Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2009

 

Janusz Chodur, Jakub Knot

Wpływ bezkolizyjnego sterowania ruchem na skrzyżowaniu na jego sprawność ruchową

Determinanty struktury programu sygnalizacji. Analiza przepustowości skrzyżowań przy stałoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz. Analiza sprawności skrzyżowań przy zmiennoczasowych programach sygnalizacji z różną liczbą faz ruchu.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, skrzyżowanie, sterowanie ruchem, przepustowość

Impact of grade separation on traffic effectiveness

The determinants of structure of signalling programme. Analysis of crossing capacity for constant time signalling programmes for various number of phases. Analysis of crossing effectiveness for variable time signalling programmes for various number of phases.

Key words: road traffic engineering, crossing, traffic control, traffic capacity

 

Jędrzej Gadziński, Michał Beim

Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu

Rodzaje dostępności transportu publicznego. Zasięg oddziaływania przystanków komunikacji publicznej. Ludność Poznania w strefie oddziaływania przystanków. Analizy dostępności przestrzennej przystanków w Poznaniu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, dostępność przestrzenna, przystanek

Area accessibility for local public transport in Poznan

The types of public transport accessibility. The range of public transport stops influence. Inhabitants of Poznan in the area of stops influence. Analysis of area accessibility for stops in Poznan.

Key words: passenger transport, public transport, area accessibility, stop

 

Igor Gisterek

Zabytkowe tramwaje w San Francisco

Historia zabytkowych tramwajów linowych (technika, tabor, zajezdnia, siłownia). Linia zabytkowa F obsługiwana wyłącznie zabytkowym taborem.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, tramwaje zabytkowe

Ancient tramways in San Francisco

The history of ancient tramways (technique, tramway stock, tram depot, power-plant). The only old ancient tramways used on the historical line F.

Key words: passenger transport, public transport, tramway service, ancient tramways

 

Jakub Halor

Ocena likwidacji linii tramwajowej nr 12 Chorzów – Siemianowice Śląskie

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania komunikacji tramwajowej w aglomeracji katowickiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Charakterystyka linii tramwajowej 12. Społeczne konsekwencje zamknięcia linii tramwajowej 12. Problemy organizacji zastępczej komunikacji autobusowej. Wpływ likwidacji linii 12 na gospodarkę gmin i Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, KZK GOP

Assessment of line No 12 Chorzów – Siemianowice Śląskie inactivation

The political and economic conditions of tramway service operations in Katowice agglomeration in the first decade of 21st century. The characteristics of tramway line No 12. Social consequences of implementation of substituted bus service. The impact of inactivation of line No 12 on the economy of communes and the Silesian Tramway Company Ltd.

Key words: passenger transport, public transport, tramway service, KZK

 

Hubert Kołodziejski,  Elżbieta Pastucha

Wprowadzenie zintegrowanych biletów na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej

Integracja taryfowo-biletowa w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Rodzaje i ceny biletów metropolitalnych. Promocja i dystrybucja biletów metropolitalnych. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2008 r.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, taryfa biletowa, integracja

Implementation of integrated tickets in the area of the Gulf of Gdansk Metropolis

The tariff integration in the area of the Gulf of Gdansk Metropolis and the prices of the metropolitan tickets. The promotion and distribution of the metropolitan tickets. The sales of the metropolitan tickets in 2008.

Key words: passenger transport, ticket tariff, integration

 

Bartosz Mazur

Włączenie komunikacji miejskiej Hawierzowa do Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego Kraju Morawskośląskiego

Zintegrowany system komunikacyjny na tle procesów integracyjnych transportu zbiorowego w Czechach. Transport zbiorowy Hawierzowa przed integracją. Integracja linii miejskich i podmiejskich. Konkurencyjność systemu po integracji.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, integracja przewozów

Inclusion of urban transport in Hawierzów into Integrated Transport System of Moravia-Silesian Country

The integrated transport system against a background of the integration processes of public transport in Czech Republic. The public transport in Hawierzów before the integration process. The integration of urban and suburban lines. The competitiveness of the system after integration.

Key words: passenger transport, public transport, integration