Streszczenia (Abstracts) do numeru 4/2006

 

Lidia Żakowska, Monika Kubiak

Jakość życia seniorów w zależności od warunków korzystania publicznego z transportu publicznego w Polsce

Analiza ograniczeń mobilności seniorów związanych z korzystaniem z transportu publicznego. Warunki poprawy mobilności i bariery uniemożliwiające wprowadzenie ich.. Porównanie ocen seniorów z ocenami ekspertów.

Słowa kluczowe: mobilność, SIZE, seniorzy, transport publiczny

 

Quality of seniors life in dependence to conditions of public transport usage in Poland

Analysis of seniors mobile constrains related to usage of public transport means. Conditions for mobile improvement and barriers making impossible their implementation. Comparison of seniors assessment to experts assessment.

Key words: mobility, SIZE, seniors, public transport

 

Grzegorz Bebyn

 

Przegląd stosowanych metod oceny zagrożenia w ruchu drogowym

Zagrożenie obiektywne i subiektywne w ruchu drogowym. Rodzaje metod oceny zagrożenia. Metody oceny oparte na prognozowanym stopniu zagrożenia. Wykorzystanie w metodach technik komputerowych. Potrzeba modelowania liczby i wskaźników zdarzeń drogowych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, zagrożenia w ruchu

 

Review of methods applied for threats assessment in road traffic

Objective and subjective threats in road traffic. Types of threats assessments. Methods basing on predicted threat level. Utilisation of computer aided methods. Necessity of volume and coefficients of road events modelling

Key words: safety, road traffic, threats in road traffic

 

Robert Tomanek

Systemy taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym w Europie

Klasyfikacja taryf w miejskim transporcie zbiorowym. Rodzaje taryf stosowanych w Europie. Przykłady różnych rozwiązań. Taryfy w transporcie miejskim w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, taryfy, ceny biletów,

 

Tariff systems in urban public transport in Europe

Classification of tariffs in urban transport. Kinds of tariffs applied in Europe. Examples of various solutions. Tariffs in urban transport in Poland in the light of other countries experiences.

Key words: public transport, tariff, fares

 

Eugeniusz Dmochowski

Udoskonalona kolej jednoszynowa (MONORAIL)

Charakterystyka kolei jednoszynowych. Przyczyny niepowodzeń w powszechnym wdrażaniu rozwiązania w transporcie publicznym. Propozycje autorskich udoskonaleń . Przykłady możliwości wykorzystania we Wrocławiu i Warszawie.

Słowa kluczowe: transport publiczny, monorail, kolej jednoszynowa

 

Improved monorail (MONORAIL)

Characterisation of monorail. Causes of failure while general implementation of solution in public transport. Proposals of author’s improvements. Possibilities of the usage in Wrocław and Warszawa.

Key words:  public transport, monorail,

 

Bartosz Mazur

Nowe rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy w transporcie pasażerskim

Z początkiem lutego br. weszła w życie nowa regulacja z zakresu rozkładów jazdy w transporcie pasażerskim w postaci rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa. Charakterystyka zmian zawartych w rozporządzeniu. Analiza krytyczna zmian.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, rozkład jazdy, prawo

 

New disposal in the matter of time-schedule in public transport

In the beginning of February, 2006 the new regulations in the matter of time-schedule in passenger transport came into life as a disposal of Ministry of Transport and Civil Engineering. Characterisation of changes included in disposal. Critical analysis of changes.

Key words: passenger transport, time-schedule, law

 

Andrzej Adamski

Priorytetowe sterowanie w transporcie publicznym z wykorzystaniem metod PIACON-DISCON

Strategie określania priorytetów w transporcie publicznym. Możliwości rozwiązywania problemów priorytetów w systemach sterowania inteligentnego. Sterowanie priorytetowe.

Słowa kluczowe: transport publiczny, priorytety, sterowanie ruchem, systemy ITS

 

Priority control in public transport using PIACON-DISCON method

Strategies for priority determination in public transport. Possibilities for solving priority problems in intelligent control systems. Priority control.

Key words: public transport, priority, traffic control, ITS systems

 

Polemiki

 

Olaf Swolkień – Kilka uwag krytycznych do Polityki Transportowej Państwa na lata 2006-2025

 

Informacje  SITK

 

Konferencja  „Przyszłość transportu publicznego”  (Opracował: Stefan Krychniak)

Konferencja „Problemy integracji transportu zbiorowego w aglomeracjach” (Opracowała: Alina Giedrys)

Zakończenie plebiscytu Złoty Inżynier 2005 (Opracował: Stefan Krychniak)

Konferencja „Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse”  (Opracował: Bartosz Mazur)

 

Od Redakcji

 

Bezpieczeństwo drogowe – trzeba zwiększyć wysiłki  (Opracował: Grzegorz Sapoń)

Pierwszy prywatny pociąg pasażerski (Opracował: Bartosz Mazur)