Spis treści (numer 02/01)

Marek Roszkowski
Warszawa jako kluczowy węzeł transportowy kraju i Mazowsza.
Rola Warszawy w międzynarodowym i krajowym systemie transportowym (w podsystemach: lotniczym, kolejowym i drogowym). Planowane trasy krajowe i międzynarodowe. Opis koncepcji systemu transportowego zawartego w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Podstawowe kierunki działań na najbliższe lata w sferze organizacyjnej i inwestycyjnej.

Marian Tracz, Stanisław Gaca
Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic (część II).
Ocena zmienności ruchu związanego z obsługą dużych centrów handlowych oraz szacowanie jego natężenia z uwzględnieniem liczby dostępnych miejsc parkingowych oraz powierzchni danego obiektu, na podstawie przeprowadzonych badań. Oddziaływanie supermarketów na otaczający układ komunikacyjny. Wymagania , jakie należy spełnić przy projektowaniu połączeń parkingów z siecią ulic i dostosowywaniu tych ulic do nowych potrzeb.

Stanisław Krawiec, Leszek Czerwiński
Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w dużych miastach polskich.
Zalety prawidłowo wprowadzonej i eksploatowanej sygnalizacji świetlnej. Kryteria instalowania sygnalizacji świetlnej wg polskich wytycznych projektowania ulic oraz porównanie z kryteriami amerykańskimi i brytyjskimi. Struktura systemów sygnalizacji w Polsce na przykładzie 8 największych miast.

Łukasz Cwojdziński, Maciej Kruszyna, Jerzy Lutogniewski
Koordynacja sygnalizacji świetlnych na dwóch blisko położonych skrzyżowaniach przy detekcji pojazdów komunikacji zbiorowej.
Zasady sterowania ruchem na dwóch skoordynowanych skrzyżowaniach przy detekcji pojazdów komunikacji zbiorowej, na przykładzie fragmentu sieci komunikacyjnej Wrocławia.

Jeremi Rychlewski, Michał Beim
Czerwone światło dla rowerów? Ruch rowerowy w świetle instrukcji dotyczących projektowania sygnalizacji świetlnych.
Utrudnienia dla rowerzystów w ruchu drogowym w związku z wprowadzeniem Instrukcji o drogowej sygnalizacji świetlnej.

Adam Olejnik
Dostępność komunikacyjna ośrodków miejskich na przykładzie Katowic, Rybnika i Raciborza.
Ocena warunków komunikacyjnych wybranych miast województwa śląskiego. Ogólna charakterystyka tych miast. Dostępność komunikacyjna na podstawie niektórych mierników, np. gęstości linii kolejowych w stosunku do powierzchni miasta, częstotliwości połączeń kolejowych, bezpośredniości tych połączeń, ciążenia komunikacyjnego.

Kierunki rozwoju i modernizacji transportu województwa mazowieckiego – sprawozdanie i wnioski z konferencji.