Spis treści (numer 3/02)

Marian Tracz
Audyt projektów rozwiązań drogowych standardowym narzędziem w działaniu samorządów.
Audyt projektów rozwiązań drogowych jako działanie prewencyjne. Celowość stosowania audytu w procesie inwestycyjnym w drogownictwie. Koncepcja procedury audytu i warunki jego wdroąenia. Kwalifikacje audytorów. Korzyści z wprowadzenia audytu na przykładzie wieloletnich doświadczeń zagranicznych.

Olgierd Wyszomirski
Integracja transportu miejskiego w metropolii Trójmiasta.
Działania podejmowane przez władze samorządowe w latach 90., zmierzające do pełnej integracji transportu zbiorowego i ich rezultaty. Integracja biletowa za pomocą elektronicznej karty bezstykowej. Inicjatywy ustawodawcze w zakresie tworzenia i finansowania metropolitalnych związków gmin, sprzyjające pełnej integracji transportu zbiorowego. Podział zadań przewozowych. Polityka transportowa.

Wiesław Starowicz
Wyniki badań struktury przejazdów pasaąerów według rodzajów biletów w róąnych miastach Polski.
Wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w dziesięciu miastach Polski, obejmujące strukturę przejazdów pasaąerów według rodzajów biletów oraz strukturę przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

Andrzej Brzeziński, Andrzej Sambor
Koncepcja modernizacji komunikacji tramwajowej w Warszawie na przykładzie trasy Gocławek – Banacha.
Zasadnicze elementy modernizacji komunikacji tramwajowej na przykładzie trasy od pętli Gocławek do pętli Banacha, opracowanej w ramach Studium przygotowawczego do modernizacji układu tras tramwajowych w Warszawie wraz ze zbadaniem potrzeby wprowadzenia dwukierunkowego taboru tramwajowego na wybranych trasach. Studium zostało wykonane na zamówienie Zarządu miasta st. Warszawy.

Komunikat z posiedzenia Zarządów Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich.