Streszczenia (Abstracts) do numeru 3/2008

 

Wojciech Bąkowski

Mechanizmy uruchamiające potrzebę jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym

Podejście procesowe do ustalania jakości w pasażerskim transporcie zbiorowym. Charakterystyka zasobów: wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. Zależności między zasobami i procesami w układzie systemowym wywierające wpływ na jakość usług w pasażerskim transporcie zbiorowym.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość przewozów

 

Mechanisms initiating the necessity of quality in passenger public transport in our country

The process approach for setting quality in passenger public transport. Sources characteristics: knowledge, information processes, transport processes. Dependences among sources and processes in system layout influencing on the quality of transport services in passenger public transport.

Key words: passenger transport, public transport, quality of transport service

 

Grzegorz Sapań

Wyniki badań jakościowych wśród pasażerów korzystających z usług przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Wyniki badań ogólnego poziomu zadowolenia pasażerów, preferencji pasażerów i oceny jakości komunikacji. Charakterystyka luki jakościowej dla badanych cech jakości.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, jakość przewozów

 

Quality research results among passengers using services of the public car transport companies

The results of quality research on general passengers’ satisfaction, preferences and assessment of public transport services quality. The characteristic of quality gap for investigated quality parameters.

Key words: passenger transport, public transport, quality of transport services

 

Jolanta Żurowska

Analiza wahań sezonowych liczby pasażerów odprawianych przez Airport Kraków

Metodyka wyodrębniania wahań sezonowych – metoda wskaźników, metoda iteracyjna, metoda średniej ruchomej scentrowanej, analiza harmoniczna. Analiza otrzymanych wyników.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport lotniczy, przewozy lotnicze

 

Analysis of seasonal fluctuations of number of passengers departures from Airport Krakow

Methodology of seasonal fluctuation selection – coefficient method, iteration method, method of centralized moving average and harmonic analysis. Analysis of obtained results.

Key words: passenger transport, air transport, air conveyance

 

 Alicja Kraska, Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski

Tramwaj wodny w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej w obsłudze potrzeb przewozowych mieszkańców i turystów – dwa lata doświadczeń

Koncepcja funkcjonowania tramwaju wodnego. Popyt i wyniki ekonomiczne w pierwszych dwóch latach funkcjonowania.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport wodny, tramwaj wodny,

 

Public transport services by water tramway at Bay of Gdańsk and Bay of Puck

– two years of experiences

Conception of water tramway operations. Demands and economical results in two first years of operation.

Key words: passenger transport, water transport, water tramway

 

Robert Tomanek

Osobliwości konkurencji i konkurencyjności na rynkach transportowych

Struktura rynku transportowego. Procesy strukturalne na rynkach transportowych. Powiązania konkurencji i konkurencyjności w transporcie. Wpływ integracji transportu na konkurencję.

Słowa kluczowe: rynek transportowy, konkurencja, integracja

 

Curio of competition and competitiveness at transport markets

Transport market structure. Structural processes at transport markets. Competition and competitiveness bounds in transport. Transport integration influence on competition.

Key words: transport market, competition, integration

 

Jakub Halor

Plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP – komentarz do ekspertyzy Firmy Ernst&Young

Ogólna diagnoza systemu.Projekt rozwoju systemu transportu zbiorowego. Plan inwestycyjny.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, KZK GOP

 

Development plan for public transport in the operation area of KZK GOP – comment for opinion by Ernst&Young

General diagnosis of the system. Project of public transport development. Investment plan.

Key words: passenger transport, public transport, KZK GOP