Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2006

 

Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek,  Jacek Zarembski

Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce

Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 4/2005 TMiR, uzupełniając ogólny opis problemu oraz zestawienie ważniejszych zagranicznych wyników badań o rezultaty krajowych badań stosowania pasów bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu, pasy bezpieczeństwa, monitoring bezpieczeństwa

 

Rating of safety belts usage by drivers and passengers in vehicles in Poland

The article is a continuation of the one published in TMiR No 4/2005, supplementing the general description of the problem and the listing of more important foreign results with domestic results of safety belts usage.

Key words: road traffic safety, safety belts, safety monitoring

 

 Tadeusz Dyr

Uwarunkowania zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich

Popyt na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Potrzeby i preferencje przewozowe oraz ich wpływ na popyt. Uwarunkowania demograficzne i ich wpływ na popyt. Uwarunkowania społeczno-kulturowe popytu. Wpływ na popyt ceny i dochodów.

Słowa kluczowe: przewozy pasażerskie, przewozy regionalne, popyt na przewozy

 

Conditionings of demand changes at the market of regional passenger transport

Demand at the market of regional passenger transport. Transport needs and preferences and their influence on the demand. Demographic conditionings and their influence on the demand. Social-cultural conditionings of the demand. Influence of prices and earnings on the demand.

Key words: passenger service, regional transport, demand for transport

 

Katarzyna Lachowicz

Propozycje przeglądu prawa unijnego przez Komisję Europejską

Omówienie komunikatu Komisji Europejskiej z marca 2005 r. w sprawie „Poprawy otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wskazującego na potrzebę uproszczenia dyrektyw w zakresie transportu kolejowego i drogowego.

Słowa kluczowe: prawo UE, transport kolejowy, transport drogowy

 

Proposal for union law review by European Commission

Discussion of European Commission announcement from March 2005 in the field of “Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union” pointing at the necessity for simplification of directives in the field of railway and road transport.

Key words: UE law, railway transport, road transport

 

Grzegorz Dydkowski , Jerzy Kusztal, Robert Tomanek

Charakterystyka potrzeb sektora zbiorowego transportu miejskiego w zakresie specjalistycznych studiów ekonomicznych

Zasady tworzenia oferty edukacyjnej w uczelniach wyższych. Uwarunkowania popytu na wyższe kształcenie ekonomiczne w jednostkach transportu miejskiego. Charakterystyka specjalistycznych potrzeb edukacyjnych sektora transportu miejskiego z zakresu nauk ekonomicznych.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport miejski, edukacja, ekonomia

 

Characterization of urban public transport needs in the field of specialistic economic studies

Rules educational offer creation at the higher colleges. Demand conditionings of the demand on the higher economic education in individuals of the city service. Characterization of specialistic educational needs in urban public transport in the field of economic science.

Key words: public transport, urban transport, education, economy

 

Jolanta Żurowska

Prognozy przewozów pasażerów publicznym transportem miejskim na podstawie ekstrapolacji nieliniowych funkcji trendu

Przewozy pasażerów publicznym transportem miejskim w Polsce. Modele trendu przyjęte do opisu zmian przewozów. Sformułowanie i ocena dopasowania modeli. Ocena błędu wyznaczonych prognoz metodami ex ante i ex post..

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, prognozy, przewozy

 

Forecasts of passenger service by urban public transport basing on extrapolation of nonlinear trend function

Passenger service by urban public transport in Poland. Models of trend undertaken for description of service changes. Formulation and assessment of models fitting. Error of estimation in executed models using ex ante and ex post methods.

Key words: passengers transport, public transport, forecasts, passenger service

 

Informacje  SITK

 

Nagroda imienia Friedricha List’a 2006  Europejskiej Platformy Nauk Transportowych za rozprawę doktorską i pracę magisterską w dziedzinie transportu ( Opracował: Stefan Krychniak)

Wywiad z Tadeuszem Kielanem  Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Komunikacji Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy (Opracowała: Ewa Kałuzińska)

Nominacje do corocznych nagród SITK –  ERNEST 2005 (Opracował: Leon Skoczński)

 

Od Redakcji  

 

100 dni pracy Resortu Transportu i Budownictwa. (Opracował: Grzegorz Sapoń)

Ocena Białej Księgi – bezpieczeństwo  na drogach. (Opracował: Jan Raczyński)

Średniookresowy przegląd Białej Księgi europejskiej polityki transportowej (Opracowała: Janina Mrowiska)

Europejski Kongres Transportowy (Opracował: Stefan Krychniak)