Streszczenia (Abstracts) do numeru 1/2006

 

Joanna Raczyńska

Ochrona praw pasażera w Unii Europejskiej

Ochrona prawna pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym i miejskim. Uregulowania prawne w Unii Europejskiej oraz prace nad wzmocnieniem praw pasażerów. Ochrona dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.

Słowa kluczowe: pasażer, prawa pasażera, transport pasażerski

 

Rights protection of the passenger in the European Union

The legal protection of passengers in the air, railway, road- and urban transport. Legal orderings in the European Union and works under the strengthening of rights of passengers. The protection for persons with the limited ability of moving.

Key words: passenger, rights of passengers, passenger transport

 

Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski

Integracja taryfowo-biletowa jako pierwszy etap integracji transportu zbiorowego w aglomeracji gdańskiej

Zakres integracji taryfowo-biletowej w aglomeracji gdańskiej. Integracja transportu kolejowego (SKM) i komunalnego. Finansowanie zintegrowanej oferty taryfowej komunikacji miejskiej. Związek komunikacyjny gmin jako docelowa forma integracji transportu publicznego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, integracja transportu, oferta taryfowa, aglomeracja gdańska
 

Research of drivers’ reaction on speed limit change at urban area

Assumptions and research methodology, Results on the ground of survey executed at streets in 14 large towns and at 21 road sections passing by towns.

Key words:  traffic safety, motor traffic, traffic engineering

 

Olgierd Mikosza

Miejski indywidualny system transportu publicznego MISTERNowatorski, futurystyczny system publicznego transportu miejskiego, który może zmienić kierunek rozwoju w tej dziedzinie (przejazdy odbywają się na żądanie klienta w niewielkim, automatycznie sterowanym pojeździe wielkości taksówki między dwoma dowolnymi przystankami lekkiej, napowietrznej struktury szynowej sieci transportowej).Opis działania systemu, wady i zalety.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport pasażerski, Mister

Urban individual public transport system MISTER

The innovative, futuristic system of the urban public transport which can change the directions of development in this sphere (any travel is undertaken on customer’s demand in a small, of the taxi size, automatically controlled vehicle between two any stops of the light, aerial structure of rail network).The description system performance, advantages and disadvantages.

Key words:  urban transport, passenger transport, MISTER

   

Jan Bogusławski

Gdynia rozbudowuje sieć trolejbusową

Charakterystyka projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”. Funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Priorytety dla transportu zbiorowego w mieście.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport pasażerski, trolejbus, Gdynia

 

Enlargement of trolleybus network In Gdynia

The characterization of the project „Development of the ecological public transport in Gdynia”. Performance of trolleybus transport in Gdynia. Priorities for public transport in town.

Key words: : urban transport, passenger transport, trolleybus, Gdynia

 

Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki pionowe

Artykuł przedstawia problematykę ruchu rowerowego w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Ułatwienia i utrudnienia w ruchu rowerowym wynikające z przepisów.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, ruch drogowy, znaki drogowe, sygnały drogowe

 

Bicycle traffic in the light of regulations on road sign and signals – vertical signs

The article introduces the problems of the bicycle traffic in the light of regulations of the Minister of Infrastructure from the day 3rd of July, 2003. Facilities and difficulty on bicycle traffic as a consequence of regulations.

Key words: bicycle traffic, road traffic, road signs, traffic signal

 

Informacje  SITK

 

Porozumienie SITK – Agencja Public Relations LIGNAR (opracował: Leon Skopczyński)

XVIII i XIX Forum Dyskusyjne w Warszawie (opracował: Adam Kotuszewski)

Z żałobnej karty: Janusz Hora  (opracował: Andrzej Gołaszewski)

 

Od Redakcji 
 

Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki Translogistics 2005(opracowanie:Małgorzata Maserak i Paweł Piechura)

Sylwester Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krajkowie

(opracował: Bartosz Mazur)

Dyskusja o projekcie nowego rozporządzenia europejskiego o publicznym transporcie osób (opracował: Stefan Krychniak)

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie w dziedzinie transportu w 2005 roku (opracowała: Ewa Starowicz)

Ogólnopolska kampania „Ostatni wyskok” dotycząca zapinania pasów bezpieczeństwa (opracowała: Janina Mrowiska)