Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2007

 

Tadeusz Kuczyński,  Alicja Kuczyńska

Etyczne i estetyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miastach. Etyczne kryteria projektowania przestrzeni publicznej.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, etyka, estetyka, architektura,

 

Ethical and esthetical aspects of public space creation

Creation of public space in towns. Ethical aspects of public space creation.

Key words: public space, ethics, aesthetics, architecture

 

Jacek Szołtysek

Transportowe uwarunkowania sukcesu miasta

Rozwój miast jako miara sukcesu. Transport miejski jako determinanta sukcesu miast. Scenariusze jako narzędzie w przygotowaniu planów rozwoju systemu transportowego miasta.

Słowa kluczowe: transport miejski, rozwój miasta, scenariusz

 

Transportation conditions of town success

Town development as a measure of success. Urban transport as a determinant of town success. Scenarios as a tool in transport system development preparation for town.

Key words: urban transport, town development, scenario

 

Aleksandra Ciastoń

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej

Wyniki z realizacji projektu SafetyNet „Road Safety Performance Indicators Country Comparisons”. Bezpieczeństwo w zakresie: alkohol i narkotyki, prędkość, pasy bezpieczeństwa, jazda w ciągu dnia z włączonymi światłami, bezpieczeństwo bierne pojazdów, infrastruktura drogowa, pierwsza pomoc dla ofiar wypadków.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, bezpieczeństwo

 

Road traffic safety in European Union

The results of Safety Net project „Road Safety Performance Indicators Country Comparisons” execution. Safety in relation to alcohol, drugs, speed, safety bells, driving with pass lights on, passive vehicle safety, road infrastructure, first aid for victims of accidents.

Key words: road traffic, safety

 

Ryszard Jarecki, Stanisław Krawiec

 

Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki finansowe Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007 – 2013

Cele działalności transportowej. Ogólny profil regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013.  Podział środków finansowych z funduszy unijnych.

Słowa kluczowe: transport, transport regionalny, fundusze unijne

 

Transport growth stimulation in regions of Poland by EU funds in new programming term 2007-2013

The aims of transport activity. The general profile of regional operational programmes on term 2007-2013. The division of EU funds

Key words: transport, regional transport, UE funds