Przygotowanie tekstów do druku

„Transport Miejski i Regionalny” (Urban and Regional Transport) jest czasopismem naukowo-technicznym znajdującym się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część B z liczbą punktów za artykuł 7 (dotyczy to również wszystkich publikacji w roku 2015). Czasopismo publikuje oryginalne artykuły poświęcone funkcjonowaniu miejskich i regionalnych systemów transportowych. W szczególności obejmuje to zagadnienia techniki, organizacji, planowania, eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu. W ujęciu gałęziowym dotyczy to problemów transportu szynowego (kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowerowego i pieszego. Istotnym obszarem zainteresowań jest transport zbiorowy. Akceptowane są także materiały związane z ochroną środowiska w transporcie, geografią, historią i socjologią transportu.

Preferowana objętość materiałów do publikacji to 10-15 stron (1800 znaków na stronie). Tekst artykułu powinien zostać napisany w edytorze Microsoft Word czcionką Times New Roman  o rozmiarze 12 pt, odstęp miedzy wierszami 1,15. Wzory i opisy wzorów, tabele, rysunki, fotografie z podpisami powinny być wkomponowane w tekst. Należy stosować odrębne numeracje tabel, rysunków (nazywanymi rysunkami, a nie rycinami) i fotografii, a rysunki przygotować w technice kolorowej. Tabele powinny być w wersji edytowalnej. W tekście powinny znajdować się odwołania do numerów tabel, rysunków i fotografii. W tekście i we wzorach należy stosować jednostki układu SI. Dopuszczalne jest pogrubianie i oznaczanie kursywą istotnych części tekstu, nie stosować podkreślania tekstu. Tytuł artykułu winien być zwięzły i odpowiadać zawartości artykułu.

Odwołania do tekstów źródłowych należy opisywać w przypisach lub oznaczać numerami w nawiasach kwadratowych. Numery powinny odpowiadać  pozycji w zestawieniu literatury na końcu tekstu. Zestawienie literatury powinno być ułożone nie w porządku alfabetycznym, a w porządku pojawiania się odwołań w tekście.

Struktura artykułu: tytuł artykułu w języku polskim, tytuł artykułu w języku angielskim, imię i nazwisko Autora (Autorów),  stopień i tytuł naukowy, afiliacja (miejsce pracy), adres pocztowy, telefon, adres mailowy, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (minimum trzy), streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, tekst artykułu podzielony obowiązkowo na części opatrzone śródtytułami, spis literatury. W przypisie do tytułu polskiego należy określić procentowy udział wkładu Autorów w publikację.

Streszczenia polskie i angielskie powinny mieć około 200 słów i powinny wskazywać przyczyny podjęcia tematu, opis problemu (podejście, badania, symulacje, analizę danych, stosowane narzędzia, kolejne kroki analizy, czynniki, wskaźniki itp.), rezultaty i wnioski.

Tekst artykułu należy przesłać w Wordzie, a gdy występują wzory i złożone tabele, to również w wersji .pdf.