Streszczenia (Abstracts) do numeru 9/2008

 

Maciej Kruszyna

Studia nad integracją głównej stacji kolejowej z siecią tramwajową we Wrocławiu

Rozwiązania modelowe i przykłady integracji stacji kolejowej z siecią komunikacji miejskiej w wybranych miastach. Koncepcja realizacji węzła integracyjnego wkomponowanego w inwestycje planowane w otoczeniu dworca kolejowego we Wrocławiu. Plany rozwoju systemu komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport szynowy, integracja transportu

 

Study on integration of the central railway station and tram network in Wroclaw

Model solutions and examples of railway station integration with public transport network in selected cities. Conception of integrated transportation node put into planned railway station surroundings in Wroclaw. Planes for rail transport system development within Wroclaw agglomeration.

Key words: rail transport, transport integration

 

Sylwia Król, Jarosław Szczygieł

Sposoby podejścia do problematyki pasażerskiego komfortu jazdy w pojazdach szynowych

Pojęcie komfortu. Drgania pojazdów szynowych i ich wpływ na organizm człowieka. Główne czynniki fizyczne wpływające na komfort w pojazdach. Komfort jazdy pasażerów.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport pasażerski, jakość przewozów, komfort

 

Ways of approach ways for passenger transport travel comfort in rail vehicles

Summary: The idea of the comfort. Vibration of railway coach and its influence on human body. The basic factors influencing on the comfort in railway coaches. Travel comfort for passengers.

Key words: rail transport, passenger transport, quality of transport services, comfort

 

Agnieszka Prusakiewicz

Technologie informacyjne w transporcie zbiorowym Berlina i Brandenburgii

Przykłady wykorzystania technologii informacyjnych w transporcie zbiorowym w obszarach metropolitalnych Berlina i Brandenburgii. Dotyczą one wyszukiwania połączeń, informacji dla pasażerów i sprzedaży biletów.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, technologie informacyjne

 

Information technologies in public transport in Berlin and Brandenburg

Examples of information technologies usage within public transport in metropolitan area of Berlin and Brangenburg. The examples concern the functions of connection searching, ticket selling and information for passengers.

Key words: public transport, passenger transport, information technologies

 

Przemysław Lewko

Wykorzystanie tabel następstw do konstruowania rozkładów jazdy miejskim transporcie zbiorowym

Definicja i cel konstruowania tabeli następstw. Zasady konstruowania tabeli następstw. Efektywność analizy w formie tabel następstw.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport pasażerski, rozkład jazdy, tabela następstw

 

Usage of sequence tables for time table construction in urban public transport

Definition and the aim of sequence table construction. The rules for sequence table construction. The efficiency of analysis in the form of sequence table.

Key words: public transport, passenger transport, time table, sequence table

 

Elżbieta Macioszek

Wpływ wybranych cech geometrycznych na wartość odstępu czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach małych rond jednopasowych

Minimalny odstęp czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie ronda. Przeprowadzone badania empiryczne i analiza ich wyników. Wpływ cech geometrycznych ronda na wartość odstępu minimalnego

Słowa kluczowe: inżynieria ruchu, rondo drogowe, transport drogowy

 

Influence of selected geometric features on time interval between vehicles going out queue at one lane traffic circle

The minimal time interval between vehicle going out the queue at the one-lane traffic circle. Empirical research and analysis of their results. Influence of geometric features on the value of the minimal interval.

Key words: traffic engineering, traffic circle

 

Sabina Puławska

Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej

Unijna polityka w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych. Klasyfikacja kosztów transportu. Szacowanie kosztów zewnętrznych transportu. Propozycja rozwiązań w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, koszty zewnętrzne transportu,

 

External costs in European Union transportation policy

The European Union policy towards internalization of external costs. Classification of costs in transport. Evaluation of transport external costs. Proposal of solutions in the field of internalization of external costs.

Key words: transportation policy, external costs of transport

 

Michał Wolański

Kolejna edycja niebieskiej księgi dla sektora transportu publicznego

Analiza kosztów i korzyści CBA. Rekomendacje Niebieskiej księgi (cele projektu, warianty eksploatacyjne, podział na podprojekty, wariant bezinwestycyjny, prognozy ruchu, analiza ryzyka).

Słowa kluczowe: transport publiczny, analiza CBA

 

The next edition of blue paper for public transport sector

Cost and benefit analysis CBA. Recommendation for Blue paper (project targets, exploitation variants, partition into on subprojects, the variant without investment, traffic forecast, risk analysis).

Key words: public transport, CBA analysis