Streszczenia (Abstracts) do numeru 10/2009

 

Marian Wójcik, Tomasz Magiera

Projekt systemu tramwajów linowych w Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie

Elementy systemu tramwajów linowych – napęd główny, stacje przystankowe. Liny napędowe, pojazdy, elementy trasy. Próba włączenia tramwajów linowych w system komunikacji miejskiej Krakowa. Proponowane rozmieszczenie przystanków tramwajów linowych.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, komunikacja tramwajowa, tramwaje linowe

 

Project of cable car system in the Trzech Wieszczow Avenue in Krakow

The elements of cable car system – main drive, cable car stops, driving cable, cable cars, route elements. The attempt of inclusion of the cable car into municipal transport service in Krakow. The proposal of cable car stops location.

Key words: urban transport, public transport, tramway transport service, cable car

 

Czesław Wolek

Wpływ płatnego parkowania na sposób wykorzystania parkingu

Wyniki badań wpływu płatnego parkowania na dostępność parkowania przed obiektami użyteczności publicznej we Wrocławiu. Analiza czterech parametrów: akumulacji pojazdów na parkingu, wskaźnika zapełnienia parkingu, wskaźnika rotacji pojazdów i udział pojazdów parkujących niezgodnie z przepisami.

Słowa kluczowe: parking, płatne parkowanie,

 

The impact of paid parking for the manner of parking lots usage

The results of research on the impact of paid parking for parking accessibility in front of objects public utility in Wrocław. The analysis of four parameters: cars accumulation on parking lot, parking lot capacity coefficient, cars rotation coefficient and percentage of cars parking contrary to regulations.

Key words: parking lot, paid car park

 

Jacek Wielgosz

System łączności zapewniający bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju

Radiokomunikacyjny system łączności dla bezpieczeństwa pasażerów Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w oparciu o wielo-standardową platformę łączności wdrożony we wnętrzu tunelu i na obszarze miasta. Rozwiązania integrujące dotychczasowy system łączności standardu MPT1327 z nowym systemem standardu Tetra oraz konwencjonalnymi środkami łączności, używanymi przez służby ratownicze.

Słowa kluczowe: transport miejski, transport zbiorowy, system łączności, Tetra

Communication system ensuring passengers’ safety in public transport in Krakow Fast Tram tunnel

The radio communication system for safety of passengers in Krakow Fast Tram basing on multi standard communication platform implemented inside tunnel and at the territory of the city. The solutions integrating former communication system of the MPT1327 standard with the new one of the Tetra standard and the conventional means of communication used by emergency services.

Key words: urban transport, public transport, communication system, Tetra

 

Krzysztof Gradkowski

Parkingi w aglomeracjach miejskich

Zasady projektowania parkingów miejskich. Parametry parkingów miejskich dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów – szerokość, długość, kąt parkowania, szerokość jezdni manewrowej. Niekonwencjonalne rozwiązanie parkingu na przykładzie naziemno-podziemnego parkingu na Maderze.

Słowa kluczowe: parking, parking miejski, parking kubaturowy

 

Parking lots in agglomerations

The rules of city parking lots designing. The parameters of city parking lots for private cars, trucks and busses – the width, the length, the angle parking, the width of the driving lane. The unconventional solution of parking lot on case of the ground and underground car park on Madera.

Key words: parking lot, city parking lot, garage

 

Jacek Szołtysek

Transport osób w mieście ekologicznym – marzenia o mieście przyszłości

Koncepcja miast ekologicznych. Możliwości i sposoby przepływów osób w miastach ekologicznych. Logistyka w zarządzaniu przepływami osób w miastach ekologicznych.

Słowa kluczowe: miasto ekologiczne, logistyka miejska,

 

Conveyance of persons in the ecological city – dreams of the city in the future

Conception of the ecological city. The opportunities and the ways of persons’ flows in the ecological cities. The logistics in management of persons’ flows in the ecological city.

Key words: ecological city, city logistics

 

Maciej Kruszyna

Komunikacja publiczna w gminach sąsiadujących z dużymi miastami

Integracja przewozów w aglomeracji. Model sieci komunikacji publicznej na terenie gminy przylegającej do dużego miasta. Przykład powiązania Gminy Czernica z Wrocławiem.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport aglomeracyjny, integracja transportu

 

Public transport service in communities close to big cities

Transportation integration in agglomeration. Public transport service network model at a territory of community close to a big city. The case of a contract between Czernica Community and a city of Wroclaw.

Key words: public transport, agglomeration transport, transportation integration

 

Piotr Rosik, Przemysław Śleszyński

Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym

Modele prędkości ruchu. Współczynnik wpływu zaludnienia w otoczeniu drogi. Współczynnik wpływu ukształtowania powierzchni terenu. Współczynnik wpływu natężenia ruchu.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, prędkość ruchu pojazdów, modelowanie transportu

 

Impact of population in the road surrounding, area surface configuration and traffic intensity on average speed of private car

The models of traffic speed. The coefficient of population impact in the road surrounding. The coefficient of surface configuration impact. The coefficient of traffic intensity impact.

Key words: transport accessibility, car traffic speed, transport modelling

 

Grzegorz Sapań   

Polemika  z treścią artykułu pt. „Wpływ ograniczeń ruchu na sprawność transportu zbiorowego”

Recenzja książki  „TRANSPORT  EUROPA – AZJA” pod red. Macieja Mindura