Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2006

 

Krzysztof Stypuła

Drgania wywołane eksploatacją miejskiego transportu szynowego – badania i zapobieganie

Źródła drgań podczas budowy i eksploatacji inwestycji komunikacyjnych. Czynniki wpływające na poziom drgań komunikacyjnych. Przykładowe wyniki badań doświadczalnych drgań. Procedury ochrony środowiska przed drganiami komunikacyjnymi

Słowa kluczowe: transport szynowy, wibroizolacja, drgania budynków

Vibrations caused by operation of urban rail transport – investigations and prevention

Sources of vibrations while building and exploitation of transportation investment. Factors influencing on the level of transportation vibrations. Examples of experimental research on vibrations. Procedures of environment protection against transportation vibrations.

Key words: rail transport vibrations, vibroinsulation, building vibrations. 

   

Artur Wawrzyniak, Czesław Wolek

Wyznaczanie długości dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ulic

Ocena płynności ruchu w funkcji natężenia ruchu i długości zatoki dla relacji skrętnej w prawo. Model ruchu pojazdów w obrębie skrzyżowania. Algorytm symulacji dla wyznaczania optymalnej długości pasa dla pojazdów skręcających w prawo.

Słowa kluczowe: model ruchu pojazdów, inżynieria ruchu, symulacja, skrzyżowanie

 

Assignment of the length of additional lane for vehicles turning to the right at crossing

Road traffic assessment as a function of traffic density and the length of lay-by for the relation turning to the right. Model of vehicle traffic within the crossing. Algorithm of simulation for assignment of the optimal length of a lane for vehicles turning to the right.

Key words: model of vehicle traffic, traffic engineering, simulation, cross-road

 

Gerd-Axel Ahrens, Marzena Schöne, František Vichta, Mariusz Dudek

Organizacja i finansowanie komunikacji publicznej w Republice Czeskiej na poziomie regionalnym i gminnym

Organizacja komunikacji publicznej, w tym kolejowej w Republice Czeskiej. Funkcjonowanie przewoźników i organizatorów transportu. Finansowanie komunikacji publicznej w miastach i regionach.

Słowa kluczowe: transport publiczny, finansowanie transportu, zarządzanie transportem

 

Organization and financing of public transport in Czech Republic at regional and commune level

Public transport organization, including rail transport, in Czech Republic. Operation of carriers and transport organisers. Financing of public transport in towns and regions.

Key words: public transport, financing for transportation, transportation management

 

Bartosz Mazur

Możliwości uzyskania wsparcia unijnego na rzecz komunikacji tramwajowej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

Charakterystyka stanu komunikacji tramwajowej w GOP. Analiza SWOT systemu komunikacji tramwajowej. Program Operacyjny „Infrastruktura i  środowisko” na lata 2007-2013. Możliwości uzyskania wsparcia z PO „IiŚ” przez Tramwaje Śląskie.

Słowa kluczowe: transport szynowy, wsparcie unijne, GOP

 

Possibilities for gaining eu support for tramway service in upper Silesian Industrial District (GOP) in a frame of operational programme “infrastructure and environment”

Characteristics of tramway service stage in GOP. SWOT Analysis of tramway transport system. Operational programme “Infrastructure and Environment” for 2007-2013. Possibilities to gain support from PO “I&E” by Silesian Tramways.

Key words:  rail transport, UE support, GOP 

 

Aleksandra Ciastoń, Grzegorz Sapoń 

Prędkość komunikacyjna pojazdów w miejskim transporcie zbiorowym

Analiza rzeczywistych średnich prędkości komunikacyjnych w czterech miastach średnich (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) oraz czterech miastach dużych (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Rozważania dla trzech typów dnia tygodnia ( dzień roboczy, sobota, niedziela).

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, prędkość pojazdów,

 

Schedule speed of vehicles in town public transport

Analysis of real average schedule speed in four medium towns (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) and four big towns (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Considerations for three types of days (work day, Saturday, Sunday).

Key words: public transport, speed of vehicles

 

Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski

Tramwaj wodny w obsłudze miast i gmin Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej – nowa jakość transportu publicznego

Charakterystyka obsługi miast i gmin północno – zachodniej części Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej transportem lądowym i wodnym. Uwarunkowania obsługi regularnym transportem wodnym omawianego obszaru. Założenia obsługi obszaru tramwajami wodnymi. Wyniki eksploatacyjne i ekonomiczno – finansowe tramwajów wodnych w okresie pilotażowym.

Słowa kluczowe: transport wodny, tramwaj wodny, transport regionalny

 

Water tramway service in towns and communes near to bay of Gdansk and Bay of Puck – a new quality of public transport

Characteristics of public transport service in towns and communes in North-West part of bay of Gdansk and Bay of Puck with land and water transport. Conditions of regular water transport at mentioned area. Assumptions of service for the area with water transport. Exploitative and economical-finance results for water tramway within pilotage period.

Key words: water transport, water tramway, regional transport