Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2010

 

Michał Beim, Jędrzej Gadziński

Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika Arriva PCC w Polsce

Charakterystyka konsorcjum Arriva PCC i jego polityka względem pasażerów. Ocena jakości usług przewozowych w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim na podstawie badań przeprowadzonych w 2009 r.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, regionalny transport kolejowy, jakość usług przewozowych, Arriva PCC

 

Survey of passenger satisfaction for Arriva PCC operator in Poland

The characteristic of Arriva PCC company and their policy towards passengers. The assessment of transport service quality in Kujawsko-Pomorskie and Pomorskie provinces on the base of survey held in 2009.

Keywords: passenger transport, regional transport, rail transport, quality of transport services, Arriva PCC

 

Bogusław Molecki, Tomasz Korycki

Wpływ polityki transportowej miasta na zmniejszanie zatłoczenia na przykładzie Wrocławia

Polityka transportowa Wrocławia. Priorytety w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego. Polityka taryfowa. Czas podróży transportem zbiorowym. Działalność inwestycyjno – remontowa. Polityka informacyjna miasta.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, priorytety w ruchu, transport zbiorowy, zatłoczenie komunikacyjne,

 

Influence of the city transport policy on congestion on case of Wroclaw

The transport policy in Wroclaw. The priorities in the field of pedestrian traffic, bicycle traffic and public transport. The tariff policy. The time of travel by public transport. The investment and repair activity. The information policy in the city.

Keywords: transport policy, traffic priorities, public transport, transport congestion

 

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Historia przekształceń przedsiębiorstw komunikacji samochodowej (PKS). Kierunki zmian własnościowych i organizacyjnych. Komercjalizacja, komunalizacja i prywatyzacja. Upadłości i likwidacje. Konsolidacje.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, przedsiębiorstwa PKS

 

Property and organisation transformations in road passenger transport companies

The brief review of road transport companies (PKS) transformations. The directions of the transfer of property and the organisational changes. The commercialisation, communalisation and privatisation. The bankruptcy and liquidation. The consolidation.

Keywords: passenger transport, regional transport, PKS companies

 

Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce UE w różnych dziedzinach.

Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 2009 (dokument UE)

Implementation of the idea of sustainable development in the UE policies for various fields of human activity. Review of the UE Sustainable Development Strategy – 2009 (EU document)

 

Systemy telematyczne SOLARI jako element wspomagający podnoszenie jakości transportu miejskiego (tekst sponsorowany)

SOLARI telematic system as an element aided city transport quality improvement