Nr 1/2004 r.

Streszczenia do numeru 1/2004 Marian Tracz, Krzysztof OstrowskiPrzepustowość wlotów z wydzielonymi pasami dla skrętów w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją Badania przepustowości pasów z bezkolizyjnym skrętem w lewo. Wyniki pomiarów…

Nr 2/2004 r.

Streszczenia do numeru 2/2004   ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Zmiana modelu zarządzania transportem zbiorowym w Łodzi Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi do roku 2001. Działania podjęte w celu utworzenia Zarządu…

Nr 3/2004 r.

Streszczenia do numeru 3/2004   Od Wydawcy i Redaktora Naczelnego Wiesław Starowicz, Ryszard JaneckiIntegracja regionalnego transportu zbiorowego Kształtowanie obsługi pasażerskiej o zasięgu regionalnym, integracja tej obsługi oraz zakres…

Nr 4/2004 r.

Streszczenia do numeru 4/2004   Ryszard JaneckiDostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniejący i perspektywy do 2015-2021 Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk…

2/2004 r.

Abstracts 2/2004       ALINA GIEDRYŚ, WIESŁAW STAROWICZ Alteration of public transport management model in Łódź Competitiveness as a circumstance of European integration. Importance of the transport infrastructure in the regional development.…

Nr 12/2004 r.

Streszczenia do numeru 12/2004   Tadeusz Dyr, Artur Pastuszka Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich Doświadczenia w zakresie regionalizacji pasażerskiego transportu publicznego kilku krajów europejskich –…

Nr 11/2004 r.

Streszczenia do numeru 11/2004   RYSZARD JANECKI Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym – nowe podejście Regionalizacja publicznego transportu pasażerskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki…

Nr 10/2004 r.

Streszczenia do numeru 10/2004   KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym Identyfikacja barier w integracji transportu lokalnego i regionalnego – bariery formalno-prawne,…

10/2004 r.

Abstracts 10/2004       KATARZYNA HEBEL, OLGIERD WYSZOMIRSKI   Barriers in integration of public local with regional transport The identification of barriers in the integration of the local and regional transport – the formal-legal,…

Nr 9/2004 r.

Streszczenia do numeru 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Formy zieleni i uwarunkowania jej stosowania w ulicach Uwarunkowania stosowania różnych form zieleni ulicznej, w szczególności trawników, krzewów i pnącz oraz drzew. Wśród…

9/2004 r.

Abstracts 9/2004   MARIAN TRACZ , KONRAD MALICKI Green forms and conditions of its application in streets Conditions of application of various forms of street greenery, in particular grasses, shrubs, creepers and trees. Among conditions of…

Nr 7,8/2004 r.

Streszczenia do numeru 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efektywność zmiany częstotliwości kursowania pojazdów w transporcie zbiorowym W artykule przedstawiono rozważania obejmujące wybrane aspekty działań poprawiających standardy obsługi…

7,8/2004 r.

Abstracts 7,8/2004   WIESŁAW DŹWIGOŃ Efficiency of changes in public transport vehicles frequency Some considerations on selected activities for transport service standard improvements have been presented in the paper. The analysis includes…

Nr 6/2004 r.

Streszczenia do numeru 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPreferencje i satysfakcja pasażerów z usług świadczonych przez MPK w GnieźnieWyniki badań ankietowych wśród pasażerów, wykonanych w 2002 roku po raz pierwszy w historii…

6/2004 r.

Abstracts 6/2004   WOJCIECH KORDYS, WIESŁAW STAROWICZPassenger preferences and satisfacion of public transport services by MPK in GnieznoResults of passenger inquiry, carried in 2002 – first time in the city. The investigations aimed to…

Nr 5/2004 r.

Streszczenia do numeru 5/2004   WIESŁAW STAROWICZ Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym…