Streszczenia (Abstracts) do numeru 5/2008

 

Piotr Rosik

Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski

Ocena dostępności drogowej województw (wskaźniki gęstości sieci). Ocena dostępności drogowej podregionów (wskaźniki dostępności przez sieć drogową do ludności i do rynku towarów i usług). Ocena wpływu zmian w poziomie motoryzacji na użytkowanie sieci drogowej w województwach.

Słowa kluczowe: dostępność drogowa, region, sieć drogowa

 

Differentiation of region road accessibility in Poland

Road region accessibility assessment (network density coefficient). Road sub-region accessibility assessment (road network accessibility coefficient for people, goods and services market). Assessment of the degree of motorization influence on the usage of region road network.

Key words: road accessibility, region, road network

 

Witold Andrzejczak

Badanie zrównoważenia ruchu drogowego w regionie wielkopolskim przy wykorzystaniu metody oceny wielokryterialnej

Charakterystyka dróg podlegających ocenie zrównoważenia ruchu. Ogólne zasady dokonywania oceny wg kryteriów:poziom swobody ruchu, stan techniczny infrastruktury, poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakres kolizji dróg z obszarami zabudowy mieszkaniowej, zakres kolizji dróg z obszarami chronionymi. Wyniki oceny dla regionu poznańskiego.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, sieć drogowa, ocena wielokryterialna

 

Research of road traffic sustainability in the region of Wielkopolska using multiple-criterion assessment method

Characteristics of roads under traffic sustainability assessment. General rules of assessment according to the following criterions: degree of traffic freedom, technical state of infrastructure, degree of road traffic safety, range of road collisions with housing areas, range of road collisions with protected areas. The assessments results for the region of Poznan.

Key words: sustainable development, road network, multiple-criterion assessment

 

Bartosz Mazur

Lekkie metro w Almadzie

Procesy urbanizacyjne miasta Almada w Portugalii. Organizacja systemu lekkiego metra na półwyspie Setubal. Ocena pierwszego okresu działania systemu lekkiego metra.

Słowa kluczowe: metro, lekkie metro, transport pasażerski

 

Light underground in Almada

Urbanization processes of the city of Almada, Portugal. The light underground system at the Setubal Peninsula. The assessment of the beginning stage of light underground system operation.

Key words: light underground, passenger transport,

 

Michał Bem, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – sygnalizacja świetlna

Sygnalizatory kierunkowe i pomocnicze dla rowerów. Problem zielonej strzałki. Kolizyjność strumieni rowerowych i pieszych. Detekcja ruchu rowerowego na drogach rowerowych i jezdniach.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, sygnalizacja świetlna, regulacje prawne

 

Bicycle traffic according to road signs and signals regulations – light signalling

Directional and additional lights for bicycles. The problem of green direction arrow. Collisionality of bicycle and pedestrian flows. Bicycle traffic detection along bicycle paths and roads.

Key words: bicycle traffic, light signalling, law regulations

 

Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński

System elektronicznej identyfikacji pojazdów wjeżdżających do strefy ograniczonego ruchu w centrum Krakowa

Zasada działania systemu elektronicznej identyfikacji pojazdów. Testy systemu w strefie ograniczonego ruchu i postoju w centrum Krakowa w ramach projektu badawczego Caravel Civitas II.

Słowa kluczowe: transport miejski, identyfikacja pojazdów, Caravel Civitas II

 

System of electronic identification of vehicles arriving into road traffic restricted zone in the city of Krakow

Rules of electronic vehicle identification system operation. System examination in the road traffic restricted zone in the city of Krakow in the range of research project Caravel Civitas II.

Key words: Urban transport, vehicle identification, Caravel Civitas