Spis treści (numer 6/02)

Tomasz Szczuraszek, Jan Kempa, Grzegorz Bebyn, Jacek Chmielewski
Nowoczesne zarządzanie siecią drogową w Toruniu.
Wykorzystanie informatycznego sustemu wspomagającego zarządzanie siecią drogową oraz ruchem drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Toruniu. Efekty zastosowania systemu w zakresie: ewidencji majątku drogowego, sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, informacji o natężeniach ruchu i stopniu obciążenia ruchem sieci drogowej.

Olgiert Wyszomirski
Funkcjonowanie regulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w warunkach konkurencji na przykładzie Lyonu.
Charakterystyka modelu, powszechnie stosowanego we Francji, polegającego na zatrudnianiu jednego przewoźnika do obsługi komunikacyjnej miasta. Organizacja i zarządzanie lokalnym transportem pasażerskim w warunkach konkurencji na przykładazie Lyonu (kształtowanie oferty przewozowej, sieć, tabor, wielkość przewozów, taryfy i bilety, kontraktowanie usług i kontrola ich realizacji).

Andrzej Szarata
Przegląd rozwiązań systemu „Parkuj i jedź” na przykładach wybranych miast europejskich.
Rola parkingów „Park and Ride”. Wielkość i lokalizacja parkingów, powiązania z komunikacją zbiorową i układem drogowo – ulicznym, opłaty za korzystanie z parkingów P+R w wybranych miastach europejskich.

Kazimierz Jamroz, Agnieszka Grzegorzek
Bezpieczeństwo ruchu w miastach i metody jego poprawy.
Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu w polskich miastach i prowadzonych tam działań, zmierzających do poprawy stanu brd. Wyniki badań wpływu kategorii ulicy na bezpieczeństwo ruchu.

III okł. IV Konferencja Drogownictwa Miejskiego.