Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2008

 

Rekuć Witold

Metoda systematyzacji wiedzy o wzorcach procesów w zarządzaniu transportem miejskim

Zarząd transportu miejskiego jako „organizacja procesowa”. Wiedza o procesach biznesowych i jej organizowanie. Systematyzacja wiedzy o procesach w dziedzinie zarządzania transportem miejskim.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport miejski, zarządzanie wiedzą

 

A method of systematization of knowledge on business process patterns in the city transport management

Urban transport board as “process organization”. Knowledge on business processes and its organization. Knowledge systematization in the field of urban transport management.

Key words: passenger transport, urban transport, knowledge management

 

Maciej Szymczak, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

Systemy monitoringu wizyjnego w inteligentnych systemach transportowych – nowe usługi dla użytkowników dróg

Charakterystyka inteligentnych systemów transportowych (ITS). Rola systemów monitoringu wizyjnego w ITS. Integracja systemów w kierunku nowych usług dla użytkowników dróg.

Słowa kluczowe: system transportowy, inteligentny system transportowy, monitoring wizyjny

 

The video monitoring systems in the intelligent transportation systems – the new services for road participants

The characteristics of the intelligent transportation systems (ITS). The role of the video monitoring systems in ITS. The integration of the systems towards new services for road participants.

Key words: transportation system, intelligent transportation system, video monitoring

 

Stanisława Zamkowska

Przeciwdziałanie kongestii w miastach

Przyczyny i skutki kongestii. Środki regulacji ruchu zmniejszające poziom kongestii. Wpływ opłat drogowych na rozkład ruchu w miastach. Zwiększenie udziału transportu zbiorowego, w tym szynowego w obsłudze komunikacyjnej miast.

Słowa kluczowe: transport miejski, kongestia, transport zbiorowy

 

Counteracting congestion in cities

Causes and results of congestion. The measures of traffic regulation decreasing the level of congestion. The influence of road tolls for traffic distribution in the cities. The increase of the public transport share, including railway transport, in transport service of the city.

Key words: urban transport, congestion, public transport

 

Jolanta Laskowska

Rola transportu pasażerskiego i uwarunkowania jego rozwoju w regionach

System transportowy w regionach. Kształtowanie systemów transportowych w regionie. Powiązania między rozwojem gospodarczym, a rozwojem transportu w regionach.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport regionalny, system transportowy

 

The role of passenger transport and its development in regions

Transportation system in regions. Creation of transportation system in regions. The connections between economic development and the development of transport in regions.

Key words: passenger transport, regional transport, transportation system

 

Grzegorz Dydkowski, Robert Tomanek

Finansowanie rozwoju transportu zbiorowego w warunkach liberalizacji

Unijna kontrola udzielania pomocy publicznej w transporcie zbiorowym. Rozwój rynku usług operatorskich w Europie. Ograniczone finansowanie jako bariera rozwoju transportu zbiorowego. Kontraktowe finansowanie transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, finansowanie transportu

 

Financing of the public transport development in conditions of the liberalization

The union inspection of the public aid in public transport. The development of operator service market in Europe. The limited financing as a barrier for public transport development. Contracts financing of public transport.

Key words: passenger transport, regional transport, transport finance

 

Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym