Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2010

 

Numer kwietniowy TMiR zawiera artykuły przygotowane do wygłoszenia na międzynarodowym seminarium „GAMBIT 1010” w sesji

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na progu nowej polityki Unii Europejskiej”.

 

Ryszard Krystek

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej

Polskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tle działań Unii Europejskiej i polskiej polityki transportowej. Charakterystyka programu GAMBIT i projektu ZEUS.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, GAMBIT, ZEUS

 

Road traffic safety in Poland at the beginning of the new EU transportation policy

Polish actions for road traffic safety improvement at the background of actions of EU. Characteristics of the GAMBIT programme and the ZEUS project.

Keywords: road traffic, road traffic safety, GAMBIT, ZEUS

 

Richard E. Allsop

Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020 -nadzieje i oczekiwania

Odpowiedzialność Unii Europejskiej za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Charakterystyka nowego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. Rola niezależnej organizacji pozarządowej: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETCS) w tworzeniu programów brd.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ETCS,

 

European programme for road traffic safety in 2011-2020 – hopes and expectations

The responsibility of European Union for road traffic safety. The characteristics of the new programme for road traffic safety in 2011-2020. The role of independent non-governmental organization the European Transport Safety Council ETSC in creation of road traffic safety programmes.

Keywords: The responsibility of EU for road traffic safety.

 

Joanna Żukowska, Lech Michalski

Perspektywy integracji systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS koncepcji ZEUS

Diagnoza systemu bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce. Uwarunkowania i kierunki integracji systemu bezpieczeństwa transportu drogowego. Koncepcja  Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ZSBT).  

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ZEUS

 

Perspectives of road traffic safety integration in Poland according to ZEUS conception

The diagnosis of road transport safety system. The conditions and directions of integration of the road transport safety system. The conception of the Integrated Road Traffic Safety System.

Keywords: road traffic, road traffic safety, ZEUS

 

Wiesław Dźwigoń, Łukasz Franek

Zbiorowy transport publiczny w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wpływ zarządzania transportem publicznym na bezpieczeństwo. Najważniejsze obszary działań integracyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa drogowego transportu publicznego – zarządzanie bezpieczeństwem, monitoring, działania edukacyjne i działania na rzecz rozwoju infrastruktury, zwłaszcza na węzłach przesiadkowych.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport publiczny, ZEUS

 

Public transport in integrated system of road safety

The public transport management system influence on road safety. The most important areas of integrated activities in creating public road transport safety – safety management, monitoring, education and activities towards infrastructure development in particular interchange stations.

Keywords: road traffic, road traffic safety, public transport, ZEUS

 

Jan Unarski

System niezależnych badań wypadków drogowych w koncepcji „ZEUS”

Badanie zdarzeń drogowych i ustalanie ich przyczyn. Koncepcja powołania Państwowej Komisji Badania Katastrof Drogowych. Koncepcja powołania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Transportu z odpowiednimi komisjami branżowymi drogową i kolejową.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wypadki drogowe, ZEUS

 

System of independent investigation of road accidents in conception of ZEUS

The investigation of road events and their probable causes. The conception to establish the Commission for the Investigation of Road Disasters. The conception to establish the National Center for Transportation Safety consisting of the rail and road branch commissions.

Keywords: road traffic, road traffic safety, road accidents, ZEUS

 

Kazimierz Jamroz,  Andrzej Szymanek

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ryzyko,

 

Integrated risk management system for road traffic safety

The road traffic system as some element of the transportation system. The risk management in road transport as one of the most efficient method of safety management. The proposed directions of risk management integration in road traffic.

Keywords: road traffic, road traffic safety, risk