Streszczenia (Abstracts) do numeru 6/2009

 

Michał Beim, Adam Radzimski

 Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny

Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych. Dojazdy do szkół. Bariery techniczne korzystania z tramwajów przez  inwalidów.

Słowa kluczowe: demografia, transport pasażerski, transport zbiorowy

 

Some aspects of the influence of demographic changes on public transport

The demographic changes and the transportation behaviours. The tariff policy towards senior citizens. The access to schools. The technical barriers for disabled people to travel by tram.

Key words: demography, passenger transport, public transport

 

Tomasz Szczuraszek

 Prognozowanie liczebności grup osób o jednorodnych zachowaniach komunikacyjnych dla analiz potrzeb transportowych miast

Prognoza liczby mieszkańców miasta. Prognoza liczebności uczniów oraz studentów. Prognoza liczebności grup osób pracujących i niepracujących.

Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne, prognozowanie, kompleksowe badania ruchu

 

Forecasting of the homogenous transportation behavior population for analysis of transportation needs in the city

The forecast of the city population. The forecast of pupil and student population. The forecast of the employed and unemployed population.

Key words: transportation behaviour, forecasting, complex traffic survey

 

Wojciech Bąkowski

Dostęp i dostępność a wartość oceniana przez pasażera w usłudze przewozowej

Specyficzne cechy usługi w pasażerskim transporcie zbiorowym. Dostęp i dostępność do usługi transportowej z punktu widzenia pasażera. Dostęp i dostępność realizacji podróży oferowana przez przewoźników. Wartość usługi a dostępność transportu.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, dostępność transportowa

 

Access and accessibility versus value estimated by passenger in transportation service

The specific features of service in passenger public transport. The access and accessibility of transport service from the passenger point of view. The access and accessibility of travels offered by operators. The value of service versus the transport accessibility.

Key words: passenger transport, public transport, transportation accessibility

 

Jakub Taczanowski

 Dostępność sieci tramwajowej Krakowa

Dostępność przestrzenna i czasowa przystanków tramwajowych. Dostępność czasowa najważniejszych celów dojazdu komunikacją tramwajową.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja tramwajowa, dostępność transportowa

 

Accessibility of the tramway network in Krakow

The time and space accessibility of the tramway stops. The time accessibility of the most important targets in the tramway service.

Key words: passenger transport, tramway service, transportation accessibility

 

Igor Gisterek

 Nowoczesny system tramwajowy w Strasburgu

Charakterystyka systemu tramwajowego miasta. Nowoczesne cechy systemu tramwajowego. Tabor niskopodłogowy. System priorytetu w ruchu dla komunikacji tramwajowej.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, komunikacja tramwajowa, priorytety w ruchu pojazdów

 

Modern tramway system in Strasburg

The characteristics of the tramway system in the city. The modern features of the tramway system. The low-floor vehicles. The system of priorities for tramway transport.

Key words: passenger transport, tram service, priorities for vehicles in traffic

 

Joanna Majdecka, Tomasz Zwoliński

Problemy jakości i dostępności transportu zbiorowego dla pasażerów starszych i niepełnosprawnych w projektach AENEAS oraz MEDIATE

Projekt AENEAS – w kierunku energooszczędnej mobilności europejskich seniorów. Projekt MEDIATE – metodologia opisu dostępności transportu w Europie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, mobilność seniorów, AENEAS, MEDIATE.

 

Problem of quality and accessibility of public transport for elderly and disabled passengers in AENEAS and MEDIATE projects

The AENEAS project – towards the energy-saving mobility of European seniors. The MEDIATE project – the methodology of the transport accessibility description in EUROPE.

Key words: passenger transport, public transport, senior citizen mobility, AENEAS, MEDIATE

 

Bogusław Molecki 

Regulacje prawne w zakresie ruchu drogowego

Konwencje i porozumienia międzynarodowe. Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenia wykonawcze (kierowcy, pojazdy, prowadzenie i kontrola ruchu).

Słowa kluczowe: prawo transportowe, ruch drogowy

 

Law regulations in the field of road traffic

Conventions and international regulations. The Road Traffic Law. The executive regulations (drivers, vehicles, traffic operation and control).

Key words: transportation law, road traffic