Spis treści (numer 9/01)

Richard E. Allsop
Brytyjska strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele na rok 2010
Zasady tworzenia strategii jej cele oraz metody wyznaczania celów. Sposoby osiągnięcia ustalonych celów. Rola inżynierii drogowej i inżynierii ruchu w realizacji przyjętej strategii.

Anna Żak, Jan Gregorowicz, Piotr Trybuś
GIS – wykorzystanie w przygotowaniu materiałów do analiz komunikacyjnych w rejonach zurbanizowanych.
Główne cechy systemów GIS. Możliwości wykorzystania tych systemów do analiz komunikacyjnych i symulacji ruchowej. Zalety komputerowej bazy danych.

Stanisław Krawiec, Leszek Czerwiński
System detekcji pojazdów dla sygnalizacji acyklicznych.
Metody rozmieszczania detektorów dla sygnalizacji acyklicznych. Przykłady praktycznej realizacji systemu detekcji na skrzyżowaniach w Sosnowcu.

Zbigniew Rusak
Znaczenie komunikacji zbiorowej dla rozwoju miasta na przykładzie Poznania.

Działania MPK Poznań zmierzające do podniesienia atrakcyjności komunikacji miejskiej, obejmujące: optymalizację sieci komunikacyjnej, modernizację taboru i infrastruktury, zmianę systemu taryfowego oraz zmiany organizacyjne wewnątrz firmy. Kierunki rozwoju MPK Poznań.

Warszawski Okrągły Stół Transportowy
Transport Publiczny. Rekomendacje.
Rekomendacje dotyczą m.in. organizacji i finansowania transportu publicznego, wprowadzenia priorytetów w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej, wprowadzenia systemu nowoczesnej informacji, weryfikacji układu linii i rozkładów jazdy, modernizacji i uprzywilejowania w ruchu transportu szynowego, rozbudowy metra.

Mieczysław Stolarczyk, Wojciech Pieńkowski
Założenie nowej ewidencji dróg i ocena stanu nawierzchni na terenie gminy Warszawa Wawer – część I.
Przebieg prac oraz zastosowane metody i kryteria oceny dróg. Model sieci uli gminnych na terenie gminy Warszawa Wawer.

IX Międzynarodowa Konferencja TRANSED 2001 (W. Suchorzewski)

Berliński tramwaj – linia nr 87 (J. Goździewicz)

W następnym numerze:

  • Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg
  • Badania marketingowe w Gdyni
  • Odpłatność za przewozy
  • Seminarium „Transportu Miejskiego”