Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2008

 

Jacek Szołtysek

Zarządzanie kongestią w miastach

Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi. Budowa systemu zarządzania kongestią. Przesłanki sukcesu zarządzania kongestią.

Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka miejska, kongestia, zarządzanie

 

Congestion management in towns

Congestion management as an influence on people. Construction of the congestion management system. Premises for the success of congestion management.

Key words: urban transport, urban logistics, congestion, management

 

Krzysztof Bojda, Bogusław Molecki

Internetowa informacja pasażerska

Historia informacji internetowej w transporcie. Wymagania pasażerów w transporcie miejskim i regionalnym. Funkcjonalność systemów informacji pasażerskiej (wybór przystanku, organizacja przesiadki), przegląd istniejących rozwiązań.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, transport regionalny, informacja internetowa

 

Passenger internet information services

History of internet information services in transport. Passengers’ requirements in urban and regional transport. Functionality of passenger information systems (a choice of the bus stops, the transfer arrangement), the survey of existing solutions.

Key words: passenger transport, urban transport, regional transport, internet information

 

Jaroslav Matuška

Dostępność transportu publicznego dla osób z ograniczeniami zdolności sensomotorycznych w Republice Czeskiej

Pojęcie dostępności bez barier. Wymagania dla system komunikacji publicznej bez barier. Analiza dostępności miejskiej komunikacji publicznej (środki transportu, infrastruktura ulic, przejścia, przystanki, systemy informacyjne, personel). Możliwość zwiększenia dostępności bez barier.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, dostępność transportu, niepełnosprawny,

 

Public transport accessibility for disabled persons in Czech Republic

The notion of accessibility without barriers. Requirements for public transport system without barriers. Analysis of urban public transport accessibility (means of transport, street infrastructure, pedestrian crossing, bus stops, information systems, personnel). Opportunity to increase accessibility without barriers.

Key words: passenger transport, transport accessibility, disabled persons,

 

Ewa Drob-Żaba, Krzysztof Żaba

Zastosowanie CRM w  przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej

Istota CRM (Customer Relationship Management) i jego wykorzystanie w zarządzaniu relacjami z klientami. Zastosowanie CRM w publicznym transporcie pasażerskim w działalności przewozowej i uzupełniającej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, przedsiębiorstwo transportowe, CRM

 

Application of CRM in urban transport companies

The idea of CRM (Customer Relationship Management) and its usage in management of the customers’ relationships. Application of CMR in urban passenger public transport in operational and additional activities.

Key words: passenger transport, transport company, CRM

 

Franek Łukasz

Wybrane czynniki oddziałujące na bezpieczeństwo w drogowym transporcie zbiorowym

Charakterystyka wpływu na bezpieczeństwo w transporcie pasażerskim zarządzania i monitoringu, taboru, infrastruktury oraz personelu. Przykłady nie polecanych rozwiązań  z Krakowa.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, bezpieczeństwo

 

Safety and security problems in public transport

Characteristics of the management and monitoring, vehicles, infrastructure and staff influence on passengers transport safety. The examples of not recommended solutions from Krakow.

Key words: passenger transport, urban transport, safety and security

 

Adam Molecki

Propozycja wskaźnika obrazującego dostępność komunikacyjną jako miernik jakości obsługi mieszkańców

Znaczenie rozłożenia kursów w czasie w transporcie zbiorowym. Wskaźnik postrzegania dostępności do kursów. Badanie czułości wskaźnika postrzeganych kursów. Przykłady obliczeniowe.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, dostępność komunikacyjna

 

Transport accessibility coefficient as a measurement of inhabitants’ service quality

Importance of departure distribution in time period in public transport. Perception coefficient of departure accessibility. Survey of the accessibility coefficient sensitivity. Counting cases.

Key words: passenger transport, urban transport, transport accessibility