Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2009

 

Wiesław Dźwigoń

Analiza poziomu bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym w miastach wojewódzkich

Charakterystyka problemu. Względne i bezwzględne wskaźniki bezpieczeństwa.Rodzaj, ciężkość i czas występowania zdarzeń. Analizy sporządzone na podstawie policyjnej bazy SEWIK obejmują lata 2001-2005.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, bezpieczeństwo,

 

Analysis of public transport safety level in province towns

Problem characteristic. Relative and absolute safety rate. Nature, consequence and time of event occurrence. Analysis based on the police database SEWIK of the period from 2001 to 2005.

Key words: passenger transport, public transport, safety

 

Elżbieta Macioszek

Graniczny odstęp czasu jako jeden z parametrów procesu decyzyjnego w obsłudze pojazdów z wlotów rond

Metody obliczeń i wybrane techniki wyznaczania przepustowości wartości granicznych odstępów czasu. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych na dwunastu rondach Górnego Śląska. Wpływ cech geometrycznych ronda na wartość granicznego odstępu czasu.

Słowa kluczowe:  transport drogowy, inżynieria ruchu drogowego, małe ronda jednopasowe,

 

Limiting time interval as one of decision process parameters in vehicles service from traffic circle inputs

The methods of counting and the selected techniques of assigning limiting time interval. The results of research on twelve traffic circles at Upper Silesia. The influence of geometric features on the value of limiting time interval

Key words: road transport, road traffic engineering, small one-lane traffic circles

 

Bogusław Molecki

Pomiary odchyleń od rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym

Problem zaokrąglania czasu w pomiarach. Kierunek naliczania odchyłek w pomiarach punktualności. Pomiar odchyleń punktualności a działania dyspozytorskie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, punktualność

 

Measurement of deviations from timetable in public transport

Problem of time rounding while measurement. The way of counting deviation in measurement of punctuality. The measurement of punctuality deviation versus activity of dispatcher.

Key words: passenger transport, public transport, punctuality

 

Tadeusz Kusiakiewicz

Region jako ośrodek generujący popyt na przewozy

Charakterystyka potrzeb transportowych regionu. Czynniki kształtujące popyt na regionalne przewozy pasażerskie. Czynniki kształtujące wielkość potencjału przewozowego przewoźników.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, popyt, potrzeby transportowe,

 

Region as a point generating demand for transport services

Characteristics of the needs of transport services in the region. The factors creating the demand for passenger regional transport services. The factors creating the volume of potential supply offered by operators.

Key words: passenger transport, regional transport, demand, needs for transport services

 

Joanna JEDEL

Wpływ korytarza transportowego na rozwój potencjału ekonomicznego miasta Gdynia

Prezentacja i analiza potencjalnych możliwości ekonomicznych, jakie niesie za sobą infrastruktura transportowa VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego dla miasta Gdyni. Uwzględnienie w analizie portu morskiego oraz otaczającej infrastruktury transportowej, w tym morskich centrów logistycznych.

Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, port morski, centrum logistyczne

 

Influence of transport corridor on economic potential development of Gdynia city

Presentation and analysis of economic potential possibilities given by the transport infrastructure of Pan-European Transport Corridor VI for Gdynia city. Analysis including not only the see-port and surrounding transport infrastructure but sea logistic centers as well.

Key words: transport infrastructure, sea-port, logistic centre

 

Tadeusz Dyr

Nowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – szanse i zagrożenia

Zakres stosowania ustawy. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. Zadania organizatora przewozów. Udzielenie zamówienia na realizację usługi. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, prawo transportowe

 

New bill on public passenger transport – chances and threats

The range of the Public Transport Act. The organization of the public transport services. The tasks of the public transport organizer.The granting the orders to operate public transport services. Financing of the public transport services.

Key words: passenger transport, public transport, transport law

 

Aleksandra Ciastoń, Grzegorz Sapoń

Hierarchizacja preferencji i ocen cech jakości w transporcie zbiorowym z wykorzystaniem współczynnika W-Kendalla

Charakterystyka współczynnika W – Kendalla. Wyniki badania zgodności preferencji i ocen pasażerów zbiorowego transportu publicznego w Łodzi. Hierarchia ocen i preferencji cech jakości w transporcie zbiorowym w Łodzi.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość przewozów

 

Hierarchy of preferences and assessments of quality features in public transport using W-Kendall coefficient

Characteristics of W-Kendall coefficient. The results of conformance test on passengers preferences and assessments of public transport in Łodz. The hierarchy of assessments and preferences on quality features of public transport in Łodz.

Key words: passenger transport, public transport, quality of transport services