Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2009

 

Elżbieta Szychta

40 lat Wydziału Transportu i Elektrotechniki (dawniej Transportu) w Politechnice Radomskiej

40th Anniversary of the Faculty of Transport and Electrical Engineering in Technical University of Radom

 

Bożena Grad

Zmiany organizacyjne w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie Radomia

Kierunki wprowadzonych reform w organizacji i zarządzaniu transportem zbiorowym w miastach. Model komunikacji zbiorowej w Radomiu. Zakres kompetencji organizatora komunikacji zbiorowej w Radomiu. Finansowanie komunikacji zbiorowej w Radomiu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, zarządzanie transportem

 

Organizational changes in city public transport on case of Radom

The directions of reforms implemented in organization and transport management in cities. Model of public transport in Radom. The range of competences of public transport organizer in Radom. Financing of public transport in Radom.

Keywords: passenger transport, public transport, transport management

 

Bożena Grad, Ewa Ferensztajn- Galardos, Renata Krajewska
Uwarunkowania przepływu osób w miastach jako elementu logistyki miejskiej

Miejski transport zbiorowy odpowiedzią na potrzeby miasta. Identyfikacja potrzeb transportowych w mieście i ich uwarunkowania. Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu miejskiego w programowaniu przepływu osób w miastach.  

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, logistyka miejska

 

Conditions of people flow in cities as an element of urban logistics

Urban public transport is an answer on city necessities. The identification of transport needs in cities and their conditions, Effective usage of city transport infrastructure in programming passengers flows in cities

Keywords: passenger transport, public transport, urban logistics

 

Stanisława Zamkowska, Anna Mężyk

Wyzwania dla transportu w miastach w XXI wieku

Czynniki wpływające na mobilność mieszkańców współczesnych miast. Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa i ich konsekwencje dla transportu miejskiego. Przykład wzorcowego transportu miejskiego i regionalnego.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, mobilność, miasto

 

Challenges for city transport in 21st century

The factors influencing on inhabitants mobility in contemporary cities. Changes of social demographic structure and their consequences for city transport. The case of standard urban and regional transport.

Keywords: city transport, public transport, mobility, city

 

Andrzej Szamanek

Oszacowanie kosztów czasu oraz kosztów wypadków drogowych w przewozach pasażerskich miasta Radomia

Metodologia obliczeń składowych czasu oraz kosztów wypadków drogowych w przewozach miejskich. Wyniki obliczeń dla wybranych obiektów układu drogowo-ulicznego miasta Radomia w związku z ich modernizacją.

Słowa kluczowe: transport miejski, inwestycje miejskie, koszty

 

Estimation of time costs and costs of road accidents in public transport in Radom

The methodology of counting of time components and costs of road accidents in city transport. The results of estimation for selected objects of road and street layout in Radom before their modernisation.

Keywords: city transport, city investments, costs

 

Mirosław Luft

Dyplom EUR ING FEANI uznaniem kwalifikacji inżynierskich w zjednoczonej Europie

Rola FEANI w uznawaniu kwalifikacji inżynierskich. Funkcjonowanie Rejestru FEANI oraz procedura ubiegania się o tytuł EUR ING. Podstawowe wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING.

Słowa kluczowe: inżynier europejski, EUR ING, FEANI, kwalifikacje inżynierskie

 

EUR ING FEANI diploma as an appreciation of engineers in united Europe

The role of FEANI in appreciation of engineer qualification. The functioning of EFANI register and application procedure for EUR ING title. The basic requirements for candidates to EUR ING title.

Keywords: European engineer, EUR ING, FEANI, engineers’ qualifications

 

Roman Kwiecień, Elżbieta Szychta, Leszek Szychta, Radosław Figura

Wielozadaniowa praca systemu informatycznego sterowania urządzeniami automatyki w systemach transportowych

Wykorzystanie sieci komputerowych Ethernet w informatycznych systemach sterowania. Autorski system świadczenia usług sieciowych pomiędzy jednostkami komputerowymi pracującymi w komputerowej sieci Ethernet.

Słowa kluczowe: systemy transportowe, systemy sterowania, sieci komputerowe

 

Multitask work of information control system for automatic control equipment in transport systems

The usage of computer Ethernet network in computer control systems. Author’s system for providing network services between computer units working in computer Ethernet network.

Keywords: transport systems, control systems, computer networks

 

Konrad Krzysztoszek, Waldemar Nowakowski

Integracja diagnostyki systemów automatyki transportu kolejowego

Architektura systemu diagnostycznego KomNet. Centra diagnostyczne w systemach automatyki kolejowej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, diagnostyka, automatyka kolejowa

 

Integration of automatic system diagnostics in railway transport

Architecture of diagnostic system KomNet. Diagnostic centres in railway automatic systems.

Keywords: railway transport, diagnostic, railway automatics

 

Marcin Chrzan

Systemy radiowe zapewniające komfort pasażerom oraz bezpieczeństwo sterowania ruchem kolejowym

Sieci radiowe w sterowaniu i usługach dla pasażerów. Technologie sieci bezprzewodowych WLAN. Urządzenia mobilne WiMAX.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, systemy radiowe, sieci WLAN

 

Radio systems supplying comfort for passengers and rail traffic control safety

The radio networks in controlling and providing services for passengers The technology of wireless networks WLAN. Mobile devices WiMAX.

Keywords: railway transport, passenger transport radio systems, WLAN networks

 

Elżbieta Szychta, Kamil Kiraga

Efektywność elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych przy wykorzystaniu otulin szynowych

Wpływ zastosowania otulin szynowych na efektywność elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych. Nowe rozwiązania w zakresie stosowania otulin. Wyniki badań skuteczności ogrzewania elektrycznego rozjazdów kolejowych bez otulin szynowych i z otulinami.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, infrastruktura kolejowa, ogrzewanie rozjazdów kolejowych, otulina szynowa

 

Effectiveness of electric heating for rail turnouts using truck heat insulation

Impact of heat insulation on effectiveness of electric heating of rail turnouts. Some new solutions in the field of insulation application. The results of research on effectiveness of rail turnouts with heat insulation and without heat insulation electric heating.

Keywords: railway transport, railway infrastructure, rail turnout heating, rail heat insulation

 

Zbigniew Łukasik, Waldemar Nowakowski

Struktury danych i ich kodowanie w systemach sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem notacji ASN.1

Składnia abstrakcyjnej notacji ASN.1 i reguły kodowania. Wykorzystanie notacji ASN.1 do definiowania struktur danych protokołów wymiany informacji w systemach sterowania ruchem kolejowym.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, systemy srk,

 

Data structures and encoding rules in railway traffic control systems including ASN.1 notation

The structure of abstract ASN.1 notation and the rules of encoding. Usage of ASN.1 notation for defining protocol data structures of information exchange in railway traffic control systems.

Keywords: railway transport, rail traffic control systems

 

Radosław Figura, Elżbieta Szychta, Leszek Szychta, Roman Kwiecień

Analiza istotności funkcji aproksymujących krzywą sprawności silnika indukcyjnego klatkowego

Sprawność silnika asynchronicznego klatkowego. Estymacja współczynnika sprawności silnika asynchronicznego klatkowego. Analiza istotności funkcji aproksymującej. Możliwości zastosowania w autobusach elektrycznych.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, autobusy elektryczne, silnik klatkowy

Significance analysis of functions approximating squirrel-cage motor efficiency curve

The efficiency of asynchronous squirrel-cage motor. The estimation of squirrel-cage motor efficiency coefficient. The significance analysis of approximating function. The possibilities of application in electric buses.

Keywords: passenger transport, electric busses, squirrel-cage motor