Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2007

 

Tadeusz Dyr

O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich

Cel i zakres stosowania regulacji. Umowy o świadczeniu usług publicznych. Okres obowiązywania umów. Wybór podmiotu do realizacji przewozów. Finansowanie przewozów.

Słowa kluczowe: transport publiczny, rynek transportowy, transport pasażerski, prawo transportowe

On projects for passenger transport market regulation

The aim and the range of regulation application. Agreements to operate public transport services. Duration of public transport contract. The selection of contractor to operate public transport services. Public transport financing.

Key words: public transport, transport market, passenger transport, transport law

 

Witold Rekuć

Komputerowe wspomaganie zarządzania procesami zmian organizacji ruchu w miejskim transporcie zbiorowym

Charakterystykę zjawiska zmian organizacji ruchu w mieście. Klasyfikacja przyczyn i procesów obsługi przyczyn zmian organizacji ruchu. Przykład specyfikacji jednego z procesów w języku UML 2.0. System informatyczny zarządzania procesami biznesowymi w operatywnym zarządzaniu procesem zmian organizacji ruchu. Analiza możliwości i celowości zastosowania systemu.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, organizacja ruchu, proces biznesowy, zarządzanie,

 

Computer aided management of the urban transport reorganization processes

Characteristics of urban transport reorganization. The classification of the reasons, their case processes of urban transport reorganization. An example of the process specification in UML 2.0. The business processes management system in operating urban transport reorganization management. An analysis of the possibility and the usefulness of system application.

Key words: public transport, traffic organization, business process, management

 

Jacek Szołtysek

Przesłanki osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu systemów dostaw ładunków w miastach (refleksje na tle dyskusji)

Systemy dostaw ładunków w miastach. Kiedy należy wdrażać systemy dostaw w mieście. Czy Kraków potrzebuje systemu dostaw ładunków do centrum miasta.

Słowa kluczowe: transport miejski, logistyka miejska, przewozy ładunków

Premises for success in goods transport system implementation in towns (reflections at the background of discussion)

Goods transport systems in towns. When is it necessary to implement goods transport systems in towns? Is it necessary to implement goods transport system towards city center in Kraków?

Key words: urban transport, urban logistics, goods transport

 

Tekst dokumentu Zielona Księga COM(2007) 551

W kierunku nowej kultury mobilności w mieście

Europejska strategia w zakresie mobilności w mieście odpowiadająca oczekiwaniom społecznym. Tworzenie nowej kultury mobilności w mieście. W kierunku płynnego ruchu w miastach. W kierunku zielonych miast. W kierunku bardziej inteligentnego transportu miejskiego. W kierunku dostępnego transportu miejskiego. W kierunku bezpiecznego i niezawodnego transportu miejskiego.

Słowa kluczowe: mobilność, transport publiczny, prawo europejskie

Towards new trends of mobility in towns

European strategy in the field of mobility in towns fulfilling social expectations. Creation of new trends of mobility in towns. Towards flowing traffic in towns. Towards green towns. Towards more intelligent urban transport. Towards more accessible urban transport. Towards safe and reliable urban transport.

Key words: mobility, public transport, European law

 

Ivana Mahdalová

Oszczędne przekroje ulic w zabudowie miejskiej

Dyskusja skutków czeskiej normy Projektowanie ulic miejskich. Rodzaje jednopasowych dwukierunkowych dróg gminnych. Problemy związane ze stosowaniem najmniejszych przekrojów dróg wg normy. Instalacja sieci inżynieryjnych. Odwadnianie i zimowe utrzymanie. Zapewnienie płynności ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: ulice miejskie, projektowanie, infrastruktura miejska

Economical streets sections in urban settlement

Discussion on results of Czech standard “Designing of urban streets “. Sorts of one-lane two-way communal roads. Some problems of application the smallest roads sections according to the standard. The installation of engineering networks. Drainage and winter maintenance. Provision of road traffic flowability.

Key words: streets, designing, urban infrastructure