Spis treści (numer 7,8/03)

Robert Tomanek
Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
Zmiany w sposobach i strukturze finansowania transportu miejskiego. Potencjalne źródła finansowania rozwoju transportu miejskiego. Możliwości wykorzystania źródeł finansowania, związanych z integracją z UE (fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności). Zwrotne źródła finansowania (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski
Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni. Porównanie wyników badań marketingowych przeprowadzonych w 1996, 1998, 2000, i 2002 r.
Analiza i porównanie zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w latach 1996 – 2002 r. na podstawie badań przeprowadzonych w 2002 r., obejmujących m.in.: sposób realizacji podróży, ruchliwość komunikacyjną, jakość usług, a także opinie nt. polityki transportowej miasta.

Piotr Jabkowski
Transport publiczny i komunikacja indywidualna w opinii mieszkańców Poznania. Porównanie wyników badań z lat 1997, 2001 i 2002
Problemy pasażerów komunikacji publicznej oraz ocena jej funkcjonowania pod względem: godzin kursowania, punktualności, częstotliwości, cen biletów, bezpieczeństwa podróżowania itp. Ocenie poddano także problemy kierowców samochodów oraz rowerzystów, związane z jakością i stanem nawierzchni dróg, sprawnością przeprowadzania remontów dróg. Znakami i oznakowaniami drogowymi, sygnalizacją świetlną.

Wiesław Starowicz, Katarzyna Gretkowska
Wyniki badań preferencji i ocen pasażerów w zakresie jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie
Wyniki badań przeprowadzonych w 2001 r. w clu rozpoznania preferencji pasażerów w zakresie jakości usług przewozowych oraz stopnia satrysfakcjiz tych usług. Do badań wybrano 26 cech jakości. Zbadano ogólny stopień zadowolenia z usług.Określono najważniejsze cechy jakości oraz najlepiej i najgorzej postrzegane przez pasażerów, określono również lukę jakościową jako różnicę pomiędzy preferencjami i ocenami pasażerów.

Andrzej Rudnicki
Rola uczestników procesu planowania rozwoju sieci ulic
Zmiany w podejściu do przedsięwzięć drogowych w miastach. Identyfikacja uczestników procesu kształtowania rozwoju sieci ulic na podstawie raportu przybliżającego doświadczenia zachodnie. W dalszej części artykułu autor – na podstawie własnych doświadczeń – podjął próbę identyfikacji uczestników procesu planowania rozwoju sieci ulic w polskich miastach oraz roli i zadań, jakie pełnią lub mogą pełnić poszczególni uczestnicy tego procesu.

Wojciech Suchorzewski
Opłaty za korzystanie z dróg jako środek na zatłoczenie miast
Krótka historia pobierania opłat za korzystanie z dróg. Ewolucja celów tego rodzaju działań oraz charakterystyka konkretnych rozwiązań (Singapur, miasta norweskie. Londyn, system projektowany w Holandii). Wnioski uzasadniające celowość stosowania systemów pobierania opłat jako instrumentu służącego do złagodzenia problemów zatłoczenia dróg i ulic.

Priorytety Unii Europejskiej w obszarze transportu oraz rekomendacje UE w zakresie infrastruktury transportowej do roku 2020. Konferencja prasowa ministra infrastruktury Marka Pola (S. Sarna)

Adam Kotuszewski
Komunikacja wodna ze szczególnym uwzględnieniem rejonu warszawskiego
Historia komunikacji wodnej w rejonie Warszawy od XIX wieku do czasów dzisiejszych. Firmy żeglugowe, trasy, ceny, flota.

IV Konferencja naukowo-techniczna „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”
Sprawozdanie i wnioski

V Konferencja naukowo-techniczna ” Polityka parkingowa w miastach”
Sprawozdanie i wnioski

Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie.
Sprawozdanie i wnioski

Recenzja książki pt. ´Konkurencyjność w komunikacji miejskiej”