Streszczenia (Abstracts) do numeru 2/2007

 

Dominik Gaca, Anna Hogendorf, Marian Tracz

Podstawowe zasady funkcjonowania oraz porównania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech. Część I 

Zasady funkcjonowania przejść dla pieszych typu zebra w Polsce i w Niemczech oraz podstawy prawne ich działania. Ocena zachowań użytkowników na przejściach typu zebra.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, transport miejski, ruch pieszy, przejścia dla pieszych

 

Main rules of operation and comparison of pedestrian crossings “zebra” type in Poland and in Germany

Rules of pedestrian zebra crossings operation in Poland and in Germany and legal basis of their actions. Assessment of pedestrian behaviour at zebra crossings.

Key words: traffic engineering, urban transport, pedestrian traffic, pedestrian crossings

 

Aleksandra Mirek

System carpooling w Polsce i na świecie

Zasady działania systemu carpooling. Carpooling w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Carpooling w Polsce.

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, transport miejski, carpooling

 

Carpooling system in Polandand in the world

Rules of carpooling system action. Carpooling in Unite States and European countries. Carpooling in Poland.

Key words: traffic engineering, urban transport, carpooling

 

Stanisław Krawiec

Podsystem transportu miejskiego w modelu funkcjonalnym systemu transportowego w warunkach gospodarki rynkowej

Transformacja gospodarcza systemu transportowego. Model struktury agregacyjnej, interakcyjnej i funkcjonalnej systemu transportowego. Przedsiębiorstwa transportu pasażerskiego w strukturze funkcjonalnej systemu transportowego.

Słowa kluczowe: transport, system transportowy, system transportu miejskiego

 

Urban transport subsystem in functional model of transport system in market economy conditions

Economic transition of transport system. Model of aggregation, interaction and functional structure of transport system. Passenger transport enterprises in functional structure of transport system.

Key words: transport, transport system, urban transport system

 

Agnieszka Drapała

Pierwszy tramwaj dwusystemowy we Francji

Charakterystyka linii T4 tramwaju dwusystemowego AULNAY – SOUS BOIS – BONDY. Pojazdy tramwajowe Avanto eksploatowane na linii T4.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport szynowy, tramwaj, tramwaj dwusystemowy

 

First dual-system tramway in France

Characteristics of T4 line dual-system tramway AULNAY – SOUS BOIS – BONDY. Rolling stocks Avato used at T4 line.

Key words: urban transport, rail transport, dual-system tramway

 

Izabela Kosińska, Andrzej Kraszewski

Analiza konsekwencji środowiskowych zastosowania tarczy zmechanizowanej do budowy tuneli metra w Warszawie

Warianty konstrukcji tarcz ze względu na warunki hydrogeologiczne. Kryteria ekonomiczno-finansowe doboru tarczy. Metodyka badań oddziaływań tarczy na środowisko. Zagrożenia i korzyści dla środowiska miejskiego przyrodniczego i społecznego. Szczegółowe rozważania dl warunków Metra Warszawskiego.

Słowa kluczowe: transport, transport publiczny, metro, tarcza EPB, ochrona środowiska

 

Analysis of environmental consequences of boring plate application for underground tunnels construction in Warszawa

Variants of boring plates construction depending on hydrogeological conditions. Economical and finance criterions of plate selection. Methodology of research of plate influence on environment. Threats and advantages for urban social and natural environment. Detailed considerations of Warsaw Underground conditions.

Key words: transport, public transport, underground, EPB boring plate, environment protection

 

Polemiki

Leszek Kania, Polemika do artykułu pt. „Wyznaczane długości dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu”

Bogusław Molecki, Polemika do artykułu pt. „Synchronizacja rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym”

 

Doktoraty

„Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (P+R)” autorstwa Andrzeja Szaraty (Opracował: Andrzej Rudnicki)

 

 

Z działalności SITK

Nagroda imienia Friedricha List’a   Europejskiej Platformy Nauk Transportowych za rozprawę doktorską i pracę magisterską w dziedzinie transportu  (Opracował: Stefan Krtychniak)