Streszczenia (Abstracts) do numeru 11/2009

 

Michał Bem

Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej

Suburbanizacja i transport publiczny w aglomeracji poznańskiej. Charakterystyka mieszkańców przedmieść- wyposażenie gospodarstw domowych w samochody i bilety okresowe, zachowania transportowe i preferencje transportowe. Stosunek mieszkańców przedmieść do inwestycji w zakresie transport

Słowa kluczowe: suburbanizacja, zachowania transportowe, transport miejski

 

Impact of transportation behavours of citizens in Poznan agglomeration

Suburbanization and public transport in Poznan agglomeration. The characteristics of suburban citizens – households asset in cars, period tickets, transportation behaviour and transportation preferences. The attitude of suburban areas residents towards transportation investments.

Key words: suburbanization, transportation behaviour, urban transport

 

Magdalena Pestka

Wpływ przełomu innowacyjnego w transporcie miejskim na środowisko

Potrzeby przełomowych innowacji w transporcie miejskim. Miejskie pojazdy o napędzie hybrydowym i wodorowym. Sprężone powietrze jako ekologiczny napęd samochodów w miastach. Inne alternatywne rodzaje napędu pojazdów w miastach. Innowacje w miejskim parkowaniu samochodów i rowerów. Przykłady dobrych praktyk innowacyjnych w miastach.

Słowa kluczowe: innowacje, środowisko miejskie, transport miejski,

 

Impacts of innovative break-through in city transport on environment

The necessities of break-through of innovations in city transport. The city automobiles with hybrid and hydrogen engines. The compressed air as an ecological engine in the city cars. The alternative fuels for cars in the city. Some innovations in cars and bicycles parking manners in the city. The examples of good innovative practices in the cities.

Key words: innovation, city environment, urban transport

 

Mariusz Dudek

Metodyka i wstępne wyniki badań ruchu rekreacyjnego

Wyniki badania ruchu rekreacyjnego w miastach zachodnioeuropejskich. Badania ruchu rekreacyjnego w Krakowie na obrzeżach miasta i w śródmieściu.

Słowa kluczowe: ruch rekreacyjny, zachowania komunikacyjne, transport miejski

 

Methodology and preliminary results of leisure traffic survey

The results of leisure traffic in Western Europe cities. The leisure traffic survey in Krakow in the city centre and in the suburban areas.

Key words: le traffic, transportation behaviour, urban transport

 

Igor Gisterek, Jacek Makuch

Rola Placu Społecznego dla komunikacji tramwajowej we Wrocławiu

Założenia do projektu komunikacji tramwajowej przy przebudowie Placu Społecznego. Propozycja utworzenia nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego węzła przesiadkowego na Placu Społecznym we Wrocławiu

Słowa kluczowe: transport miejski, komunikacja tramwajowa, węzeł przesiadkowy

The role of the Społeczny Plac for tram transport service in Wroclaw

The assumptions of tram transport service while the Społeczny Plac reconstruction. The proposal to create the modern, comfortable and safe interchange station at the Spoleczny Plac in Wroclaw.

Key words: urban transport, tram transport service, interchange

 

Tomasz Kulpa

Adaptacja metody Vomberga do warunków polskich dla prognozowania ruchu samochodów ciężarowych

Adaptacja metody Vomberga. Uproszczony model wyznaczania międzymiejskiego ruchu samochodów ciężarowych.

Słowa kluczowe: ruch samochodów ciężarowych, prognozowanie ruchu, metoda Vomberga

 

Adaptation of the Vomberg method to Polish conditions for truck traffic forecast

The adaptation of the Vomberg method. The simplified model to estimate the intercity traffic of freight vehicles.

Key words: truck traffic, traffic forecast, Vomberg method

 

Marian Wójcik, Tomasz Magiera

Projekt koncepcyjny tramwaju linowego na odcinku Kapelanka – Kampus UJ – Czerwone Maki w Krakowie 

Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, tramwaje linowe

 

The concept project of cable car system at the section of Kapelanka – UJ Campus – Czerwone Maki in Krakow

The cable car system elements – the main drive, cable car stations. The transmission rope, cable cars, sections of route. The attempt to include the cable cars into the city transport system in Krakow. The proposal of cable car stations location.

Key words: city transport, public transport, tram transport service, tram lines 

 

Anna Sarna

Parkingi jako elementy krajobrazu  miasta

Wielkopowierzchniowe jednopoziomowe parkingi naziemne.Parkingi zielone. Parkingi jako elementy krajobrazu
Słowa kluczowe: parkingi, zielone parkingi, wielkopowierzchniowe parkingi

 

Parking facilities as the elements of the landscape

Theabove-ground one-level car parks. The green parking lots. The parking spaces as the elements of the landscape.

Key words: car parks, green parking lots, parking space