Spis treści (numer 12/03)

Maciej Kruszyna, Marek Wierzbicki
Założenia integracji komunikacji zbiorowej w aglomeracji wrocławskiej Cel i obszar integracji. Aktualna sytuacja transportu zbiorowego w aglomeracji wrocławskiej. Koncepcja integracji w zakresie przebiegu tras, rozkładów jazdy, wprowadzenia jednolitych biletów miesięcznych. Zasady współpracy Związku Transportu z przewoźnikami.

Bogusław Molecki, Oliver Morel
Uwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym Organizacja przesiadek z uwzględnieniem miejsca przesiadek (przystanki), czasu (rozkłady jazdy) i eksploatacji (przeciwdziałanie zakłóceniom kursowania pojazdów komunikacji miejskiej).

Arkadiusz Behnke, Maciej Kruszyna
Koncepcja przyspieszenia ruchu tramwajów na ulicy Legnickiej we Wrocławiu Opis obecnych warunków kursowania tramwajów na ul. Legnickiej. Czynniki powodujące wydłużenie czasu przejazdu. Proponowane rozwiązania, uwzględniające m.in. koordynację sygnalizacji świetlnej, zastosowanie sygnalizacji akomodacyjnej, zmiany lokalizacji przystanków.

Anna Żak Koncepcja układu tras rowerowych Jaworzna
Krótka charakterystyka miasta i istniejących ścieżek rowerowych. Koncepcja przebiegu tras rowerowych w Jaworznie zawarta w projekcie „Rowerem po Śląsku”. Integracja komunikacji zbiorowej i rowerowej.

Adam Kotuszewski
O warszawskich ulicach, drogach i traktach Podatki na utrzymanie ulic w dawnej Warszawie. Przegląd nawierzchni warszawskich ulic od XIV wieku po lata 30. XX wieku.

Andrzej Brzeziński
Efektywne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w miastach Sprawozdanie z konferencji, zorganizowanej w Waszyngtonie przez ECMT i amerykański Departament Transportu, nt. wdrażania polityki transportowej w miastach.

Stefan Sarna
Monografia „Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku” Recenzja.

Centra logistyczne na Mazowszu. Wnioski z konferencji.

Marcin Dziubiński
Planetobus – przykład prywatnych lokalnych linii miejskich Przykład inicjatywy utworzenia prywatnych linii autobusowych, łączących peryferyjne osiedle mieszkaniowe w Gdyni z Dworcem PKP Gdańsk-Oliwa.

Roczny spis artykułów miesięcznika „Transport Miejski” – 2003.

 

Contents:

Maciej Kruszyna, Marek Wierzbicki
Public transport integration assumptions for Wrocław agglomeration Integration objective and area. Present situation of public transport in Wrocław agglomeration. Integration idea related to the PT network, timetables and unified monthly travel cards. Co-operation principles between Public Transport Executive and the operators.

Bogusław Molecki, Oliver Morel
Conditions for transfers in public transport system Transfer management taking into consideration: interchange sites (stops), time (timetables) and operation issues (counteraction against public transport operation disturbances).

Arkadiusz Behnke, Maciej Kruszyna
The idea of tramway traffic acceleration along Legnicka Street in Wrocław Presentation of current tramway operation conditions along Legnicka Street. Factors causing travel time excess. Offered solutions including (among the others): traffic signals progression, actuated traffic signals, stops relocations.

Anna Żak
The idea of Jaworzno bicycle network Brief presentation of the city and existing bicycle routes. The idea of bicycle network in Jaworzno designed within the project „Along Śląsk by bicycle”. Public and bicycle transport integration.

Adam Kotuszewski
About Warsaw streets, roads and highroads Taxes for street maintenance in the past Warsaw. Survey of Warsaw street pavements since XIV till 30′ of XX century.

Andrzej Brzeziński
Successful sustainable transport policy implementation in cities The report of conference in Washington, organised by ECMT and US Department of Transportation, on transport policy implementation in cities.

Stefan Sarna
Monograph „III Millennium John Paul II bridge in Gdańsk” Review

Logistic centres in Mazowsze. Conference conclusions

Marcin Dziubiński
Planetobus – the example of private local routes in city The example of initiative related to private bus routes linking residential area in Gdynia with Gdańsk-Oliwa railway station.

Debatable forum on transport policy for Warsaw

Annual list of the articles published in Urban transport monthly during 2003