Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2010

 

Joanna Majdecka

W kierunku zrównoważonej mobilności, czyli jak skorzystać z doświadczeń miast europejskich dzięki projektowi CiViTAS CATALIST

Charakterystyka inicjatywy CiViTAS, sieci CiViTAS Forum i projektu CiViTAS CATALIST. Działania w projekcie CiViTAS CATALIST w Krakowie. Działania podlegające finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej w ramach projektu CiViTAS CATALIST.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, mobilność, CiViTAS CATALIST

 

Towards sustanaible mobility, i.e. how to use experiences of the European cities thanks to the CiViTAS CATALIST project

Characteristics of CiViTAS initiative, CiViTAS network forum and CiViTAS CATALIST project. Measures in the CiViTAS CATALIST project in Krakow. Measures financially supported by the European Commission in the framework of CiViTAS CATALIST project.

Key words: passenger transport, collective transport, mobility, CiViTAS CATALIST

 

Daniel Firth

Rola opłat za wjazd do centrum w strategii zrównoważonego transportu w Sztokholmie

Podatek od zatłoczenia w Sztokholmie. Zmniejszenie ruchu w obrębie kordonu (linii opłat). Szybki wzrost ilości czystych pojazdów wjeżdżających do centrum miasta. Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

Słowa kluczowe: transport miejski, zrównoważony transport, podatek od zatłoczenia

 

Effects of the tax for entering to the centre in the framework of the strategy of sustainaible transport in Stockholm

Congestion tax in Stockholm. Reduction of the traffic within the limits of cordon (tax line). Rapid growth of clean vehicles driving in the city centre. Improvement of the environment and traffic safety.

Key words: urban transport, sustainaible transport, congestion tax

 

Jonathan Turgy

Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych w transporcie publicznym w Tuluzie

Inteligentne systemy transportowe jako rozwiązanie wspierające zrównoważoną mobilność. System metra Tuluzy. Nowoczesne systemy płatności za bilety. System priorytetów dla autobusów.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, mobilność, ITS

 

Use of intelligent transport systems in the public transport in Toulouse.

Inteligent transport systems as a tool for sustainable mobility. Metro system in Toulouse. Innovative tickets payment systems. System of priorities for buses.

Key words: passenger transport, collective transport, mobility, ITS

 

Thomas Kirpal

System car-sharing w Bremie

Charakterystyka systemu car-sharing. Car-sharing – co dla klienta? co dla społeczności? Współdziałanie systemu car-sharing z transportem publicznym.

Słowa kluczowe: transport miejski, zrównoważony transport, car-sharing

 

Car-sharing system in Bremen

Characteristics of car-sharing system. Car-sharing – what’s in it for the customer? what’s in it for society? Cooperation of car-sharing with public transport.

Key words: urban transport, sustainable transport, car-sharing

 

Jonas Ericson

„Czyste pojazdy w Sztokholmie” – program wprowadzenia na rynek pojazdów napędzanych paliwami odnawialnymi

Charakterystyka programu „Czyste pojazdy w Sztokholmie”. Rynek czystych pojazdów i paliw. Kampania “Czyste pojazdy są lepsze niż zwykłe samochody”. Wyróżnienia dla Sztokholmu nagrodami z zakresu ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: transport miejski, zrównoważony transport, czyste pojazdy, paliwa odnawialne

 

„Clean vehicles in Stockholm” – program of introduction to the market of the vehicles on renewable fuels

Characteristics of „Clean vehicles in Stockholm” program. Market of clean vehicles and fuels. “Clean vehicles are better than normal cars” campaign. Stockholm awarded with prizes in the environmental protection.

Key words: urban transport, sustainaible transport, clean vehicles, renewable fuels

 

Magdalena Drobniak – Salitra , Adrian Obuchowicz

Tele-bus – przykład pomyślnego transferu technologii z Genui do Krakowa

Współpraca polsko-włoska podczas transferu technologii linii elastycznych. Charakterystyka systemu Tele-bus w Krakowie. Rozwój usługi Tele-bus i jej przyszła rola w komunikacji zbiorowej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, tele-bus

 

Tele-bus – an example of successful transfer of technology from Genoa to Krakow

Polish-Italian cooperation during the transfer of technologies of flexible lines. Characteristics of Tele-bus system in Krakow. Development of Tele-bus service and its future function in collective transport.

Key words: passenger transport, collective transport, tele-bus

 

Dariusz Niewitała

Działania na rzecz mobilności osób starszych – projekt AENEAS

Charakterystyka projektu AENEAS. Asysta dla osób starszych na przystankach. Dodatkowe poręcze przy automatach biletowych. Warsztaty mobilnościowe dla osób starszych. Broszura informacyjna dla seniorów: „Krakowski transport bez tajemnic”.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, mobilność, AENEAS

 

Measures for mobility of elderly people – AENEAS project

Characterstics of AENEAS project. Escort for elderly people on tram/bus stop. Additional holders next to tickets vending machines. Mobility workshops for elderly people. Information brochures for seniors: “Krakow transport without secrets”.

Key words: passenger transport, collective transport, mobility, AENEAS

 

Gerard Ablasser

Wdrożenie idei łagodnej mobilności w grazu

Radykalna zmiana polityki dotyczącej ruchu drogowego. Przestrzeń publiczna dla ludzi. Priorytet dla transportu publicznego. Projekty rowerowe. Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt łagodnej mobilności w mieście.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, uspokojony ruch, mobilność, transport publiczny

 

Implementation of the idea of gentle mobility in graz

Sweeping change of traffic policy. Public space for inhabitants. Public transportation priority. Bicycles projects. Improvement of quality of citizens life. Project of gentle mobility in the city.

Key words: public space, quieted traffic, mobility, public transport

 

Leszek Kornalewski, Jacek Malasek

Problemy wykorzystania sprężonego gazu ziemnego w miejskim transporcie zbiorowym

Gaz ziemny (CNG) paliwem alternatywnym. Wpływ transportu autobusowego na jakość powietrza. Cechy gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie zbiorowym.

Słowa kluczowe: gaz ziemny, CNG, transport zbiorowy, transport autobusowy

 

Problems of use of compressed natural gas in urban public transport

Natural gas (CNG) as an alternative fuel. Impact of bus transport on the quality of air. Features of natural gas used in the public transport.

Key words: natural gas, CNG, collective transport, bus transport

 

Leszek Kornalewski, Jacek Malasek

Autobusy zasilane gazem ziemnym w miejskim transporcie zbiorowym w Polsce

Uwarunkowania techniczne stosowania gazu ziemnego w miejskim transporcie zbiorowym. Autobusy zasilane gazem ziemnym w Polsce. Charakterystyka rozwiązań w PKM Gdynia

Słowa kluczowe: gaz ziemny, CNG, transport zbiorowy, transport autobusowy

 

Buses fueled with natural gas in urban public transport in Poland

Technical conditionings of use of natural gas in urban public transport. Buses fueled with natural gas in Poland. Characteristics of solutions in PKM Gdynia.

Key words: natural gas, CNG, public transport, bus transport