Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2008

 

Tomasz Zwoliński

Ograniczanie i kontrola dostępności centrum miasta przez samochody 

Artykuł omawia dwa działania projektu europejskiego CIVITAS CARAVEL, dotyczące zintegrowanej strategii kontroli dostępu oraz pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów w Krakowie. Idea oraz plany dalszego ograniczania dostępności samochodów do Śródmieścia. Pierwsze rezultaty pilotażowego działania systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów. 

Słowa kluczowe: transport miejski, dostępność komunikacyjna, identyfikacja pojazdów, Caravel 

 

Reduction of individual traffic and extension of restricted traffic area

Two measures of European CIVITAS CARAVEL project concerning the integrated access control strategy and the pilot implementation of an electronic-based system of vehicle identification have been presented in the article. The idea and the plans for the extension of the restricted traffic area in the City centre of Krakow. The first results of running of the system of vehicle optical identification.

Key words: urban transport, transport accessibility, car identification, Caravel 
 

Dominik Kaim

Wspomaganie monitoringu bezpieczeństwa ruchu drogowego  

Artykuł omawia kierunki rozwoju podejścia do analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Ogólna prezentacja projektu mającego na celu zmianę sposobu pozyskiwania i analizy danych. Korzyści z zastosowania analiz przestrzennych w badaniach z zakresu BRD. 

Słowa kluczowe: transport miejski, bezpieczeństwo ruchu drogowego, Caravel 

 

Road traffic safety monitoring aid

The development directions of approach to the analysis of road traffic safety in Krakow and with particular attention to the activities within the CIVITAS CARAVEL project have been described in the article. The presentation of all goals for the change of the ways of collection and analysis of all data. The advantages of application of the area analysis within road traffic safety research.

Key words: urban transport, road traffic safety, Caravel 
 

Dariusz Niewitała, Monika Ochyra

Innowacyjne działania w zakresie popularyzowania i promowania idei zrównoważonej mobilności 

Artykuł przedstawia działanie dotyczące marketingu zrównoważonej mobilności w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Seminaria dla szkół i uczelni. Program lojalnościowy „Gadżety za bilety”. Program edukacyjny dla szkół. Konkursy. Forum Mobilności. 

Słowa kluczowe: transport miejski, mobilność, Caravel 

 

Innovative activities towards popularization and promotion of the idea of sustainable mobility

The measures concerning sustainable mobility marketing within CIVITAS CARAVEL project have been presented in the article. Seminaries for schools and universities. Loyalty program “Gadgets for tickets”. Educational program for schools. Mobility Forum.

Key words: urban transport, mobility, Caravel 
 

Magdalena Kościelniak

Platforma internetowa na temat transportu zbiorowego i mobilności 

Artykuł przedstawia nową platformę internetową o tematyce transportowej w Krakowie, stanowiącej jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL. Projekt platformy internetowej „Transport w Krakowie”. Wyniki badań ankietowych mieszkańców w sprawie korzystania z istniejących portali transportowych. 

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, mobilność, Caravel 

 

Infomobility platform on public transport and mobility

The new infomobility platform on public transport in Krakow within CIVITAS CARAVEL project has been presented in the article. Platform project “Transport in Krakow”. The results of survey among Krakow citizens on the usage of existing transportation portals.

Key words: urban transport, public transport, mobility, Caravel 
 

Katarzyna Kyć

CIVITAS CATALIST  – innowacyjny i zrównoważony transport miejski 

Artykuł przedstawia nowy projekt europejski CIVITAS CATALIST adresowany do miast, które chcą dołączyć do inicjatywy CIVITAS. Cele i zakres projektu. Wymiana informacji „Miasto dla miasta”. 

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, Catalist 

 

CIVITAS CATALIST   –  innovative and sustainable urban transport

The new European CIVITAS CATALIST project addressed to cities that are interested to join the CIVITAS Initiative has been presented in the article. The targets and the scope of the project. Information interchange “City for city”

Key words: urban transport, public transport, Catalist 
 

Marek Bauer

Działania usprawniające ruch pojazdów transportu zbiorowego w Krakowie 

Artykuł przedstawia zarys koncepcji systemu priorytetów dla transportu publicznego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem korytarza autobusowego Rondo Grunwaldzkie – Opolska Estakada. Przykłady analiz porównawczych czasu przejazdu wybranych odcinków międzyprzystankowych dla sytuacji „przed” i „po” wydzieleniu pasa autobusowego.  

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, Carvel 

 

Activities for improvement of public transport vehicles traffic in Krakow

The draft of conception for public transport priority system in Krakow, with particular attention for bus corridor Rondo Grunwaldzkie – Opolska Estakada has been presented in the article. There are given the examples of comparative analysis of bus travel time at intersection for situation “before” and “after” the dedicated bus lane has been introduced.

Key words: urban transport, public transport, Caravel 
 

Katarzyna Nosal

Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej jako przykład zaspakajania potrzeb komunikacyjnych pracowników i studentów oraz zarządzania ich mobilnością 

Artykuł omawia zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej mający na celu zmianę zachowań komunikacyjnych pracowników i studentów w kierunku proekologicznych form transportu, w tym ograniczenie użytkowania samochodów w podróżach do Uczelni.  

Słowa kluczowe: transport miejski, mobilność, Caravel 

 

An integrated mobility plan for the Cracow University of Technology as a package of solutions for fulfiling of employees’ and students’ mobility needs and for management of their mobility 

The integrated mobility plan for the Cracow University of Technology aiming to change the transportation behavior of its employees and students towards ecological forms of transport including carpooling in trips to the university has been described in the article.

Key words: urban transport, mobility, Caravel 

 

Aleksandra Faron, Tomasz Kulpa

Wspólna podróż jednym samochodem jako element zrównoważonego transportu 

Artykuł przedstawia wprowadzony w Politechnice Krakowskiej system carpooling pod nazwą „Jedźmy razem” opracowany w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Ogólne założenia systemu carpooling. Założenia, funkcje oraz ocena efektów wdrożenia systemu „Jedźmy razem”.

Słowa kluczowe: transport miejski, carpooling, Caravel 

 

Travelers using the same car as an element of sustainable transport

The implemented at the Cracow University of Technology carpooling system called “Travel together” within CIVITAS CARAVEL project has been presented in the article. The general assumptions of carpooling system. The assumptions, functions and assessment of the “Travel together” system effects.

Key words: urban transport, carpoolingy, Caravel 
 

Dominik Kaim

Problem dostaw towarów w obszarze Rynku Głównego w Krakowie – wyzwanie logistyki miejskiej

Artykuł omawia działanie projektu CIVITAS CARAVEL dotyczące możliwości wdrożenia nowego planu dystrybucji towarów w Krakowie. Problemy nadmiernej koncentracji dostaw towarów do Rynku Głównego. Potrzeba zmian w opinii mieszkańców. 

Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka miejska, Carvel 

 

Problem of goods delivery in the area close to the Main Market Square in Krakow – challenge for urban logistics

The CIVITAS CARAVEL project measure concerning the possibilities of implementation of the new goods distribution scheme in Krakow. The necessities of changes in citizens’ opinions.

Key words: urban transport, urban logistics, Caravel 
 

Bożena Górowska, Łukasz Hubka

System biletowo-taryfowy integrujący przewozy kolejowe w korytarzu Kraków – Krzeszowice i lokalny transport publiczny w Krakowie 

Artykuł zawiera opis pilotażowego wdrożenia działania projektu CIVITAS CARAVEL integrującego przewozy kolejowe i transport publiczny. Idee, cele oraz charakterystyka systemu. Wyniki badań pomiarowych i ankietowych przed i po wdrożeniu systemu.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport regionalny, integracja, Caravel 

 

Ticketing and tariff system integrating rail and local public transport in Krakow transport on the corridor Krakow – Krzeszowice

The pilot implementation within CIVITAS CARAVEL project integrating rail and local public transport has been described in the article. The ideas, targets, and system characteristics. The results of research and surveys before and after implementation.

Key words: urban transport, regional transport, integration, Caravel 
 

Maciej Michnej

Ekologiczny korytarz sprawnego podróżowania 

Artykuł opisuje aktualny stan prac nad realizacją działania projektu CIVITAS CARAVEL wprowadzającego ekologiczny korytarz sprawnego podróżowania. System głosowego zapowiadania przystanków w tramwajach. Wydzielone autobusowo-tramwajowe pasy ruchu dla pojazdów transportu publicznego. Modelowe przystanki transportu publicznego. 

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, ekologia, Caravel 

 

Ecological high mobility corridor in Krakow

The current stage of works under one of the Civitas Caravel project measures implementing clean high mobility corridor has been described in the article. Sound information system about stops in trams. Dedicated bus-tram lanes for public transport vehicles. Model public transport stops.

Key words: urban transport, public transport, ecology, Caravel 
 

Łukasz Hubka

Miejska wypożyczalnia rowerów

Artykuł opisuje pilotażowe wdrożenie miejskiej wypożyczalni rowerów w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. System i polityka rowerowa Krakowa. Idea i cele miejskiej wypożyczalni rowerów. Charakterystyka rozwiązania przyjętego dla Krakowa. 

Słowa kluczowe: transport miejski, rower, Caravel 

 

City rent-a-bike

The pilot implementation of city owned rent-a-bike system within the Civitas Caravel project has been described in the article. The bike system and bike policy in the city of Krakow. The idea and the aims of city rent-a-bike. The characteristics of the solution approved for Krakow.

Key words: urban transport, bike, Caravel 
 

Józefa Kęsek, Magdalena Kościelniak

System carsharing – nowe rozwiązanie w zakresie wykorzystania samochodu 

Artykuł opisuje ideę działania systemu carsharing zidentyfikowaną w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Systemy carsharing w wybranych miastach europejskich. Badania nad gotowością korzystania z systemu przez mieszkańców Krakowa. Możliwe efekty działania systemu.

Słowa kluczowe: transport miejski, carsharing, Caravel

 

Carsharing system – a new solution for car usage

The idea of carsharing system taken into account in Civitas-Caravel project has been described in the article. Carsharing systems in selected European cities. The research on Krakow citizens readiness to implementation of the system. The expected effects of introducing the carsharing system.

Key words: urban transport, carsharing, Caravel 

 

Ryszard Wróbel

Badania eksploatacyjne autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 

Artykuł przedstawia jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL mające na celu wprowadzenie do transportu zbiorowego autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Historia autobusów zasilanych gazem w MPK Kraków. Zakres i wyniki badań eksploatacyjnych autobusów zasilanych gazem ziemnym. 

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, gaz ziemny, Caravel 

 

Research on CNG buses maintenace

One of the Civitas-Caravel project measures aiming to introduce CNG buses to public transport fleets has been presented in the article. The history of CNG buses in Public Transport Company in Krakow. The range and the results of research on CNG buses maintenance.

Key words: urban transport, public transport, natural gas, Caravel 
 

Adrian Obuchowicz

Usługa tele-bus  – przewozy transportem zbiorowym na żądanie  

Artykuł przedstawia jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL mające na celu wprowadzenie do obsługi miasta usługi nazywanej przewozem na żądanie lub tele-busem. Zasady funkcjonowania usługi tele-bus. Roczne doświadczenia z realizacji usługi tele-bus i możliwości jej rozwoju.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, tele-bus, Caravel 

 

Tele-bus services – public transport on demand

One of the Civitas-Caravel project activities aiming to implement a new service called the transport service on demand or tele-bus service. The rules of tele-bus service operation. One year’s experiences of tele-bus service and the possibilities of its development.

Key words: urban transport, regional transport, tele-bus, Caravel  

 

Jarosław Prasoł

Bagażniki do przewozu rowerów autobusami transportu zbiorowego 

Artykuł przedstawia jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL mające na celu zakup i instalację bagażników do przewozu rowerów środkami transportu zbiorowego. Charakterystyka przedsięwzięcia. Problemy przewozu rowerów w transporcie zbiorowym

Słowa kluczowe: transport miejski, rower, Caravel 

 

Bike carrying facilities on public transport buses

The one of the Civitas-Caravel project activities aiming purchase and installation on public transport buses bike carrying facilities has been presented in the article. Characteristics of activities. Problem of bicycle conveyance in the means of public transport.

Key words: urban transport, bicycle, Caravel