Czasopismo naukowe

Transport Miejski i Regionalny

jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportu w miastach różnej wielkości i regionach. Przedstawia i upowszechnia najnowsze krajowe i zagraniczne poglądy specjalistów i rozwiązania z zakresu techniki, organizacji, planowania, eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu. Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują w ujęciu gałęziowym problemy transportu szynowego (kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowerowego i pieszego. Istotnym obszarem zainteresowań jest transport zbiorowy. W obszarze zainteresowań jest również geografia, historia i socjologia transportu.

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.

Czasopismo wydawane jest pod tym tytułem od roku 2004, jako kontynuacja tytułu „Transport Miejski” wydawanego od 1982 roku.

Wydawcą Czasopisma jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Za procesy kontaktu z Autorami, redagowania, druku i kolportażu odpowiada Oddział w Krakowie.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa
Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma z półrocznym opóźnieniem.

Prawa autorskie
Copyright © Transport Miejski i Regionalny, 2019.

Informacje dodatkowe
Za wydrukowanie artykułu Redakcja pobiera opłatę 500 zł. O ulgę w opłacie mogą się starać członkowie SITK oraz wieloletni współpracownicy. Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam Redakcja nie odpowiada.

TMiR

Bazy indeksujące artykuły

Baza Index Copernicus

Baza BAZTECH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Punktacja

Każda publikacja w czasopiśmie zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 roku (część B) posiada punktów


Ostatni numer

NR 7/2019 R.

Spis treści i streszczenie nr 7/2019 Spis treści Michał Małysz - Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów Ewelina Kołkowska - Funkcjonowanie systemu rowerów miejskich w Katowicach Krystian…

Wydane Numery

SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP
SITK RP

Czasopisma SITK RP