Spis treści (numer 12/01)

Robert Tomanek
Wpływ integracji ekonomicznej na funkcjonowanie rynków transportu miejskiego w Polsce
Efekty integracji ekonomicznej. Perspektywy rozwoju transportu miejskiego w polityce transportowej UE. Liberalizacja rynków transportowych, jako element integracji, obejmująca regulacje w zakresie: dostępu do rynku, warunków konkurencji, prywatyzacji operatorów usług transportowych, warunków przyznawania pomocy publicznej. Szanse i zagrożenia transportu miejskiego w warunkach integracji europejskiej.

Rafał Grzegorzewski, Maciej Gust, Tomasz Szczuraszek
Zastosowanie urządzenia NC-97 do pomiaru cech ruchu drogowego
Opis amerykańskiego klasyfikatora ruchu oraz programów do przetwarzania i analizy danych. Doświadczenia autorów z pomiarów ruchu drogowego przeprowadzonych z zastosowaniem tego urządzenia.

Ryszard Janecki
Transport zbiorowy elementem polityki zrównoważonego rozwojuregionów
Ogólne zasady zrównoważonego rozwoju. Znaczenie transportu zbiorowego w polityce zrównoważonego rozwoju regionów. Perspektywy rozwoju transportu publicznego w regionach do roku 2015.

Opracował S. Sarna
Doświadczenia amerykańskie w ograniczaniu zjawiska rozlewania się miast
Informacja jest rozszerzeniem artykułu pt. „Wpływ samochodu na przemiany w rozmieszczeniu osadnictwa. Rozlewająca się urbanizacja” (TM 7-8/01). Przyczyny rozproszonej zabudowy. Nowe rozwiązania zaradcze, m.in.: (1) projektowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujących m.in. oferowanie transportu alternatywnego, ochronę niezabudowanej przestrzeni oraz rewitalizację starych osiedli, (2) wprowadzenie tzw. przekrojowego systemu zabudowy.

Adam Olejnik
Charakterystyka wybranych elementów infrastruktury Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Krótka charakterystyka układu drogowego, komunikacji tramwajowej oraz wewnętrznego transportu kolejowego.

Pojazdy komunikacji miejskiej na IV Wystawie Komunikacji Miejskiej w Łodzi
Przegląd pojazdów zaprezentowanych na wystawie oraz informacja o nowych autobusach, których producenci nie przedstawili na wystawie.