Spis treści (numer 7,8/01)

Jan Friedberg
Istniejące i projektowane regulacje Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Regulacje UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tle założeń polskiej polityki transportowej. Tezą artykułu jest stwierdzenie, „że zasadniczo tylko sektor regionalnych przewozów autobusowych wymaga znaczących zmian prawnych dla dostosowania do obecnych i planowanych regulacji UE, natomiast inne części rynku w tej materii są zorganizowane na zbliżonych zasadach i wymagają jedynie uporządkowania”.

Jerzy Chudzicki
Ocena zmian oraz uwarunkowania rozwoju komunikacji miejskiej.
Historia integracji komunikacji miejskiej w Polsce. Cele i formy działania IGKM. Ocena zmian w komunikacji miejskiej w zakresie: wielkości przewozów pasażerskich, źródeł finansowania, realizacji usług przewozowych, form własnościowych przedsiębiorstw. Perspektywy rozwoju i za-grożenia dla komunikacji miejskiej.

Stefan Sarna
Wpływ samochodu na przemiany w rozmieszczeniu osadnictwa. Rozlewająca się urbanizacja.
Syntetyczne omówienie informacji i opinii zaprezentowanych na seminarium OECD-ECMT pt. Weryfikacja metodologii dla inwestycji infrastrukturalnych i „rozlewającej się” urbanizacji. Autor zwraca uwagę na potrzebę przywrócenia do praktyki planistycznej strategicznego znaczenia sprawnego systemu transportowego w obsłudze rozwijających się aglomeracji dużych miast.

Aureliusz Mikłaszewski
Priorytet dla komunikacji zbiorowej – wydzielone pasy ruchu dla autobusów na przykładzie Niemiec.
Przykłady praktycznej realizacji uprzywilejowania komunikacji miejskiej, a szczególnie wydzielonych pasów autobusowych.
Innowacje w ulicznej komunikacji zbiorowej. Konferencja w Maastricht, luty 2001. (J. Ostaszewicz)

Aureliusz Mikłaszewski
Przewodnik po projekcie w za-kresie wspierania komunikacji zbiorowej w Polsce – dokonania, uwagi, podsumowanie.
Najważniejsze zadania zrealizowane w latach 1996-2000 w ramach projektu Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacji „Euro-natur” z Bonn, dotyczącego wspierania komunikacji zbiorowej (np. społeczny projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowych, wyjazdy studyjne, utworzenie Wrocławskiej Rady Pasażerów, lobbing dla poparcia komunikacji zbiorowej, modernizacja linii tramwajowej nr 7 we Wrocławiu).

Ryszard Zakrzewski
Nowe elementy procedury inwestycyjnej przedsięwzięć drogowych.
Zmiany w procedurze inwestycyjnej, wprowadzone ustawą z dnia 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Warszawski Okrągły Stół Transportowy.
Rozwój układu drogowego w Warszawie.
Rekomendacje.

J. Ostaszewicz
Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu.
Wyniki studium INFRA/IWW.

Marcin Dziubiński
Warszawskie przystanki i wiaty komunikacji miejskiej. Część II. Lata 1945-2001.
Konstrukcja przystanków, ich sytuowanie, rodzaje wiat dla pasażerów, ekspedycje tramwajowe i autobusowo-trolejbusowe, oznaczenia przystanków.