Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2009

 

Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska

Polityka transportowa Polski dla zrównoważonego rozwoju miast

Analiza dokumentów programowych polityki transportowej sformułowanych w latach dziewięćdziesiątych, opracowanych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz opracowanych po akcesji do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: transport miejski, polityka transportowa, zrównoważony rozwój

Polish transport policy for sustainable urban development

Analysis of the programme documents for transport policy elaborated in the nineties before accession of Poland to European Union and the others prepared after accession to European Union.
Key words: urban transport, transport policy, sustainable development

 

Andrzej Piliszek

Tramobus w Clermont-Ferrand we Francji

W artykule przedstawiono wdrożony we Francji system tramwaju Translohr poruszającego się na kołach samochodowych nazywany tramobusem. Rys historyczny projektu, projekt nowej linii tramwajowej, infrastruktura tramwajowa, zajezdnia i centrum sterowania. Tramobus Translohr na świecie.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja tramwajowa, tramobus

Tram-bus in Clermont-Ferrand, France

There is presented in the article the tramway system Translohr implemented in France that is on the tyres and is called tram-bus. The historical draft of the project, the project of a new tramway line, the tramway infrastructure, the tram depot and guidance system. The tram-bus Translohr in the world.
Key words: passenger transport, tram transport service, tram-bus

 

Krzysztof Gradkowski
Sposoby częściowej redukcji hałasu transportu miejskiego
Środki częściowego ograniczania wpływu hałasu na otoczenie (tłumiące przegrody z powierzchni trawiastych, roślinności, żywopłotów z krzewów, osłony podwozi, kół i silników pojazdów szynowych, para-ekrany z pryzm ziemnych).
Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, hałas,

The ways of partial noise reduction in urban transport
The means of partial noise impact limitation (reducing barrier of lawn, greenery, hedgerow, chassis, wheels and engines screens in rail vehicles, quasi screens of earth pile)
Key words: urban transport, public transport, noise

 

Jakub Taczanowski

Historia komunikacji tramwajowej w Krakowie

Najważniejsze etapy kształtowania się sieci tramwajowej Krakowa (okres przedwojenny, powojenny oraz czasy bieżące).
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa

History of tramway service in Krakow

The most important stages of tramway network creation in Krakow (the pre-war period, after war and current times).
Key words: passenger transport, public transport, tramway service

 

Wiesław Dźwigoń, Łukasz Franek

Wpływ ograniczeń ruchu na sprawność transportu zbiorowego na przykładzie rozwiązań zaproponowanych w Krakowie

Ocena wdrożonych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu (priorytet dla ruchu tramwajów) na podstawie wykonanych pomiarów czasów przejazdu tramwajów, potoków pasażerskich i natężenia ruchu samochodowego dla wybranego przykładu ciągu komunikacyjnego w Krakowie (ul. Karmelicka).
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, priorytety dla transportu zbiorowego

Access restrictions impact on public transport efficiency on case of solutions proposed for Krakow

The assessment of solutions implemented in the field of traffic organization (priority for tramway traffic) on the base of measurements of trip time of tramways, passengers flows and car traffic density for one of the communication lines in Krakow (Karmelicka street).
Key words: passenger transport, public transport, tramway service, priorities for public transport

 

Dokument europejski

Rezolucja Parlamentu Europejskiego na rzecz mobilności w mieście

Zachęcanie do optymalizowania różnych sposobów przemieszczania się poprzez poprawę zrównoważonego zintegrowanego transportu miejskiego. Zachęta do zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, mobilność,

Resolution of European Parliament for mobility in the city

The encouragement for optimization of the various ways of motion by improvement of the integrated sustainable urban transport. The encouragement for sustainable mobility in the urban area.
Key words: passenger transport, public transport, mobility