Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2009

 

Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec

Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej

Poprawa dostępności jako jeden z kluczowych celów polityki transportowej. Rozwój sieci transportowej a dostępność przestrzenna. Znaczenie oferty transportowej dla poprawy dostępności przestrzennej. Dostępność jako warunek alokacji działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, sieci transportowe, polityka transportowa, oferta transportowa,

 

Area availability problems in modern transportation policy

The improvement of availability as one of the basic aims of transportation policy. The transport network development and area availability. The importance of transport offer for the area availability improvement. The availability as a condition for economic activity allocation.

Key words: area availability, transport networks, transport policy, transport offer

 

Kolejny projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Rządowe uzasadnienie wprowadzenia ustawy o transporcie publicznym do polskiego prawodawstwa. Projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt Ustawy wprowadzającej ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy,

 

Next bill on public passenger transport

The government foundation for implementation of the act on public passenger transport into Polish legislation. The legislative bill on public passenger transport. The bill on implementation of the act on public passenger transport.

Key words: passenger transport, public transport