Nr 1/2002 r.

Spis treści (numer 1/02) Andrzej Brzeziński, Wojciech Oleksiewicz, Andrzej Sambor, Wojciech SuchorzewskiNowoczesna komunikacja tramwajowa - wymagania przy modernizacji.Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać zmodernizowana trasa nowoczesnego…

Nr 11/2002 r.

Spis treści (numer 11/02) Ilona Buttler, Wojciech SuchorzewskiWnioski dla Polski wynikające z ujęcia zagadnień brd w Białej Księdze Unii EuropejskiejPrzegląd ustaleń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w ostatnich decyzjach…

Nr 10/2002 r.

Spis treści (numer 10/02) IX seminarium Transportu Miejskiego pt. "Konsultowanie rozwiązań transportowych ze społeczeństwem" Jarosław OsowskiUdział mediów w procesie konsultacji społecznej.Czy decydenci właściwie oceniają rolę mediów…

Nr 7,8/2002 r.

Spis treści (numer 7,8/02) Krzysztof Grzelec, Olgierd WyszomirskiZmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców w warunkach marketingowych kształtowania oferty przewozowej komunikacji miejskiej na przykładzie Rumi.Zmiany preferencji…

Nr 6/2002 r.

Spis treści (numer 6/02) Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek ChmielewskiNowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym…

Nr 5/2002 r.

Spis treści (numer 5/02) Stefan SarnaWpływ autostrady na zagospodarowanie przestrzenne peryferyjnych rejonów aglomeracji miejskiej.Analiza wpływu autostrady na zmiany i rozwój istniejścego i planowanego zagospodarowania przestrzennego…

Nr 4/2002 r.

Spis treści (numer 4/02) Dwadzieścia lat minęło, a przed nami nieustające wyzwania Wojciech SuchorzewskiPerspektywy transportu miejskiego w Polsce.Perspektywy transportu w miastach polskich z uwzględnieniem analizy tendencji w polityce…

Nr 3/2002 r.

Spis treści (numer 3/02) Marian TraczAudyt projektów rozwiązań drogowych standardowym narzędziem w działaniu samorządów.Audyt projektów rozwiązań drogowych jako działanie prewencyjne. Celowość stosowania audytu w procesie inwestycyjnym…

Nr 2/2002 r.

Spis treści (numer 2/02) Kazimierz BartczakRozwój zastosowań ITS w Polsce w świetle programów badawczych i inicjatyw UE.Wyjaśnienie terminu "ITS". Przykłady zaawansowanych technologii telematycznych. Usługi telematyczne w transporcie…

Nr 12/2002 r.

Spis treści (numer 12/02) Cecylia RozkwitalskaUwarunkowania transportowe intensyfikacji zagospodarowania terenów zurbanizowanychTendencje rozwoju urbanizacji i ich wpływ na transport, w oparciu o doświadczenia miast zagranicznych i polskich.…

Nr 9/2002 r.

Spis treści (numer 9/02) Aureliusz MikłaszewskiKonsultowanie rozwiązań transportowych z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.Znaczenie konsultacji społecznych. Praktyka kontaktów z organizacjami pozarządowymi stosowana w Polsce…