Streszczenia (Abstracts) do numeru 12/2010

 

Tomasz Rokita, Marian Wójcik

Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Koncepcja nowej kolei linowej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w miejsce zlikwidowanej kolei ELKA. Wymagania stawiane miejskim kolejom linowym, widokowo – turystycznym. Charakterystyka zaproponowanej kolei krzesełkowo-kabinowej. Wizualizacje architektoniczne stacji projektowanej kolei.

Słowa kluczowe: koleje linowe, miejskie koleje linowe, kolej krzesełkowo-kabinowa

 

Project of the new gondola ropeway in the Voivodship Park of Culture and Recreation in Chorzow

The concept of a new mix-gondola ropeway system replacing ELKA chairlift in the Voivodship Park of Culture and Recreation. Technical requirements for cable propelled transit in cities together with the profile of the mix-gondola system as a showplace and viewing attraction. Architectural visualizations of the stations.

Keywords: mix-gondola, cable propelled transit, ropeways.

 

Tomasz Rokita

Tramwaj linowy jako środek transportu na lotniskach

Parametry techniczne i możliwości tramwaju linowego. Przykłady zastosowania tramwajów linowych na lotniskach –  zrealizowane dotychczas cztery projekty tramwaju linowego na lotniskach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Meksyku i Katarze.

Słowa kluczowe: koleje linowe, tramwaj linowy

 

Cable Car as a solution for transportation at airports

The article deals with technical requirements and capabilities of cable cars in cities. Examples of application of air rails at the airports – 4 projects of cable cars implemented at the airports in the Great Britain, Canada, Mexico and Quatar.

Keywords: cable car, ropeway

 

Tomasz Rokita, Marian Wójcik

Miejska kolej linowa dla Kłodzka

Uwarunkowania możliwości zastosowania miejskiej napowietrznej kolei linowej w Kłodzku. Charakterystyka zaproponowanego rozwiązania –  kolei dwulinowej o ruchu wahadłowym. Wyniki obliczeń wykonanych dla zaproponowanego rozwiązania. Wizualizacje architektoniczne części mechanicznej stacji projektowanej kolei linowej.

Słowa kluczowe: koleje linowe, miejskie koleje linowe, kolej dwulinowa.

 

The concept of reversible ropeway in Klodzko

Conditions for implementation of an aerial ropeway in Kłodzko. The characteristics of bicable reversible ropeway and results of the project calculations.  Architectural visualizations of mechanical parts of the designed station building.  

Keywords: cable propelled transit, bicable ropeways, reversible ropeway 

 

Tomasz Rokita

Tramwaj linowy dla lotniska w Balicach

Koncepcja tramwaju linowego na lotnisku w Balicach w Krakowie. Charakterystyka czterech wariantów poprowadzenia trasy tramwaju. Podstawowe parametry techniczne tramwaju linowego dla każdego z wariantów.

Słowa kluczowe: koleje linowe, tramwaj linowy

 

Concept of cable car for the Balice Airport

The concept of the new cable car for the Balice airport in Cracow. Four options of alternatives  routes. Basic technical parameters for all possible solutions.

Keywords: ropeway, cable car 

 

Janusz Pluta

Elektrohydrauliczne systemy sterowania siłą napinania liny w kolejach napowietrznych

Czynniki związane z eksploatacją i bezpieczeństwem kolei linowych uzależnione od wartości siły napinającej linę. Ogólna struktura elektrohydraulicznych systemów napinania liny. Sterowanie siłą napinania liny na przykładzie własnych rozwiązań urządzeń napinających.

Słowa kluczowe: koleje linowe, sterowanie, systemy elektrohydrauliczne

 

Electro-hydraulic systems for controlling the cable tightening force in aerial cable railways

Factors related to the cable railway’s operation and safety depended on the value of cable tightening force. General structure of electro-hydraulic systems for cable tightening. Control of the cable tightening force on the examples of the author’s solutions of tightening devices

Keywords: cable railways, control, electro-hydraulic systems 

 

Tomasz Magiera

Napowietrzne koleje linowe jako część systemu komunikacji miejskiej

Rola miejskich kolei linowych jako uzupełniającego systemu przewozów w miastach. Charakterystyka dwóch rozwiązań miejskich systemów transportowych z udziałem kolei linowych w Caracas i Medellin w Ameryce Południowej.

Słowa kluczowe: koleje linowe, miejskie koleje linowe

 

Aerial ropeways as a part of urban transport system

Function of the urban ropeways as a complementary transport system in cities. Characteristics of two solutions of urban transport systems with participation of ropeways in  Caracas and Medellin in the South America.

Keywords: cable propelled transit, ropeways

 

Tomasz Magiera

Koleje linowe jako element promocji miast

Analiza funkcji promocyjnych kolei linowych miast lub regionów Charakterystyka dwóch rozwiązań transportu linowego, które poprzez nietypowe rozwiązania techniczne, stały się atrakcjami turystycznymi – Skyview w Sztokholmie i Jewel Box Cable Car w Singapurze.

Słowa kluczowe: koleje linowe, miejskie koleje linowe, promocja miast

 

Ropeways in cities promotion

Analysis of promotion functions of ropeways  in cities or regions. Charakteristics of two examples of cable transport means which have become tourist attractions thanks non- standard technical solutions – Skyview in  Stockholm and  Jewel Box Cable Car in Singapore.

Keywords: cable propelled transit, ropeways, promotion of cities 

 

Tomasz Krakowski

Dźwigi osobowe – zabytki techniki warte zachowania

Urządzenia dźwigowe w Polsce przed rokiem 1945. Zabytkowe dźwigi w Krakowie. Charakterystyka konstrukcji, wzornictwa i unikatowych rozwiązań technicznych urządzeń dźwigowych.

Słowa kluczowe: urządzenia dźwigowe, dźwigi osobowe, zabytki techniki

 

Passenger elevators – relics of the technology deserving preservation

Lifting gears in Poland before 1945. Historic lifts in Krakow. Characteristics of construction, design and unique technical solutions of lifting gears

Keywords: hoisting equipments, passengers elevators, relics of the technology

 

Tomasz Krakowski

Certyfikacja energetyczna urządzeń dźwigowych jako urządzeń transportu pionowego

Metodologia określania klasy energetycznej urządzeń dźwigowych. Przykład określania klasy efektywności energetycznej urządzenia dźwigowego na podstawie normy VDI4707.

Słowa kluczowe: urządzenia dźwigowe, dźwigi osobowe, efektywność energetyczna

 

Energy certification of lifting gears as devices of vertical transport

Methodology of defining energy efficiency class of elevators. Example of defining energy efficiency class of lifting gear based on the VDI4707 Guideline.

Keywords: lifting gears, passengers lifts, energy effectiveness  

 

Grzegorz Olszyna, Marian Wójcik

Koszty budowy ośrodka narciarskiego z urządzeniami transportu linowego w Polsce

Czynniki wpływające na budowę ośrodka narciarskiego. Przykładowa koncepcja budowy tras narciarskich w planowanym ośrodku – urządzenia transportu linowego, system naśnieżania, system biletowy, energia elektryczna, trasy narciarskie, baza hotelowa.

Słowa kluczowe: ośrodek narciarski, koleje linowe,

 

Costs of the construction of the ski centre equipped with ski lifts in Poland

Factors affecting construction of the ski centre. Exemplary concept of the construction of  ski paths in the planned centre – equipment for ski lifts, snowmaking, ticketing system, power, ski paths, hotel facilities.

Keywords: ski centre, ski lifts

 

Tomasz Rokita

Kolej linowa przez Wisłę w Kazimierzu Dolnym

Wyniki prac nad projektem koncepcyjnym napowietrznej kolei linowej przez Wisłę w rejonie Kazimierza Dolnego. Uwarunkowania miejscowe budowy kolei linowej, proponowane rozwiązania techniczne i wybrane wyniki obliczeń. Problemy związane z ewakuacją pasażerów kolei prowadzonych nad akwenami wodnymi.

Słowa kluczowe: koleje linowe, miejskie koleje linowe, promocja miast

 

Aerial ropeway over the Vistula river in Kazimierz Dolny

The results of works on the conceptual project of aerial ropeway over the Vistula river in Kazimierz Dolny region. Local conditions concerning ropeway construction, proposed technical solutions and selected results of calculations. Problems connected with passenger evacuation from aerial ropeways over the water areas

Keywords: Cable propelled transit, city ropeways, promotion of cities