Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2010

 

Antoni Szydło

100  lat uczelni technicznych we Wrocławiu  

Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytutu Inżynierii Lądowej, Katedry Dróg i Lotnisk oraz Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego.

Słowa kluczowe: inżynieria lądowa, historia nauki,

 

One hundred years of technical universities in Wrocław

Genesis of establishment of the Technical High School in Wrocław and Wrocław Technical University. Characteristics of scientific researches of the Faculty of

Civil and Water Engineering, Institute of Civil Engineering, Department of Roads and Airfields  as well as the Unit of Rail Transport Infrastructure.

Key words: civil engineering, history of science

 

Krzysztof Gasz

Skłonność kierowców do udzielania pierwszeństwa pieszym na przejściach przez jezdnie

Sposoby przechodzenia pieszych przez jezdnię. Wyniki badań udzielania pierwszeństwa pieszym na kilku skrzyżowaniach we Wrocławiu.

Słowa kluczowe: ruch miejski, ruch pieszy, zachowania kierowców,

 

The tendency of drivers to give priority to pedestrians at crosswalks

Summary: Ways of crossing the streets by pedestrians. Results of studies concerning the giving priority to pedestrians on few intersections in Wrocław.

Key words: urban traffic, pedestrian traffic, behaviors of drivers, 

 

Igor Gisterek, Marek Krużyński

Ocena możliwości i zasadności uruchomienia tramwaju dwusystemowego we Wrocławiu

Modele tramwaju dwusystemowego – Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Opis kompatybilności systemów i stosowanych rozwiązań technicznych.

Słowa kluczowe: komunikacja tramwajowa, tramwaj dwusystemowy,

 

Assessment of possibility and relevancy of launch double system tram in Wrocław

Models of double system tram – Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Characteristics of systems and applied technical solutions compatibility.

Key words: tram transport, double system tram

 

Maciej Kruszyna

Dodatkowe przejścia przez jezdnie jako rozwiązanie poprawiające warunki ruchu pieszych na skrzyżowaniu

Sygnalizacje dla pieszych. Charakterystyka rozwiązań niekorzystnych dla pieszych. Przykłady z Wrocławia. Idea dodatkowych przejść przez jezdnie.

Słowa kluczowe: ruch miejski. ruch pieszy, przejścia dla pieszych

 

Additional street crossings as a solution for improvement of pedestrian traffic conditions on the intersection

Traffic lights for pedestrians. Characteristics of adverse solutions for pedestrians. Examples of Wrocław. Idea of additional street crossings.

Key words: urban traffic, pedestrian traffic, pedestrian crossings

 

Jacek Makuch

Problemy doskonalenia konstrukcji rozjazdów tramwajowych w świetle wrocławskich doświadczeń

Studia przypadków sprawności dwóch rozjazdów tramwajowych we Wrocławiu. Analiza zastosowanych usprawnień.

Słowa kluczowe: infrastruktura szynowa, infrastruktura tramwajowa, rozjazd tramwajowy

 

Problems of improvement of tram junctions’ constructions in the light of Wrocław experiences.

Case studies of efficiency of two tram junctions in Wrocław. Analysis of applied improvements.

Key words: rail infrastructure, tram infrastructure, tram junction

 

Andrzej Piotrkowski

Koncepcja kolei regionalnej dla okolic Wrocławia

 

Transport kolejowy w obsłudze przewozów pasażerskich na obszarach aglomeracji miejskich. Charakterystyka systemu kolejowego we Wrocławiu. Koncepcje wykorzystania kolei aglomeracyjnej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport regionalny, transport aglomeracyjny

 

An idea of regional rail transport for the area around Wrocław

Rail transport servicing passengers’ carriage in the areas of urban agglomerations. Characteristics of rail system in Wrocław.  Conceptions of exploitation of the agglomeration rail.

Key words: rail transport, regional transport, agglomeration transport  

 

Wiesław Spuziak

Transport konny dawnego Wrocławia

Furmanka i dorożka. Omnibus konny i dyliżans. Tramwaj konny.

Słowa kluczowe: transport konny, tramwaj konny, historia transportu

 

Horse-drawn transport in the old Wroclaw

Cart and hackney carriage. Horse-drawn omnibus and stagecoach. Horse-drawn tram.

Key words: horse-drawn transport, horse-drawn tram, history of transport

 

Czesław Wolek

Kształtowanie systemu ruchu rowerowego na przykładzie Wrocławia

Rozwój systemu rowerowego we Wrocławiu. Prędkość chwilowa w ruchu rowerowym.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, system rowerowy, prędkość

 

Shaping of the bicycle traffic system on the example of Wrocław

Development of bike system in Wrocław. Momentary speed in the bicycle traffic.

Key words: bicycle traffic, bicycle system, speed