Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2009

 

Tomasz Szczuraszek, Adam Ramza

Zastosowanie standardów prędkości do oceny poziomu zagrożenia w ruchu drogowym

Standardy prędkości ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prędkość bezpieczna w analizach standardów prędkości. Sposób przeprowadzania oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie analiz prędkości pojazdów, na przykładzie wybranego skrzyżowania ulic Grochowskiej i Mińskiej w Warszawie

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, prędkość

Usage of the speed standards for assessment of the level of threat in road traffic

The speed standards in view of road traffic safety. The safe speed in the speed standards analysis. The way of road traffic safety assessment basing on the analysis of the speed of vehicles, on case of Grochowska Street and Minska Street crossing in Warsaw.

Key words: road traffic, road traffic safety, speed

 

Mieczysław T. Starkowski

Pobierania opłat za parkowanie w miastach z wykorzystaniem telefonów komórkowych

Strategie parkingowe miast. Strefy płatnego parkowania. Nowoczesne metody pobierania opłat oparte o elektroniczne instrumenty płatnicze. Procedury pobierania opłat z zastosowaniem telefonu komórkowego.

Słowa kluczowe: strategie parkingowe, opłaty z parkowanie, parkomat

 

Payment of parking charges in cities using mobile phones

Summary: The parking strategies in cities. The zones of payable parking. The modern form of payment basing on electronic money and smart cards. The procedures of payment using mobile phones.

Key words: parking strategies, parking charges, parking meter

 

Witold Rekuć.

Identyfikacja architektury procesowej w zarządzaniu transportem miejskim – hierarchia procesów

Identyfikacja architektury procesowej zarządu transportu miejskiego w formie hierarchii procesów. Kryteria i procedury dekompozycji procesów. Koncepcja istotnych bytów biznesowych i ich stanów.

Słowa kluczowe: transport miejski, proces biznesowy, architektura procesowa, modelowanie

 

Process architecture identification in city transport hierarchy – process hierarchy

The process architecture identification of city transport management in a form of process hierarchy. The criterions and procedures of processes decompositions. The conception of essential business entity and their states.

Key words: city transport, business process, process architecture, modeling

 

Jędrzej Gadziński,  Michał Beim

Ewaluacja węzłów przesiadkowych poznańskiego lokalnego transportu publicznego

Średnie czasy oczekiwania na poznańskich węzłach przesiadkowych. Przejścia w ramach węzłów przesiadkowych. Bariery architektoniczne. Metodologia badań jakościowych. Analiza strat czasu i największych barier w poznańskim transporcie publicznym w najważniejszych węzłach przesiadkowych miasta.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, węzły przesiadkowe

 

Evaluation of transit stations within public local transport in Poznan

The mean waiting time at transit stations in Poznan. The pedestrian crossings within transit stations. The architectural barriers. The methodology of quality research. The analysis of waste of time and the most unconvenient barriers in the most important transit stations within public transport in Poznan.

Key words: urban transport, public transport, transit stations

 

Przemysław Kołodziejczyk

Marketingowa analiza relacji dla logistyki miasta

Podstawowe koncepcje z zakresu marketingu relacji. Dostosowane zasad marketingu relacji do potrzeb analizy logistycznego systemu miasta. Przykłady marketingowo-relacyjnego spojrzenia na wybrane rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej

Słowa kluczowe: marketing relacji, logistyka miejska,

 

Marketing analysis of relations for urban logistics

The basic conceptions of the range of relation marketing. The adjustment of relation marketing rules to the needs of analysis of city logistics system. Some examples of marketing and relation approach to some solutions from the range of urban logistics.

Key words: relation marketing, urban logistics

 

Tomasz Magiera

Zabytkowe systemy transportu linowego w miastach – tramwaje linowe

Tramwajowe systemy linowe na świecie – Edinburgh (Szkocja), San Francisco, Nowy Jork, Los Angeles (Stany Zjednoczone Ameryki), Dunedin (Nowa Zelandia), Londyn, Birmingham (Anglia), Lizbona (Portugalia), Paryż (Francja).

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, tramwaje zabytkowe

 

Antique systems of linear transport in cities – linear tramways

The tramway linear systems in the world – Edinburgh (Scotland), San Francisco, New York, Los Angeles (United States of America), Dunedin (New Zealand), London, Birmingham (England), Lisbon (Portugal), Paris (France).

Key words: urban transport, public transport, tramway transport, antique tramways