Streszczenia (Abstracts) do numeru 7,8/2006

 

60 lat Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej

60 years anniversary of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology

Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Ryszarda Krystka

40 years of scientific work of Professor Ryszard Krystek

 

Kazimierz Jamroz

Osobowości Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej

Personality of Road Engineering Department in Gdańsk University of Technology

  

Ryszard Krystek

Bezpieczeństwo transportu w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej

Charakterystyka polskiej i europejskiej polityki transportowej. Bezpieczeństwo transportu. Współczesne tendencje w działaniach prewencyjnych oraz działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: transport, polityka transportowa, bezpieczeństwo

 

Transport safety in transportation policy of Poland and European Union

Characteristics of Polish and European transportation policy. Transport safety. Present tendencies in prevention activities and system activities on road traffic safety.

Key words: transport, transportation policy, safety

 

Marcin Budzynski

Zagrożenia w ruchu drogowym na sieci dróg powiatów ziemskich 

Zróżnicowanie stanu bezpieczeństwa na drogach w powiatach. Charakterystyka zagrożeń na drogach powiatów ziemskich. Identyfikacja problemów i grup ryzyka. Klasyfikacja powiatów ziemskich ze względu na stan brd.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, powiat

 

Threads in road traffic at the network of land county roads

Diversification of road traffic conditions on roads in land counties. Characterisation of threads on land county roads. Identification of problems and groups of risk. Classification of land counties according to road traffic safety conditions.

Key words: safety, road traffic, RTS system, county

   

Kazimierz Jamroz, Mirosław   Kastner

Rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Programowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Regionalne i lokalne systemy brd. Działania w programie GAMBIT 2005.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd

 

Road traffic safety system development

Programming of road traffic safety management system. Road traffic safety system in Poland. Regional and local road traffic safety systems. Activities in GAMBIT 2005 programme.

Key words: safety, road traffic, RTS system

 

Kazimierz Jamroz,  Joanna Kaczmarek

Jak zmniejszyć poziom ryzyka pieszych w ruchu drogowym w Polsce ?

Analiza czynników wpływających na bezpieczeństwo pieszych. Niezbędne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Działania w programie GAMBIT 2005 w zakresie ochrony pieszych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, pieszy

 

How to decrease the level of pedestrian risk in road traffic in Poland?

Analysis of factors influencing on pedestrian safety. Activities necessary for pedestrian safety. Activities in GAMBIT 2005 programme towards pedestrian safety.

Key words: safety, road traffic, RTS system, pedestrian

 

Stanisława Zielińska, Kazimierz Jamroz, Małgorzata Romanowska

Ochrona dzieci  przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym

Ochrona dzieci w Programie GAMBIT 2005. Działania edukacyjne w środowisku dzieci.. Bezpieczna droga do szkoły.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, dzieci

 

Children protection from dangers in road traffic

Children protection in GAMBIT 2005 Programme. Educational activities in children environment. Safe road to school.

Key words: safety, road traffic, RTS system, children

  

Wojciech Kustra, Kazimierz Jamroz,  Janusz Staniszewski

Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym najbardziej efektywnym działaniem poprawy brd

Prędkość jako czynnik wpływający na zagrożenie w ruchu drogowym. Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym. Przykłady rozwiązań z Francji i Wielkiej Brytanii. Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem w Polsce.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, kontrola ruchu

 

Automatisation of road traffic enforcement as the most effective tool towards the road traffic safety improvement

Speed as a factor influencing on road traffic thread. Automatic traffic enforcement. Examples of solutions from France and Great Britain. Automatic traffic enforcement system development in Poland.

Key words: safety, road traffic, RTS system, traffic inspection

  

Marcin Budzyński, Lech Michalski

Środki poprawy stanu brd w miastach

Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych. Planowane kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach w programie GAMBIT 2005.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, miasto

 

Means for road traffic safety improvement in towns

Diagnosis of road traffic safety in the urban areas. Planned directions of activities towards road traffic safety improvement in towns in the GAMBIT 2005 programme.

Key words: safety, road traffic, RTS system, town

   

Izabela Oskarbska, Jacek Oskarbski, Antoni Urbanowicz

Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków drogowych

Diagnoza i uwarunkowania rozwoju systemu ratownictwa na drogach. Pomoc ofiarom wypadków. Koncepcja systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, ….

 

Rescue system and accident victim support system

Diagnosis and conditions of rescue system development on roads. Accident victim support. Conception of support system for accident victims and their families.

Key words: traffic safety, rescue system, victim support system,

  

Joanna Żukowska

Zastosowanie szeregów czasowych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przykład metody modelowania i prognozowania zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach polskich. Określenie wielkości wpływu wybranych czynników na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, system brd, modelowanie

 

Application of time series for road traffic safety analysis

The example of method for modelling and forecasting changes of road traffic safety level in Polish conditions. Determination of the effects of selected factors on volume of fatalities in Poland.

Key words: safety, road traffic, RTS system, modelling

 

Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski

TRISTAR  – Trójmiejski Inteligentny System  Transportu Aglomeracyjnego

Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej. Zintegrowany system zarządzania ruchem i transportem. Koncepcja i architektura systemu TRISTAR.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, kontrola ruchu, system ITS, TRISTAR

 

TRISTAR –Intelligent Transportation System for Tri-City Agglomeration

Conditions for ITS application in Tri-City Agglomeration. Integrated system of traffic and transport management. Conception and architecture of TRISTAR system.

Key words: safety, road traffic, traffic supervision, ITS system, TRISTAR

 

Jacek Oskarbski

Wpływ przekształceń struktury sieci ulicznej na sprawność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach

Związki pomiędzy wybranymi kierunkami przekształcania sieci ulicznej

i zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowaniem transportu indywidualnego. Przykładowe modele ruchu w miastach.

Słowa kluczowe: transport, planowanie transportu, modelowanie ruchu

 

The influence of street network transformation on private transport functionality in towns

Bounds between selected directions of street transformation and site planning and private transport functionality. Sample traffic models in towns.

Key words: transport, transportation planning, traffic modelling,

 

Lech Michalski

Plan zrównoważonego transportu miejskiego – nowy instrument planowania rozwoju transportu w miastach

Europejska strategia zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Charakterystyka programu BUSTRIB – Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning. Działania w programie miasta Gdynia.

Słowa kluczowe: transport, transport miejski, zrównoważony rozwój, BUSTRIB

 

Plan of sustainable urban transport – new instrument for urban transport development planning

European strategy for sustainable urban transport development planning. Characteristics of BUSTRIB programme – Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning. Activities in the programme for Gdynia town.

Key words: transport, urban transport, sustainable development, BUSTRIB

 

Józef Judycki, Bohdan Dołżycki

Projektowanie technologii wzmocnień nawierzchni ulic

Metody obliczenia obciążenia dróg ruchem. Ocena stanu istniejącej nawierzchni. Przyjęcie technologii napraw ulic. Obliczenia wzmocnień konstrukcji nawierzchni.

Słowa kluczowe: ulica, nawierzchnia, konstrukcja

 

Design of rebuilding technology of street pavements

The methods for calculation of road traffic load. The evaluation of the stage of existing layer. The selection of repair technology. The calculation of required pavement strengthening.

 Key words: street, pavement, pavement strengthening