Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2006

 

Kazimierz Jamroz, Ryszard Krystek

Inteligentne systemu transportu – rozwój i struktura

Ogólna charakterystyka inteligentnych systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS,

Słowa kluczowe: transport, inteligentne systemy transportu, ITS,

 

Intelligent transport systems – development and structure

Brief characteristics of intelligent transport systems (ITS). Plans for ITS systems development in Europe. Architecture and structure of ITS systems.

Key words: transport, intelligent transport systems, ITS

 

Adam Molecki, Bogusław Molecki

Nazewnictwo przystanków w miejskim transporcie zbiorowym

 

Struktura nazw hierarchicznych przystanków. Wybór obiektów do nazw przystanków. Wykorzystywanie nazw własnych w nazwach przystanków. Nazwy potoczne.  Umieszczanie nazw przystanków na przystankach. Znaczenie nazw przystanków w informacji internetowej.

Słowa kluczowe: transport, transport zbiorowy, przystanki, nazwy przystanków.

 

Names of stopping-places in urban public transport

Structure of names of hierarchical stopping-places. The choice of objects for stopping-places names. Usage of specific names in stopping-place names. Customary names. Placing of stopping-place names at stopping-places. Meaning of stopping-place names in the internet information.

Key words: transport, public transport, stopping-places, names of stopping-places

 

Malwina Spławińska

Badanie przepustowości rond dwupasowych na przykładzie wybranych rond w Krakowie i Kielcach

Badania przepustowości wlotów rond. Badania empiryczne i analiza parametrów modeli estymacji przepustowości. Wyznaczenie przepustowości na podstawie modeli teoretycznych. Wyznaczenie przepustowości empirycznych w stanach nasycenia ruchem. Przykłady obliczeniowe konkretnych rond.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, przepustowość, rondo,

 

Research of traffic-circles capacity on case of selected traffic-circles in Kraków and Katowice

Research of traffic-circles inputs capacity. Empirical research and analysis of parameters for capacity models estimation. Marking the capacity basing on theoretical models. Marking the mpirical capacity basing in stages of traffic saturation. Counted examples on concrete traffic-circles.

Key words:  traffic engineering, capacity, traffic circle,

 

Aleksandra Ciastoń, Grzegorz Sapoń

Charakterystyka przewozów w miejskim transporcie publicznym w Łodzi

Liczba przewożonych pasażerów. Nierównomierność przewozów w ciągu doby. Nierównomierność obciążenia przystanków ruchem pasażerskim. Analiza wskaźników charakteryzujących linie komunikacyjne ( prędkość, czas i długość przejazdu pasażera, wykorzystanie miejsc w pojazdach).

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, przewozy pasażerskie,

 

Characteristics of transport services in urban public transport in Łódź

Volume of carried passengers. Transport irregularity in twenty-four hours. Irregularity of stopping places loading by passenger traffic. Analysis of coefficients characterising communication lines (speed, time and length of passengers’ passage, utilisation of places in vehicles)

Key words: transport, public transport, passenger transport

 

Michał Wolański

Model współpracy organizatora transportu publicznego z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi  w Aglomeracji Kopenhagi

Reformy systemu organizacji transportu miejskiego w Kopenhadze. Współpraca Zarządu Transportu z przewoźnikami. Konkurencja w przewozach. Metody kontroli, oceny i wyceny jakości przewozów.

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, konkurencja, zarządzanie

 

Model of co-operation between transport system organiser and private operators in Copenhagen Agglomeration

Reform of urban transport system organisation in Copenhagen. Co-operation of the Transport Board with operators. Competitions in transport services. Methods of supervision, appreciation and estimation of transportation quality.

Key words: transport, public transport, competition, management

 

Informacje  SITK

 

Uroczystość wręczenia nagród ERNEST’ 2005 (Opracowała: Ewa Starowicz)

XXIX Zjazd SITK RP (Opracowała: Ewa Starowicz)

 

Od Redakcji

 

Seminarium „Dobre przykłady i dobre zachowania na rynku publicznego transportu zbiorowego”

(Opracował: Tadeusz Dyr) 

Konferencja „Podróże przyjazne środowisku” (Opracował: Stefan Krychniak)

Konferencja „International Rail Forum”

Konferencja „Przydrożne drzewa zagrażają życiu?” (Opracował: Edward Woźniak)