicycles in transport service for campus “Marasko”. Conception of public bicycles in students’ opinion survey.

Key words: transport, passenger transport, bicycle transport, public bicycle

 

Dźwigoń Wiesław

Synchronizacja rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym

Zasady synchronizacji. Miary synchronizacji. Synchronizacja z ustalonymi interwałami na liniach. Synchronizacja połączona z ustalaniem interwałów na liniach.

Słowa kluczowe: transport, transport zbiorowy, synchronizacja, rozkład jazdy

 

Time-table synchronization in public transport

Synchronization rules. Measures of synchronization. Synchronization with fixed intervals on lines. Synchronization with fixing intervals on lines.

Key words: transport, public transport, synchronization, time-table