Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2009

 

Hubert Igliński

Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia

Określenie wskaźnika motoryzacji i kongestii. Skutki kongestii dla funkcjonowania miasta. Identyfikacja poziomu kongestii w Poznaniu i sposoby jej ograniczania.

Słowa kluczowe: ruch miejski, kongestia, wskaźnik motoryzacji

 

Transportation congestion in Poznan and some ways of its limitation

Definition of the degree of motorisation and congestion. The effects of congestion for operations in the city. The identification of the level of congestion in Poznan and the ways of its limitation.

Key words: Urban traffic, congestion, degree of motorisation

 

Sylwia Król

Przegląd metod oceny wibracyjnego komfortu jazdy w pojazdach szynowych

Wskaźnik spokojności biegu pojazdu. Wskaźnik komfortu jazdy dla kolei brytyjskich, francuskich, japońskich i koreańskich.  Ocena komfortu wg normy ISO 2631 oraz preENV 12299.

Słowa kluczowe: jakość przewozów, komfort jazdy, pojazdy szynowe

 

Review of methods for vibration assessment of travel comfort for rail-vehicles

 

The reposefulness coefficient of the train running. The coefficient of travel comfort for British, French, Japanese and Korean railways. The assessment of comfort according to the ISO 2631 standard and the preENV 12299 standard.

Key words: quality of conveyance, travel comfort, rail-vehicle

 

Zbigniew Palenica

Wykorzystanie przepisów Unii Europejskiej w konstrukcji umowy na wykonywanie usług przewozowych w Krakowie

Możliwości zawierania kontraktów przewozowych na podstawie przepisów unijnych. Podstawowe typy kontaktów występujące w Unii Europejskiej. Charakterystyka umowy przewozowej zawartej w Krakowie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, umowa przewozowa, prawo transportowe

 

Application of European Union regulations while construction of public service contracts for transport in Krakow

The possibilities of award of public service contracts for transport according to EU regulations. The general types of contacts met in European Union. The characteristics of public service contract for transport in Krakow.

Key words: passenger transport, public transport, public transport contract, transportation law,

 

Justyna Staszak, Rafał Smirnow

Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży – YOUTH  – promującym miejski transport zbiorowy

Prezentacja projektu YOUTH (Youngsters Overhauls Today’s Urban Transport Habits). Realizacja projektu YOUTH w Gdyni. Wyniki badań ankietowych uczestników programu YOUTH przeprowadzonych przed realizacją programu projektu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, edukacja komunikacyjna

 

Gdynia participation in education project YOUTH for children and teenagers promoting public transport.

The presentation of the education project YOUTH (Youngsters Overhauls Today’s Urban Transport Habits). The realization of the YUOTH project in Gdynia. The results of survey among the participants of YOUTH project that had been executed before the realization of the project.

Key words: passenger transport, public transport, transportation education

 

Jacek Szołtysek

Wspieranie działań logistyki miasta poprzez kreowanie i wzmacnianie mitów miejskich

Rozważania na temat tworzenia i rozprzestrzeniania się mitów miejskich (urban legend). Mity miejskie a zarządzanie logistyką miasta. Przykłady związane z zarządzaniem Krakowem.

Słowa kluczowe: logistyka, logistyka miejska, mity miejskie

 

Support of logistics activities by creation and reinforcement of urban legend

The considerations on creation and reinforcement of the urban legend. The urban legend versus management of urban logistics. The examples relating to management of Kraków.

Key words:  logistics, urban logistics, urban legend