Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2007

 

Starowicz Wiesław

Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego

Ostateczna wersja założeń opracowana przez Komitet Polityczny programu Civitas Caravel. Założenia zostały przyjęte w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku zostanie opracowany pełny teskt Zielonej księgi dla transportu publicznego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, zielona księga, Civitas, Caravel

Assumptions for European green paper for public transport

Last version of assumptions elaborated by Policy Committee of Civitas Caravel project. Assumptions have been accepted in May 2007 at the meeting in Brussels. It was officially conveyed to vice president of European Commission responsible for transport Mr M. Jacques Barrot. Basing on these assumptions the full text of green paper for public transport will be elaborated in the second part of 2007.

Key words: public transport, green paper, Civitas, Caravel

 

Kopta Tadeusz

Integracja transportu zbiorowego z rowerowym jednym z czynników zrównoważonego transportu

 

Cechy, definicje, kryteria zrównoważonego transportu. Formy integracji. Rower w tramwajach i autobusach miejskich, pociągach kolejowych i autobusach regionalnych. Udogodnienia taryfowe dla rowerzystów. Przykłady pozytywnych rozwiązań.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, ruch rowerowy, zrównoważony transport

Integration of public transport and bicycles as a factor of sustainable transport

Features, definitions, criterions of sustainable transport. Integration forms. Bicycle in tramways and buses, rail trains and regional buses. Tariff facilities for bicycle riders. Examples of positive solutions.

Key words: public transport, bicycle traffic, sustainable transport

 

Dźwigoń Wiesław

Efektywność poprawy dostępności przystanków

Charakterystyka drogi dojścia do przystanku. Standardy obsługi pasażerów w zakresie dojścia do przystanków. Zmniejszenie odległości międzyprzystankowej (zagęszczanie obsługi, linie meandrujące). Efektywność poprawy dostępności przystanków.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, przystanki, obsługa pasażerów

 

Effectiveness of bus stops accessibility improvement

Characteristics of access route to bus stop. Standards for passengers’ service in the field of access to the bus stop. Decrease of distances between bus stops (services condensation, winding lines). Effectiveness of bus stops accessibility improvement.

Key words: public transport, bus stops, service of passengers

 

Hebel Katarzyna

 

Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jako determinanty kształtowania oferty przewozowej i polityki transportowej w Gdyni

 

Zachowania komunikacyjne i preferencje komunikacyjne mieszkańców Gdyni (podział zadań przewozowych, ruchliwość mieszkańców, wykorzystywanie samochodu osobowego, cechy jakości). Porównanie zmian w zachowaniach i preferencjach w latach 1996 – 2006.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, zachowania komunikacyjne, preferencje komunikacyjne

Changes of residents preferences and transport behavior as determinants of transport offer creation and transport policy in Gdynia

 

Transport behavior and preferences of residents in Gdynia (modal split, mobility of residents, private cars usage, quality features). Comparison of behavior and preferences changes in years 1996-2006.

Key words: public transport, transport quality, transportation behavior, transportation preferences

 

Ciastoń Aleksandra

 

Wyniki badania zgodności ocen i preferencji pasażerów na temat jakości usługi przewozowej w miejskiej komunikacji zbiorowej

Wyniki badań postulatów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej oraz ich ocen z podziałem na duże oraz średnie i małe miasta. Badania obejmują dziesięć cech jakości. Wspólna hierarchia postulatów przewozowych uzyskana na podstawie przeprowadzonych testów statystycznych (współczynnik W-Kendalla).

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, jakość przewozów, preferencje komunikacyjne

 

Results of survey on passengers’ opinions and preferences on urban transport services quality

 

Results of survey on transport demands raised by urban transport passengers and passengers’ opinions in large, medium and small towns. There were ten quality features taken into account. The common hierarchy of transport postulates have been obtained according to statistical tests (Kendall coefficient)

Key words: public transport, transport quality, transportation preferences

 

 

Tomanek Robert

 

Pomiar integracji miejskiego transportu zbiorowego – charakterystyka problemu

 

Istota integracji transportu zbiorowego. Bezpośredni i pośredni pomiar integracji. Możliwości wykorzystania mierników i wskaźników transportu zbiorowego w pomiarze postępów integracji.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, integracja, mierniki integracji

Measurement of urban transport integration – problem characteristics

The essence of public transport integration. Direct and indirect measurement of integration. Possibilities of application measures and coefficients of public transport to measure integration progress

Key words: public transport, integration, integration measures