Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2006

 

Michał Beim, Ryszard Rakower, Jeremi Rychlewski

Ruch rowerowy w świetle instrukcji o znakach i sygnałach drogowych – znaki poziome

Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych. Pasy dla rowerów na skrzyżowaniach. Wspólne pasy dla autobusów i rowerów. Oznakowanie pasów rowerowych na rondach. Kolor nawierzchni jako separator. Śluzy rowerowe. Azyle rowerowe.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, ruch drogowy, znaki drogowe, sygnały drogowe

 

Bicycle traffic in the instruction on road signs and signals – horizontal signs

Lanes for bicycles. Signings on roads for pedestrian and cyclist. Crossings for cyclists at roads for pedestrian and cyclist. Lanes for cyclist at crossings. Common lanes for buses and cyclists. Signings of lanes for cyclists at roundabouts. Colour of pavement as a separator. Bicycle sluices. Bicycle refuges.

Key words: bicycle traffic, road traffic, road signs, traffic signal

 

Michał Wolański

Modele współpracy organizatorów transportu publicznego z przewoźnikami prywatnymi w miejskim transporcie szynowym (studia przypadków)

Doświadczenia kilku krajów w dziedzinie eksploatacji, a także finansowania i budowy linii miejskiego transportu szynowego przez podmioty sektora prywatnego. Szczegółowo omówione przykłady z Bangkoku, Manili, Portlandu, Kopenhagi, Londynu i Melbourne.

Słowa kluczowe: transport drogowy, transport publiczny, transport szynowy, przewoźnik

 

Models for cooperation between public transport organizers and private operators in urban rail transport (cases study)

Experiences from several countries in the field of exploitation, financing and construction of urban rail transport lines by private sector subjects. In details cases of Bangkok, Manilla, Portland, Copenhagen, London and Melbourne.

Key words: road transport, public transport, rail transport, operator

 

Janusz Kawecki

Diagnostyka wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w budynkach

Rozwój transportu zbiorowego (drogi, linie tramwajowe, metro w tunelach, drogi kolejowe) powodują negatywne skutki dla środowiska. Jednym z takich zjawisk jest wpływ drgań komunikacyjnych na środowisko, a w szczególności na strukturę budynków, na ludzi (i wyposażenie, jeżeli to konieczne) w budynkach.

Słowa kluczowe: diagnostyka, drgania komunikacyjne, drgania w budynkach

 

Diagnostics of vibration influence on buildings and people inside

Development of public transport (roads, tram lines, metro tunnels or railway roads) is associated with negative effects on the environment. One of such actions is the influence of transportation vibrations on the environment and precisely on the building structures, people (and equipment, if it is necessary) in buildings.

Key words: diagnostics, transportation vibrations, building vibrations

 

Wojciech Kordys

Określenie jakości usług przewozowych i efektywności systemów jakości usług miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych

Metoda porównania efektywności systemów jakości usług przewoźników w różnych miastach na podstawie badań preferencji pasażerów w zakresie różnych cech jakości przewozów i ich satysfakcji z tych usług. Określenie profilu jakościowego przedsiębiorstwa komunikacyjnego wg metody U. Meyke. Ocena efektywności systemu jakości usług. Wyniki badań dla Lubina, Gniezna i Krakowa.

Słowa kluczowe: transport publiczny, jakość, system jakości, jakość przewozów

 

Determination of transport service quality and the effectiveness of quality systems in urban transport companies

Metoda dla porównania efektywności systemów jakości operatorów w różnych miastach opierających na preferencjach pasażerów w polu kilku cech jakości usług i satysfakcji pasażerów z tymi usługami. Określenie profilu jakości przedsiębiorstwa transportowego stosownie do U. Metoda Meyke. Oszacowanie efektywności systemu jakości usługi transportu. Wyniki dla Lublin, Gniezno i Kraków.

Key words: public transport, quality, quality system, transport quality

 

Polemiki

Jan Bogusławski

Komunikacja miejska-zapomniana specjalizacja.  Polemika na marginesie obchodów 60. Lat Katedr Inżynierii Drogowej i Inżynierii Kolejowej  Politechniki Gdańskiej 

 

Nowe książki

Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba – red. A. Ruciński

(Opracował: Robert Tomanek

 

Konferencje

Zakończenie kampanii „Czysty rynek – nowa jakość” debatą „Przyszłość rynku komunikacji miejskiej. Liberalizacja czy regulacja”. (Opracowała: Anna Urbańska)

II Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics 2006

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach

(Opracował: Stefan Krychniak)